dilluns, 3 de maig del 2010

PROPER PLE ORDINARI MUNICIPAL - DIJOUS 6 DE MAIG A LES 19:30


O R D R E D E L D I A
I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :
1.-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de decrets i acords de Junta de Govern Local.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :
4.- Moció a favor de fomentar l'avenç de l'ús social del català en els àmbits competencials del municipi
5.- Manifest dels municipis de la comarca de la Selva respecte mobilitat i suport a l'Ajuntament de
Massanes
6.- Rectificació de l'Inventari a 31/12/2009. PG 2010/441.
7.- Bases particulars procés adjudicació pisos de lloguer immoble C/. Girona, 1. PG 2010/500.
8.- Rectificació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vidreres i Sils.
9.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de circulació, Exp 2010/490.
10.- Aprovació inicial projecte Construcció biblioteca i arxiu municipals, Exp 2010/503.
11.- Bonificació fiscal ICIO obres mòduls SES de Sils. PG 2010/395.
12.- Bonificació fiscal ICIO mòduls prefabricats escola Mallorquines Est. PG 2010/396.
13.- Delegació a favor del C. Comarcal de la Selva de la gestió recaptatòria ingressos dret públic
municipals i encàrrec de la gestió
14.- Moció d’ICV-EUiA-EPM: No volem macropostíbuls, derogació del Decret de 2002
15.- Torn de paraules
L’Alcalde president,
Martí Nogué Selva.
Sils, 29 d’abril de 2010.