dijous, 23 de gener del 2014

CONSULTA POPULAR SOBRE LA MAT
El proper diumenge tindrà lloc al Passeig de Sts. Cosme i Damià la Consulta Popular sobre la MAT. L'Ajuntament de Sils ha facilitat les connexions necessàries (punt de llum i Wifi) en  suport i col·laboració a la mateixa. 

DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES


dimarts, 7 de gener del 2014

PRESSUPOST 2014

L'Ajuntament de Sils aprova un pressupost de 4,2 milions

L'Ajuntament de Sils ha aprovat per a l'any vinent un pressupost que ascendeix als 4.212.640,62 euros, xifra que representa un increment del 4,92% respecte al d'enguany. Els comptes destinen 50.000 euros a la construcció de dues pistes de pàdel, 40.000 al desenvolupament del PAES i 10.000 més a mobiliari urbà. També hi ha una partida per a maquinària del gimnàs municipal i una altra per a l'adquisició d'un vehicle policial. L'endeutament municipal és del 41,5%, i el govern local espera que l'any vinent es rebaixi al 35%. S'aconseguirà gràcies a “polítiques de contenció de la despesa exercides per aquest consistori”, segons l'alcalde Martí Nogué. El 2007, era del 70%
Font: El Punt Avui.
El projecte de pressupost per l’any 2014 va ser aprovat en ple per l’Ajuntament de Sils el passat dimecres dia 9.
En ésser la liquidació pressupostària aprovada de l’exercici 2012 positiva amb un romanent de tresoreria de més de 360.000.-€, no cal adoptar cap de les mesures previsibles per reequilibrar les situacions adverses.
Respecte  al pressupost del 2013, durant aquest exercici, hem continuat amb les mesures restrictives i de contenció de la despesa i el que esperem, sense perjudici de la liquidació pressupostària , sigui positiva.
El projecte de pressupost pel 2014 es presenta anivellat equilibrat en la quantitat de 4.212.640’62€; el que representa un increment del 4’92% respecte l’anterior, i en termes absoluts correspon a 197.501€. El municipi de Sils té actualment un nivell d’endeutament del 41’5% i es preveu que aquest sigui del 35% a finals del proper any. Cal recordar que gràcies a les polítiques de contenció de la despesa exercides per aquest consistori l’endeutament s’ha anat reduint progressivament des del 2007 que era gairebé d’un 70%.

El que es preveu durant el proper exercici és:   
                                  
·         Modificacions quant als ingressos:  
o   Increment en 114.000€  dels recursos tributaris, adaptant els conceptes d’ingressos al principal de recaptació.
o   Increment de l’ICIO en 15.000€, atès no es preveuen més devolucions tal i com s’havia donat en exercicis anteriors.
o   Increment de l’aportació de participació dels tributs de l’Estat (PIE) equivalents a 75.000€.
o   Es consideren les mateixes quanties en conceptes de subvenció corresponents a la Llar d’Infants i Diputació.

·         Modificacions de les despeses:
o   No s’incrementa la despesa de personal d’acord amb els Pressuposts Generals de l’Estat.
o   Es manté la contenció de la despesa de bens corrents amb l’únic increment per concepte d’arranjament de carrers i més dotació al fons de contingència corresponents a  75.000€ i 20.000€ respectivament.
o   Increment a la partida de R.M.C. d’equipaments municipals.
o   Reajustament a la baixa de la neteja de les dependències municipals mantenint la qualitat del servei.
o   Increment de les partides de caràcter social i manteniment de les ajudes i subvencions.
o   Increment de les despeses en activitats culturals.

·         Inversions:
o   Construcció de dos pistes de pàdel = 50.000€
o   Desenvolupament del PAES = 40.000€
o   Mobiliari urbà = 10.000€
o   Inversions en maquinària pel gimnàs municipal
o   Adquisició vehicle brigada i policia

dijous, 2 de gener del 2014

COMPREM AL POBLE, COMPREM A CASA


RAONS PER DONAR SUPORT AL COMERÇ LOCAL:

* Per proximitat, perquè ens estalviem els desplaçaments
* Per la qualitat dels seus productes
* Per una atenció més personalitzada i de confiança
* Perquè donen vida als nostres carrers
* Perquè són els nostres veïns
* Perquè fomentem l'ocupació al nostre municipi