dijous, 11 de desembre de 2014

PRESSUPOSTOS 2015

Atès que la liquidació pressupostària de l’exercici 2013 va ser positiva amb un romanent de tresoreria per despeses generals de 679.389’56€, i pel que respecte als pressupost del 2014 entenem que la seva execució fins a aquesta data és positiva per  l’adopció de mesures restrictives i de contenció en la despesa pública; no cal adoptar per l’elaboració del pressupost de l’exercici 2015 cap de les mesures previstes legalment per a reequilibrar situacions adverses.
El pressupost de l’exercici 2015 ascendeix a un total de 4.447.294’14€ i representa un increment del 5’57% respecte l’exercici anterior, del qual es preveu que el Pla d’Inversions suposi un import de 542.983’84€ amb un estalvi pressupostari previst de 411.319’99€, que finança el 75’75% del Pla d’Inversions del 2015 (entre les que destaquem els vestidors de la zona esportiva i les cobertes de les zones esportives de Vallcanera i Les Comes)

INGRESSOS
Capítol I es preveu un augment de l’1’28% atès l’increment de plusvàlues
Capítol II (ICIO) contempla increment del 16’67% en previsió de noves llicències d’obres
Capítol III Es preveu una disminució d’ingressos d’un 7’26% atès s’ha rebaixat els imports de les següents taxes: Impost de vehicles, escombraries, manteniment bústies de Vallcanera... a més de l’aplicació de les bonificacions a la Llar d’Infants; piscina, gimnàs i instal·lacions esportives municipals així com l’aplicació de les bonificacions per l’ús de la deixalleria municipal i/o el compostatge casolà.
Capítol IV increment del 15’73% corresponent a l’augment en la previsió de l’aportació de l’Estat per la participació dels tributs (PIE), més un augment en l’aportació per part del Fons de Cooperació Local de Catalunya, la subvenció del POISC pels anys 2014 i 2015 així com d’altres subvencions a les que s’acull el consistori per tal d’arranjar camins i realitzar manteniments del municipi.

DESPESES
Capítol I (despesa de personal) es preveu un increment del 0’31% corresponents als triennis del personal laboral i funcionari; no es contempla un augment de plantilla atès la restricció imposada pel Govern de l’Estat
Capítol II (despeses ordinàries) es reduirà en un 8’53% atès als criteris de contenció en les despeses corrents en béns i serveis; motivada entre d’altres, principalment per l’estalvi energètic conseqüent de  les accions realitzades en els exercicis anteriors que comencen a donar el seu fruit un cop s’ha amortitzat llur inversió (aproximadament uns 20.000€)
Capítol III Disminució del nivell d’endeutament a un 28’32%, preveient acabar el 2014 amb un 33% i recordant que a l’inici del mandant d’aquest equip de govern (2007) l’endeutament del municipi era d’un 72%
Capítol IV Es preveu un increment de les transferències corrents d’un  5’65% a causa de la incorporació d’una nova partida per fomentar l’ocupació col·laborant amb les empreses locals. També es contempla un augment a les beques d’estudis no universitaris que representa un 25’7%, igualment s’ha inclòs una partida per beques d’investigació (2.500€) així com s’ha augmentat la dotació a Càrites de Sils en un 20%.

Resumint, el pressupost de l’exercici 2015 contempla un augment de les inversions així com del propi pressupost sense augmentar els impostos i taxes, ans el contrari, alguns s’han rebaixat com vehicles o escombraries gràcies a la contenció de la despesa i a l’augment de les subvencions a les que aquest consistori s’ha acollit i que es rebran.