dimarts, 3 de juliol de 2012

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015El Ple Extraordinari celebrat el passat dimecres 27 va aprovar l’estudi realitzat al municipi sobre les necessitats i inquietuds que presentava el jovent (de 16 a 29 anys) manifestades a través de les diferents taules de participació i que han permès planificar les actuacions que en matèria de Joventut es podran realitzar  en els propers quatre anys que ascendeixen a un pressupost total de 179.000.-€.
El principal objectiu d’aquest pla és promoure polítiques que afavoreixin l’emancipació a aquest col·lectiu facilitant-los , en la mesura del possible, l'accés al món laboral i a l'habitatge per tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. A més d'aquestes, l'Ajuntament també desenvoluparà altres polítiques de joventut per donar respostes a les necessitats que han estat detectades durant l'elaboració del document. 
Així com l'habitatge, va ser el tema estrella del darrer Pla Local de Joventut i de les necessitats juvenils tal com s'expressaren a les Taules Joves de Participació per l’elevat cost de la vivenda i a on l’actuació de l’Ajuntament va ser la rehabilitació d’unes vivendes per convertir-les en Pisos per al Jovent, ara aquest fet ja no suscita gairebé controvèrsia perquè segons les enquestes tot jove sap que la situació econòmica li permetrà trobar un habitatge a un cost raonable sempre i quan trobi una sortida laboral mínimament digna. Pel contrari, el tema prioritari i de base  és el del treball que ha disminuït entorn un 10% (al 2008 el percentatge de joves contractats d'entre 16 a 29 anys era del 41% a gener del 2012 ja havia baixat fins al 31%).
En aquest sentit una de les actuacions més importants destinades als joves al llarg de l'any és el projecte d'inserció laboral anomenat Anem per feina el qual es va iniciar ara ja fa cinc anys amb 12 joves i que és model de referència en projectes similars. L'Ajuntament aquest any contractarà i formarà 28 estudiants del municipi perquè al llarg de l'estiu treballin pel poble en els diferents equipaments municipals (Ajuntament, Arxiu Municipal i Centre Cívic)  i a la brigada d'obres i serveis. En aquest període el personal municipal, encara que sigui de manera temporal, s'incrementa notablement per donar protagonisme als joves.
Altres necessitats detectades són les que corresponen a la cohesió social ja que el principal impediment és que no existeix un servei de transport públic que relligui de manera suficient les zones residencials allunyades i els joves depenen dels pares pels seus trasllats-els joves de Vallcanera ,per exemple, s'han de desplaçar per gaudir dels serveis que l'Ajuntament els ofereix però no tenen mitjans de transport -. La línia estratègica que es deriva del Pla i, per tant, de les necessitats manifestades pel jovent és que L'Ajuntament posi en funcionament un espai de trobada pels joves al Centre Cívic de Vallcanera i que es realitzi l’adaptació del camí que segueix la riera de Vallcanera per convertir-la en una via verda per tal que es pugui arribar a Sils sense haver de transitar per la carretera GI-555 (tal com es va aprovar a la modificació pressupostària del ple del mes d’abril).
Entre d’altres actuacions, tot i que no es contemplava al Pla de Joventut anterior, els joves han demostrat que es posen al servei de la comunitat quan se'ls necessita, ja que han respost positivament durant l’últim any a la petició de l'Ajuntament i de l'institut de treballar voluntàriament i solidàriament per sectors necessitats de la població del municipi. La valoració positiva d’aquest fet ha suposat que es fixi com un objectiu a mantenir durant els propers quatre anys i així continuar potenciant aquestes activitats de voluntariat (Projecte Junts fem deures, Formació d’Informàtica als aturats, grups de serveis...) ja que mentre el col·lectiu de joves faci coses plegats i mantingui una mínima identitat comuna serà més difícil que les diferències socials esdevinguin obstacles insuperables.
Cal ressenyar que aquests plans són línies estratègiques que sorgeixen de la participació del jovent en la seva redacció i que estan condicionades a factors puntuals, les grans línies d'actuació i que per tant li corresponen una major previssió pressupostària corresponen a aquelles d'impacte perllongat (pisos, brigada jove...) d'altres poden correspondre a necessitats de menys impacte i que poden manifestar-se en un moment puntual i no ser necessàries en el marge d'un o dos anys. L'èxit de l'aplicació d'un Pla Local correspon a saber respondre a aquelles de més impacte i de reconduir i saber detectar les secundàries i treure'n profit i potenciar altres que en vagin sorgint, ja que és un Projecte Viu susceptible a modificacions.
El Pla es va aprovar amb els vots a favor d’IdS i PP, les abstencions de CIU i UPS i els vots en contra d’ICV i AMS .