dimarts, 26 d’abril de 2011

PER UNA ESCOLA PÚBLICA I DE QUALITAT

El grup Independents de Sils IDS (PSC-PM) ha presentat al ple d'ahir dimarts una moció sobre la Política Educativa amb relació a la retallada pressupostària; ja que:

Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint despeses més enllà de les nostres competències directes, hem actuat amb responsabilitat, garantint, dins de les nostres possibilitats i amb els recursos amb els que comptem, la cohesió social en els nostres municipis, amb polítiques socials de proximitat i atenció personalitzada.

En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en aquest esforç per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, amb l'increment de recursos pressupostaris directes dedicats al món local. En el marc de l'acció de govern les despeses d'educació s'havien considerat prioritàries.

Tanmateix, el canvi polític en el govern de la Generalitat, arrel de les eleccions autonòmiques del passat mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la Generalitat respecte al món local i respecte a les polítiques socials, tal com s'ha pogut comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del nou Govern en els últims mesos i molt especialment amb els retalls pressupostaris en educació i la reducció de despeses en el sistema educatiu.


Per tant, s'acorda instar el Govern de la Generalitat a:


1.- Prioritzar les despeses en Educació a l'hora d'elaborar el Pla d'Ajust econòmic.

2.- Garantir l'acabament d'aquelles actuacions de remodelació de centres escolars que ja estiguin en curs, així com aquelles que estiguin planificades i que tinguin finançament assignat.

3.- Garantir la construcció de nous centres escolars que tinguin finançament assignat.

4.- Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en funció de les previsions de matriculació.

5.- Mantenir el programa d'introducció d'ordinadors a les aules en aquells centres escolars que el venen aplicant, i elaborar una previsió temporal i econòmica per a la digitalització de la totalitat del sistema educatiu.

6.- Impulsar els projectes d'institut-escola que hagin estat acordats amb els ajuntaments.

7.- En la línia del compromís adquirit pel president de la Generalitat davant el Parlament de Catalunya durant el debat d'investidura, no augmentar el nombre d'alts càrrecs i càrrecs de confiança respecte a l'estructura central del Departament d'Ensenyament de l'anterior Govern.

8.- Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes transversals relacionats amb l'acolliment de l'alumnat immigrant, amb l'ensenyament de llengües i amb els plans d'entorn territorials.

9.- Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades, garantint les ajudes destinades a l'acolliment d'alumnat immigrant.

10.- Atendre la demanda de les associacions de pares i mades d'alumnes per garantir les ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de vacances d'hivern.

11.- Assegurar els recursos necessaris per a les despeses de funcionament bàsiques dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció.

12.- Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d'Educació de Catalunya corresponents a les competències municipals en educació perquè aquells Ajuntaments que ho vulguin puguin avançar significativament en la descentralització i la corresponsabilitat en aquest àmbit.


La moció ha estat aprovada per unanimitat de tots els equips.