dissabte, 31 de març del 2012

BONIFICIACIONS SEGONS LES RENDES FAMILIARS

SILS ADEQUARÀ EL PREU DE LA GUARDERIA A LES RENDES FAMILIARS PEL PROPER CURS.


Es faran bonificacions segons les necessitats i s'aproparà al cost real a qui pugui pagar la taxa

SILS E.B.


L'Ajuntament de Sils adequarà el preu de les llars d'infants municipals a les rendes familiars a partir del proper curs. Aquesta decisió, fruit d'una moció presentada pel grup de l'oposició AMS i després de la incorporació d'una esmena de l'equip de govern d'IdS, suposarà un canvi quan s'aprovin les taxes del proper curs ja que l'ajuntament preveu, un cop fet un estudi, fer uns barems per tal de poder bonificar a les famílies segons les seves necessitats.


Aquest replanteig dels preus de les guarderies prové, explica la regidora d'Ensenyament, Maria Josep López (Ids),per la situació de retallades de les subvencions per part de la Generalitat i també que fruit d'això, relata, els ajuntaments són els què acaben posant més diners així com els pares. El preu actual de la llar d'infants és de 150 euros al mes i s'acostarà al preu "real" sense ajuts de cara al curs vinent per a les famílies que ho puguin pagar, diu López. I en canvi, l'Ajuntament donarà ajuts a qui més ho necessiti per trams i segons els seus ingressos familiars.


Font: Diari de Girona
IDS va presentar el passat 29 de març una esmena a la totalitat de la moció d'AMS on es donava suport a l'escrit de l'Ampa de La Llar d'Infants. Aquesta esmena sorgeix davant la impossibilitat de realitzar un escrit d'intencions a la Comissió Informativa (com era le criteri de la majoria). Tot i que tots els grups estaven d'acord amb la filosofia que s'intuïa (inclús el Govern ja hi estava treballant pel proper curs), no era així a la demanda o en alguns dels arguments que s'hi presentaven, finalment AMS va decidir continuar i presentar-la íntegra.
Esmena a la totalitat / proposta alternativa
Davant de la proposta de suport a l’escrit de l’Ampa de la Llar d’Infants La Quitxalla presentada pel grup AMS en el que, d’una banda, a la part expositiva de la mateixa fan una sèrie d’argumentacions que rebutgem atès no s’ajusten a la realitat i de l’altra tant la demanda com les argumentacions podem catalogar-les de difícil comprensió i aplicació, com va quedar palès a la comissió informativa general del passat dia 27 de març de 2012.
Volem recollir algun dels suggeriments que s’esmenten a l’escrit de l’Ampa de la Llar d’Infants La Quitxalla i manifestar públicament que amb alguns d’aquests hi estem totalment d’acord, ja que juntament amb altres grups hem col·laborat de forma activa perque la Llar d’infants municipal sigui el que és.
Però en altres no hi podem estar, com és el cas de la seva demanda ja que la finalitat que s’aconseguiria seria totalment contrària a la definició de taxa.
Actualment el serveis que ofereix l’Ajuntament als usuaris de la Llar d’Infants de Sils són satisfets per aquests en aproximadament el 28% del cost total; això vol dir que la resta de contribuents de Sils està finançant-lo mitjançant una part dels seus impostos (fins un 42%). Aquest fet el considerem del tot injust i hi estem treballant en aquesta línia tal i com vam manifestar a la comissió informativa, ja que molts d’aquests veïns estan a l’atur, passant necessitats o en situacions molt desfavorides; per això, reiterem la nostra proposta de la necessitat de revisar l’ordenança fiscal de la taxa que s’aplica a la Llar d’Infants per tal que les bonificacions que fins ara s’apliquen siguin estudiades a fi que regulin de forma més justa en la manera que els que no superin uns determinats llindars, tinguin una sèrie de beneficis fiscals o bonificacions més ajustades a la seva situació econòmica.
L’Ajuntament, en tot cas, entenem que no arribarà a fer pagar als usuaris el 100% del cost, ja que una part d’aquest servei s’ha de finançar directament dels pressupostos, però en cap cas, procedeix que famílies de rentes anuals superior a més de 10 vegades el sou mínim interprofessional (més de 70.000 €uros) per posar un exemple, gaudeixin d’uns preus o d’un servei finançat per aprop del 70% per impostos d’entre altres contribuents en situacions d’atur o nivells de renta sota el salari mínim interprofessional.

Per aquest motiu, proposem al Ple el següents acords:

1.- Instar al Govern Municipal perque durant l’exercici 2012 no modifiqui l’ordenança fiscal de la Llar d’Infants, i per tant, es mantinguin les mateixes quotes, encara que la Generalitat torni a retallar els seus ajuts, i, en conseqüència, l’Ajuntament assumeixi aquest cost.

2.- Instar al Govern Municipal que per l’exercici 2013 elabori una nova ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d’Infants municipal en la que es millorin els beneficis fiscals o bonificacions, tant en la quota mensual com en les matriculacions, per aquelles famílies que compleixin els requisits que s’estableixin i puguin així beneficiar-se més famílies tenint en compte la capacitat contributiva per tal d’assegurar una major justícia social i distributiva.

3.- Convidar a participar en el compliment d’aquestes finalitats a tots els grups municipals, i a l’AMPA.


divendres, 30 de març del 2012

L'AJUNTAMENT DE SILS TANCA EL 2011 AMB 300.000 € EN POSITIU

Font: Diari de Girona
SILS JORDI VERA

L'Ajuntament de Sils va aprovar ahir, en un ple amb molts punts econòmics, la liquidació del pressupost de 2011 amb un romanent positiu de 300.000 euros, en un moment en què la majoria de consistoris presenten números molt negatius. A més de la liquidació, l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Ajust sol·licitat per l'Estat per finançar factures pendents a proveïdors a través d'un crèdit a 10 anys. En el cas de Sils, la relació de factures pendents a 31 de desembre va arribar als 130.000 euros.

L'alcalde de Sils, Martí Nogué, va destacar que els 300.000 euros de la liquidació del pressupost de 2011 no s'ha aconseguit només amb l'estalvi generat per l'Ajuntament, sinó que algunes companyies els han pagat partides que els devien. En aquest sentit, Nogué va explicar que l'empresa d'aigües els ha donat uns 70.000 euros d'unes aprotacions que els havien de fer cada any i que s'havien acumulat.

Per altra banda, l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Ajust demanat per l'Estat per pagar els 130.000 euros sol·licitats en factures pendents de pagament a 31 de desembre. En aquest punt, l'alcalde va explicar que segons el pla està previst que aquest 2012 l'Ajuntament de Sils generi un estalvi del 4% en el pressupost. Segons va destacar Nogué, aquest estalvi s'aconseguirà amb diverses mesures que ja s'estan aplicant. En primer lloc, l'Ajuntament ha fet la reestructuració de serveis com el manteniment i l'enllumenat públic o la recollida d'escombraries, que s'han tornat a treure a concurs i que s'ha aconseguit una baixada en la despesa. A més, el personal propi assumirà alguns serveis que estaven externalitzats com l'assessorament tècnic en urbanisme o l'arxiu municipal, que fins ara gestionava la Universitat de Girona.

L'alcalde va voler destacar, però, que l'Ajuntament "mantindrà tots els llocs de treball" i que no es baixarà el sou a ningú a no ser que sigui una ordre estatal. Segons va destacar l'alcalde, a més, el Pla d'Ajust preveu que l'Ajuntament acabi tancant el 2014 amb un 3% de creixement, segons una fórmula matemàtica que preveu el propi Pla i tenint en compte els ingressos obtinguts els darrers 3 anys.

Nogué va afegir que en els darrers dies han arribat a un acord amb una immobiliària que ha renunciat a una obra i que els reclamava 267.000 euros d'ICIO que ja havien pagat al consistori. Segons l'acord tancat entre les parts, finalment pagaran 209.000 euros i es farà en dos pagaments: un aquesta any i el següent l'any que ve. Finalment, l'Ajuntament va aprovar l'adhesió al pla extraordinari d'assistència financera local pel qual la Diputació de Girona abonarà part dels diners que la Generalitat deu als consistoris. En el cas de Sils aquesta xifra arriba als 175.000 euros, dels quals un 40% es pagaran en pocs dies i el 60% restant està previst que s'aboni al mes de maig.

dimecres, 28 de març del 2012

SILS PREVEU UN ESTALVI DEL 4% EN L'EXERCICI DEL 2012

El Punt- Sils - Nuri Forns

L'Ajuntament de Sils preveu, segons el pla d'ajust que aprovarà en el ple de dijous, un estalvi del 4% en les despeses del 2012, segons va explicar ahir l'alcalde, Martí Nogué. L'estalvi s'obté eliminant l'externalització d'alguns serveis, com és el cas de l'arxiu. La feina de l'arxiver –que es feia mitjançant un conveni amb la UdG–, la farà personal del consistori que, a més, ha deixat alguns locals que tenia de lloguer, fet que també representarà un estalvi. També s'utilitzaven serveis tècnics externs, però a partir d'ara es farà tot amb personal de la casa. L'Ajuntament va tancar el 2011 amb un romanent de tresoreria de 307.000 euros perquè es va cobrar una quota elevada d'una de les empreses que gestionen l'aigua. L'Ajuntament preveu que les taxes de la llar d'infants s'incrementin un màxim d'un 10%, tot i que la quantitat està subjecta a l'aportació de la Generalitat. L'endeutament de Sils és del 47% i té factures pendents de pagament de 130.000 euros. A més, haurà de tornar l'impost de construcció a una promotora que s'ha desdit de fer un edifici. Puja a 267.000 euros, però s'ha arribat a un acord per pagar-ho en dos anys.

divendres, 23 de març del 2012

29 DE MARÇ: PLE ORDINARI

Segons l'establert en el Ple de Constitució dels Òrgans de Govern, els plens ordinaris es celebrarien l'últim dijous cada dos mesos, coincidint en aquest cas amb la convocatòria de vaga general prevista per aquest dia.
L'alcalde Martí Nogué va sondejar a tots els grups que formen el consistori la possibilitat de realitzar un canvi en el dia de la convocatòria de ple, ja que recordem que éssent ordinari requereix del consens de tots ells o causa justificada (festiu) per poder realitzar aquesta modificació. En no arribar-se al consens requerit s'ha mantingut la data del ple.

dimecres, 21 de març del 2012

L'ALCALDE MARTÍ NOGUÉ S'OPOSA A L'AUGMENT DE PREUS PROPOSAT PER L'EQUIP DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

El govern del Consell es queda sol i apuja un 28,5% el transport escolar no obligatori
L'oposició rebutja pagar 60 euros anuals més i CiU i ERC ho justifiquen per un canvi en el preu diari marcat per Educació
RIUDELLOTS DE LA SELVA E.BATLLE

Durant l'any 2008 i després de mobilitzacions a la comarca de la Selva per part de pares i mares i alumnes es va materialitzar la fi de la gratuïtat del transport escolar no obligatori -el que transcorre des de les urbanitzacions fins als nuclis- per falta de finançament de la Generalitat. Ara, quatre anys després, el tema del pagament d'aquest tipus de transport torna a l'actualitat després que ahir, el Consell Comarcal aprovés aplicar un augment del 28,5 per cent en la tarifa que paguen anualment els pares, que s'incrementa en 60 euros l'any. En concret, si durant aquest curs es pagaven 210 euros anuals, les famílies hauran d'abonar-ne 270 en el proper any escolar.

Un augment que l'equip de govern del Consell Comarcal, format pels grups de CiU i ERC, va aprovar i defensar en solitari, després que tots els grups que formen l'oposició (PSC, PPC, I-Selva, ICV-EUiA, MILLOR) votessin en contra del canvi del preu públic de cara al curs vinent en el ple d'ahir. La consellera d'Educació Natàlia Figueras va defensar la mesura del govern del Consell i va explicar que el canvi es deu al fet que durant el curs 2011-2012 el preu diari amb què es basaven era d1,18 euros i, en canvi, ara des del Departament se'ls ha dit que per seguir rebent l'ajut per aquest tipus de transport el que han de fer és, va explicar, aplicar un preu diari d'1,5 euros. Un fet que ha propiciat l'increment de 60 euros anuals a les famílies dels alumnes que utilitzen aquest tipus de transport, cosa que suposaria "40.064 euros de dèficit que el Consell no pot assumir", va destacar.

Des de l'oposició, des del grup d'Independents de la Selva (ISelva) el seu portaveu Joan Colomer va ressaltar que "una pujada de prop del 30% hauria d'haver anat acompanyada d'un informe econòmic rigorós i només se'ns ha dit en un full que el cost total és de 562.000 euros", entre els diners que aporten els ajuntaments, Ensenyament i els usuaris. I per part d'ICV-EUiA, Josep Romaguera també va criticar la "manca d'un bon informe". Finalment, el portaveu socialista Martí Nogué va reclamar que els municipis fa quatre anys van acordar que posarien 50 euros per alumne que utilitza aquest tipus de transport i va instar el Consell a seguir "amb l'esperit de l'acord i destinar els diners a ajuts" en el transport.

Canvis al menjador escolar

Un altre aspecte que també es va tractar al ple és el preu del menjador escolar, que s'augmenta en cinc cèntims, passant dels 6,05 a 6,10 euros, tot i que el màxim establert per Esenyament, segons la consellera comarcal, és de 6,2 euros . Tot i això des d'ICV es va reclamar que no es penalitzi usuaris eventuals amb preus més alts.En aquest mateix ple, els grups d'Independents i ICV-EUiA també van denunciar que en el nou reglament del menjador escolar, aprovat ahir, es preveu que qui acabi sancionant en cas de males actituds al centre, sigui el gerent del Consell Comarcal, un fet "incongruent", segons van defensar. Des del govern van afirmar que en cas de sancions sempre s'acorda amb el Consell escolar i comunitat. I per acabar, en el tema d'ajuts al menjador escolar -es van aprovar les noves bases-, el PPC va proposar que s'introduissin unes esmenes, que van rebutjar tots els grups, una d'elles era requerir el permís de residència de l'alumne.