dimarts, 13 de maig de 2008

Edicte d’aprovació definitiva dels estatuts i bases d’actuació de l’UA Sector Central


La Junta de govern Local de data 7 d’abril de 2008 va aprovar definitivament el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de l’UA Sector Central.
Modificacions respecte al text aprovat inicialment (publicat en el BOP núm. 14 de data 21 de gener de 2008), que són les següents:
-Base Desena, apartat primer: Les despeses d’urbanització se satisfaran pels associats en proporció a les seves obligacions, derivades dels pactes que s’hagin acordat entre els seus membres. De conformitat amb l’establert en l’Article 8 del Decret Legislatiu 1/2007 que modifica l’Article 46 del Decret Legislatiu 1/2005, l’Administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i
45.1 a) els quals s’han de cedir urbanitzats; ni en altres despeses derivades de l’aprofitament
de cessió obligatòria.
-Base Dissetena, apartat 2.a): Entre els incompliments d’obligacions i càrregues que poden donar lloc a l’expropiació de finques destaquen: a) Expropiació per no adhesió: Els propietaris de finques compreses dins la unitat d’actuació es poden adherir en igualtat de drets i deures a la Junta de Compensació constituïda. La incorporació es farà d’acord amb el que preveu l’article 171 del Reglament de la llei d’urbanisme. De no fer-ho la Junta instarà a l’Ajuntament de Sils que procedeixi a l’expropiació.
-Article 5 dels Estatuts: Les finalitats de la Junta de Compensació són les següents: f.- La facultat de sol·licitar a l’Administració Actuant l’exercici d’expropiació forçosa dels propietaris
que no s’incorporin a la Junta de Compensació.
Contra aquesta resolució que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de DOS MESOS comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, davant del Jutjat Contenciós-administratiu de Girona. Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’UN MES a comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà interposar-se en el termini de SIS MESOS a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

Sils, 21 d’abril de 2008
Martí Nogué i Selva
Alcalde