divendres, 18 de novembre de 2011

CONVENI DE COL•LABORACIÓ: PROJECTE EINA

L’Institut de Sils inicia amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sils l’anomenat Projecte Eina.
El Projecte Eina s’inicia amb quatre alumnes, tres dels quals s’integraran a diferents empreses locals i un serà acollit directament pel propi Ajuntament.
En un principi, aquest projecte tindrà la durada d’un any acadèmic (2011-2012) i serà valorat per una comissió de seguiment que es reunirà periòdicament per tal de valorar si respon als objectius marcats així com també avaluarà la possibilitat -un cop finalitzat aquest curs i en funció dels resultat- de renovar el conveni amb més durada.

El fet d’acollir-se a un Projecte Singular neix de la voluntat de l’Institut de treballar de forma vinculada amb el municipi i, creient que la implicació del màxim d’entitats en la tasca educativa, incloent l’empresa privada, respon a la finalitat d’escola oberta que el caracteritza.
La decisió d’iniciar aquest projecte ve donada per la necessitat de trobar solució a la problemàtica que sorgeix a partir de 3r d’ESO en un determinat sector de l’alumnat on es genera una dinàmica d’absentisme i/o actitud molt passiva davant els continguts d’aprenentatge degut a la pèrdua d’interès per allò que se’ls ofereix des de l’Institut, ja que les seves aspiracions són al món laboral.
Són alumnes que, malgrat ser conscients de la necessitat d’obtenir el graduat escolar, es veuen incapaços de seguir en el sistema d’ensenyament reglat i necessiten una altra via educativa. Aquest fet comporta conductes a l’aula que, sovint, són molt difícils de reconduir i aboquen l’alumne al fracàs escolar i en alguns casos, a l’abandonament dels estudis amb el compliment dels 16 anys.
Endegar aquest projecte possibilitarà que molts d’aquests alumnes acabin amb l’escolarització obligatòria, obtinguin el graduat d’ESO i s’incorporin al món laboral amb millors garanties d’èxit.

Mitjançant aquest projecte, l’Institut esdevé una plataforma real de sortida a la societat, un focus d’integració social, i en aquest sentit, requereix del treball en xarxa amb la comunitat més propera: el propi municipi de Sils.