dimecres, 10 de desembre de 2014

ORDENANCES 2015

Ordenances fiscals que entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2015.

A grans trets es poden resumir en el següents termes:

* Rebaixa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (2% a totes les categories)
* Rebaixa a les llicències d’activitats diferenciant la superfície construïda dels terrenys lliures d’edificació però vinculats a l’activitat
* Rebaixa a l’impost de recollida d’escombraries (5%) atès l’augment del cens, mantenint igualment les bonificacions per reciclatge i compostatge casolà
* Augment barem de bonificacions especials (família nombrosa, monoparental i segon fill ) a la la llar d’infants fins a 36.00€ (+/- 3%)
* Rebaixa quota manteniment bústies a Vallcanera (30%) pel bon ús de l’espai durant el darrer any
* Adequació de la taxa d’aigua a Vallcanera per entrada en vigor de la nova concessió administrativa recent.

S’ha inclòs:
·         * Exempció de l’impost sobre els increments de valors en les dacions en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener de 2014 o anteriors a aquesta data que no hagin prescrit
·         * Ampliació de les bonificacions a piscina, i gimnàs municipal als jubilats (abans es regia per ser major de 65 anys ) i a les persones amb discapacitat a la piscina municipal complementant la propera instal·lació d’una cadira adaptada

La resta d’imports queden iguals que a l’exercici anterior.

Referent als altres punts:
·         * Modificació pressupostària per dotar de crèdit a l’arranjament de carrers, entrada cementiri i pàrquing estació amb un import total aproximat 360.000€, i el servei de facturació electrònica (E-FAC) aproximat 12.000€

·         * Aprovació inicial del projecte de Vestidors annexos a la zona de piscina, per completar tota la intervenció realitzada en aquesta zona.