dimecres, 17 d’agost del 2011

CONTRA LES RETALLADES A URGÈNCIES

Al ple de data 28 de juliol va quedar aprovada la següent proposta de l'alcaldia contra les retallades al servei d'urgències.


Les àrees bàsiques de salut (ABS) són unitats territorials elementals a través de les quals s'organitzen els serveis d'atenció primària. En el territori de cada ABS es localitzen els centres d'atenció primària (CAP). Cada ABS té assignat un equip d'atenció primària que presta l'atenció al CAP i es desplaça als consultoris.

El Director del Servei Català de Salut ha anunciat un replantejament dels serveis d'urgències tal i com ara estan assignats. Com a conseqüència d'aquestes modificacions, els serveis d'urgències de l'àrea bàsica de salut de Sils, es veurà afectat negativament ja que els usuaris tindran que desplaçar-se, previsiblement, fins a Sta. Coloma de Farners a partir de determinades hores; ja que aquest servei es concentrarà en aquesta població. Aquesta mesura perjudicarà greument als usuaris d'aquesta àrea bàsica de Sils i els dels municipis veïns que utilitzin els serveis d'urgències.

Cal assenyalar que les poblacions que composen l'àrea bàsica de salut de Sils han experimentat un creixement molt imporatant de població i molts dels usuaris, es troben en una franja d'edat que requereix més sovint dels serveis sanitaris i que no disposen, en molts casos, de mitjans per desplaçar-se.

La sanitat és un servei prioritari que, si bé cal optimitzar els recursos dels que disposem, en cap cas es poden adoptar mesures de caràcter restrictiu que, sense cap mena de dubte, empitjoraran la sanitat pública.

Atès que és competència d'aquesta corporació vetllar per que els ciutadans de Sils mantinguin les seves prestacions assistencials i en conseqüència una qualitat de vida amb plenes garanties

Proposo a la Junta de Govern Local l'adopció dels següent

ACORD:

Primer: Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l'aturada del projecte de reordenació dels serveis d'urgències a l'àrea bàsica de salut de Sils, i en que es mantinguin els serveis que es presten al CAP de Sils en les mateixes condicions que fins ara.

Segon: Sol·licitar el recolzament dels municipis veïns per que s'afegeixin a aquesta proposta.

Tercer: Notificar aquest acord als ajuntaments veïns i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Quart: Ratificar aquest acord en el primer ple que es celebri.


L'alcalde president,

Martí Nogué i Selva

dimecres, 10 d’agost del 2011

L'AJUNTAMENT DE SILS APOSTA PEL JOVENT

L’Ajuntament de Sils torna a engegar el projecte local “Anem per feina”, subvencionat parcialment per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya; aquest projecte té com a finalitat donar una sortida laboral als joves de Sils d’edats compreses entre els 16 i 20 anys durant els mesos de juliol i agost, a banda de donar-los una formació complementària.
“Anem per feina” es va iniciar al 2008 amb una oferta inicial de 7 places, el suport rebut per la iniciativa va ser valorat molt favorablement i aquest fet va comportar la seva continuïtat així com l’ampliació de les places de treball. Enguany s’inicia una quarta edició amb una oferta de 26 places – 6 se dels quals estan destinades per a joves de 16 i 17 anys i les 20 restants pels joves d’entre 18 i 20. Per altra banda, també s’han contractat 2 joves per treballar a les dependències municipals tot substituint el personal administratiu que està de vacances.La Brigada Jove, tal i com se la coneix al municipi, es divideix en 2 torns: un al juliol i l’altre a l’agost, i realitzen tasques de neteja, manteniment, estudis de camp... tot completant i ajudant a la feina que fa la brigada municipal i sota la supervisió dels serveis tècnics municipals