dijous, 12 de maig de 2011

MUNICIPALS 2011: CULTURA I ENSENYAMENT

CONSTRUIR el nou edifici públic destinat a la biblioteca i arxiu municipal a a la zona de pàrquing de la RENFE.

DONAR suport als artistes i escriptors locals i promoure exposicions conjuntes.

COL·LABORAR amb les iniciatives de les entitats i associacions culturals locals ja que són l'eix principal dels esdeveniments d'aquest caire en el nostre municipi.

AMPLIAR I CONSOLIDAR les activitats de l'Aula de Música en conveni amb l'Escola de Vidreres.

IMPULSAR les activitats de formació d'adults existents i proposar-ne de noves d'acord amb les propostes rebudes pels usuaris.

IMPULSAR amb diverses institucions (Consell Comarcal, Centre d'Estudis, Universitat...) la creació d'una beca de Recerca sobre aspectes històrics i patrimonials relacionats amb el nostre municipi.

ACOLLIR I POTENCIAR les propostes rebudes de les associacions de pares i mares d'alumnes de les dues escoles públiques i del centre de secundària del nostre poble, així com dels equips docents.

INSTAR el departament d'Ensenyament a ampliar l'oferta de secundària a Batxillerat i/o Cicles Formatius, i acordar la ubicació definitiva del nou edifici per a l'Institut segons les previsions del POUM recentment aprovat.

PROMOURE la creació de premis per a treballs de: recerca del Batxillerat, crèdit de síntesi dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i el projecte dels Cicles Formatius de Grau Superior per a estudiants de Sils.

CONTINUAR donant suport a la compra de llibres de text i material escolar i al foment de l'intercanvi, conjuntament amb les associacions de pares i mares d'alumnes.