dimecres, 5 de desembre de 2012

LOMCE: UN NOU ATAC AL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ


Tot just al passat ple ordinari de novembre es va aprobar per majoria, amb l’abstenció d’ICV i el vot en contra del PP la moció redactada conjuntament amb el grup d’AMS l’adhesió del municipi de Sils a l’AMI (Assoc. de Municipis per a la Independència); abans de procedir a la votació el grup d’Ids va manifestar el següent:
Tal i com manifestem a la part expositiva, i als acords d’aquesta moció, l’adhesió a aquesta associació representa pel nostre grup una crida a mantenir el respecte cap els trets identitaris que conformen la nostra cultura i tradició , la nostra llengua, les nostres estructures com la del Govern de la Generalitat o el Sistema Educatiu Català entre d’altres...
Les continues manifestacions realitzades per la població des de l’11 de setembre i en última instància a les urnes el passat diumenge així ho expressen, ningú sap si la tan reclamada independència serà el camí per la sortida de la crisi però el que si que s’ha de tenir en compte i estem a favor és pel respecte, el respecte a escoltar a la gent, el respecte al dret a poder decidir –l’última paraula l’ha de tenir el poble-, i sobretot el respecte a altra realitat cultural que sempre s’ha mostrat acollidora i ha donat oportunitats de futur als que un dia van decidir deixar la seva terra i venir a Catalunya. 
La resposta de l’Estat davant el resultat a les urnes no s’ha fet esperar, l’esborrany de la LOMCE que en un primer moment ja era força agressiu envers Catalunya i envers un sistema educatiu basat en l’equitat, ara just després de les eleccions s’endureix encara més. El nou esborrany de reforma educativa relega al català com a assignatura residual, per darrere de la llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera; amb aquesta nova llei les assignatures es classifiquen en troncals (castellà i primera llengua estrangera), especifiques (segona llengua estrangera) i d’especialitat, sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua catalana.
Aquest fet atempta clarament contra el model lingüístic de les escoles de Catalunya, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys i que compta amb un ampli consens social ja que gràcies a ell la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social, comporta també un menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa , al conjunt de la comunitat educativa i a la societat catalana.
La immersió lingüística vigent des del 1984 i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense separar els nostres alumnes per raó de llengua; demostrant que aquest model permet el coneixement de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.
Des d’Ensenyament es defensa el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i s’aposta pel trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.

Els portaveus de Somescola van comparèixer el passat dilluns dia 3 de desembre en roda de premsa per criticar que l’esborrany de llei porta la política educativa a un retorn d’un passat predemocràtic; és a dir: el control doctrinal de l’educació, la recentralització del sistema, la minorització de les llengües no castellanes, amb especial malvolença contra l’escola catalana i els programes d’immersió lingüística que han representat un dels millors èxits del nostre sistema educatiu en els darrers 30 anys.
Somescola ha afegit que el text és un atemptat a la llengua, a la cohesió social i a la promoció d’igualtat d’oportunitats que han presidit l’escola catalana. En aquest sentit, ha afegit que la gravetat del moment és màxima perquè mai ens havien proposat que esborréssim 35 anys d’escola democràtica catalana i, per tant, ha exigit al Govern la màxima contundència en la defensa d’un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots.
Així mateix, Somescola ha cridat a tots els centres escolars i educatius de Catalunya a un pronunciament unànime i a l’oportuna mobilització de tota la societat catalana en defensa de la nostra escola.

Des d’Ids manifestem que davant aquest nou atac a la nostra identitat com és l’escola catalana no podem admetre cap mena de flexibilitat, s’ha de crear un front comú: pares, escoles, entitats i partits polítics que surti al carrer per defensar el sistema educatiu de Catalunya.