divendres, 31 d’octubre del 2008

PROPER PLE ORDINARI MUNICIPAL - DIJOUS 6 DE NOVEMBRE DEL 2008 A LES 19:30

Foment reobre el cami rural de Sils a Vidreres.

La conversió de la carretera N-II en l'autovia A-2 preveu la construcció d'un pas subterrani que permetrà reobrir un camí rural que va de Sils a Vidreres i que feia una dècada que estava tallat

L'Ajuntament de Sils ha aconseguit que el Ministeri de Foment reobri un camí rural que uneix el municipi amb Vidreres que fa deu anys que té barrat el pas per una tanca que va col·locar el ministeri. Aquest vial connecta el camí dels Estanys de Sils, passant per la zona de Can Butinyà de Vidreres -on ara hi ha una casa de mobles que rep el mateix nom- i arriba fins al Mas Flassià, i es troba completament tallat des que es van fer les últimes obres en aquell tram de carretera N-II.
La carretera nacional, però, creua aquest camí des del seu primer traçat, projectat l'any 1850. En aquells temps, però, silencs i vidrerencs encara s'atrevien a creuar a peu sense massa problemes la via. L'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), va explicar que "amb l'increment de la circulació de vehicles que ara passen per la N-II, Foment va dedicir col·locar una barrera pel perill que comportava que persones creuessin a peu, en bicicleta o en carro, la nacional".

Això va ser fa deu anys, i ara, des del consistori silenc han aconseguit que els reobrin aquest camí rural que té uns tres quilòmetres de llargada. El projecte, segons Nogué, "contempla la construcció d'un pont subterrani que passarà per sota la nova A-2". Això, deia, permetrà als veïns de Sils i Vidreres "tornar-se a comunicar amb un camí dels de tota la vida". Aquest vial, va assegurar l'alcalde, "només serà d'ús exclusiu per a gent que vagi a peu, en bibicleta o per a què els pagesos que tenen camps a la vora puguin travessar d'un costat a l'altre".

L'A-2 segueix aturada

Les obres de desdoblament de l'actual N-II, que donaran lloc a l'Autovia 2 (A-2), fa gairebé un mes que estan aturades, concretament el tram que ha d'unir Vidreres amb Maçanet de la Selva i que passa també pel terme municipal de Sils, sembla ser perquè les obres s'han encarit. Aquest tram afecta, precisament, el camí rural que uneix Sils amb Vidreres i que es reobrirà un cop estiguin enllestides les obres de desdoblament. Aquesta obra comptava amb un pressupost de 23,3 milions d'euros, tot i que ara es preveu que els costos podrien incrementar-se fins a un 20%.

Nogué va lamentar la "poca formalitat" des de Foment, que ni tan sols ha comunicat a l'ens municipal que les obres s'aturaven, ni per què es feia. A més, segons l'alcalde, "en cap moment se'ns ha informat quan es pensen reiniciar els treballs", un fet, assegurava, que "em sembla vergonyós, perquè després ens demanen a nosaltres que per qualsevol problema ens posem en contacte amb ells".

L'altre tram que afecta Sils, el que uneix Caldes de Malavella amb el municipi i que té una llargada de 6,6 quilòmetres -i que acumula dos anys de retard-, segueix en marxa, i si no hi ha canvis o problemes d'última hora, els vehicles podran circular per carrils desdoblats aproximadament d'aquí un any, a finals del 2009. En aquests moments, ja no es pot circular per la calçada principal, que és on s'està treballant, i tots els cotxes i camions ara passen pels laterals, oberts a la circulació el passat 14 d'octubre.

Desdoblar la futura autovia costarà gairebé 27 milions d'euros entre Sils i Caldes. Un cop finalitzat aquest tram (el de Caldes de Malavella i Sils) ja es podrà circular per l'A-2 desdoblada des de Fornells de la Selva fins a Sils. Cal recordar que el desdoblament entre Fornells i Caldes va començar les obres el març del 2004 i no es va inaugurar fins el 2007.

Diari de Girona

dilluns, 27 d’octubre del 2008

ACTUACIONS A LA SÈQUIA DE SILS


Aquests dies la sèquia està patint una sèrie de canvis considerables per tal de millorar el seu estat ecològic.

El passat 14 d'octubre es van iniciar les actuacions previstes d'eliminació de flora exòtica de la sèquia de Sils, per tal de millorar la qualitat paisatgística de la sèquia i afavorir les comunitats vegetals autòctones, i així aconseguir el bon estat ecològic d'aquesta massa d'aigua.

A més, aquesta actuació anirà acompanyada d'un dradatge que en breu iniciarà l'Agència Catalana de l'Aigua. No hem d'oblidar que la sèquia no és un curs natural d'aigua, com altres rius i rieres, sinó que es tracta d'un canal artificial creat per l'home, que requereix de manteniment i que sempre corre el perill d'aparèixer artificialitzat. Per aquest motiu és imprescindible combinar ambdós tipus d'actuacions.

Amb tot, la sèquia de Sils amb els anys ha anat adquirint certa rellevància a nivell ecològic i això ho demostra la gran diversitat de fauna que s'ha localitzat en els darrers estudis. Per això, l'actuació de dragatge s'iniciarà un cop el Departament de Medi Ambient, en col·laboració amb l'ajuntament de Sils, apliqui un protocol d'extracció de la fauna sensible a aquest tipus d'actuacions (amfibis i rèptils), que seran retornats al medi un cop acabat el dragatge.

Edicte sobre aprovació provisional de lamodificació de les ordenances per a l’exercici 2009El Ple extraordinari del 15 d’octubre de 2008 va adoptar el següent acord:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals, les quals ja contenen les modificacions per a l’exercici 2009 i que entraran en vigor a partir de l’1 de gener:

10.01 Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic.
11.01 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
11.02 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
11.03 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
11.05 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres
21.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
21.02 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris municipals.
21.03 Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
21.04 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
21.05 Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.
21.06 Ordenança fiscal reguladora de les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.
21.07 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
22.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal.lacions municipals.
22.02 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
22.03 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Segon.- Exposar al públic per un període de trenta dies, els acords precedents en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. En aquest termini els interessats podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que es creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les Ordenances Fiscals, les quals entraran en vigor l’1 de gener de 2009 i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
En cas de no haver-se produït reclamacions l’acord provisional esdevindrà definitivament aprovat.

Sils, 16 d’octubre de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva posa en marxa nous tràmits per a l’atenció personalitzada a través d’Internet

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, que efectua la gestió i la recaptació de tributs locals per delegació de la majoria dels ajuntaments de la comarca, posa a l’abast de la ciutadania i les empreses d’aquests municipis nous tràmits a la Carpeta Ciutadana, el seu canal d’atenció personalitzada permanent a través d’Internet. Aquest servei permet realitzar una sèrie de consultes i tràmits de l’àmbit de la gestió tributària a qualsevol hora, des de qualsevol lloc, sense desplaçaments, cues ni trucades. Fins ara, es podien consultar dades personalitzades sobre els tributs municipals, tramitar domiciliacions bancàries, modificar dades personals, obtenir certificats de pagament sense cap cost i descarregar documents de pagament en període voluntari, entre altres consultes i tràmits.
A més d’aquestes consultes i tràmits, des del mes d’octubre del 2008 s’ha incorporat:
Pagament telemàtic dels deutes que estan en període voluntari, a través de diverses modalitats (targeta de crèdit, etc.)
Simulacions de càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Simulacions de càlcul i autoliquidacions d’altes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
I a partir d’ara, la ciutadania i les empreses també podran sol•licitar l’alta a Carpeta i una clau d’accés als ajuntaments, mitjançant un formulari de sol•licitud, i en pocs dies hi podran recollir la clau esmentada i la normativa d’utilització. Per a més informació sobre la Carpeta Ciutadana es pot consultar www.selvatributs.cat/carpeta, o bé trucar al 902 010 027.

El Consell de la Selva presenta el projecte “Satèl•lit Jove” a la Trobada Nacional de Joventut


La trobada tindrà lloc a la Seu d’Urgell els dies 23,24 i 25 d’octubre

El Consell Comarcal de la Selva presenta el projecte “Satèl.lit Jove”, a la Trobada Nacional de Joventut, que se celebrarà a la Seu d’Urgell, els dies 23, 24 i 25 d’octubre. En el marc d’aquesta Trobada Nacional de Polítiques de Joventut, que hi participaran els tècnics, regidors i altres professionals de joventut d’arreu de Catalunya, els tècnics del Consell Comarcal de la Selva presentaran en un dels tallers de la trobada el projecte “Satèl•lit Jove”. Aquest projecte, dissenyat i gestionat pels tècnics de joventut compartits del Consell Comarcal, està pensat per difondre la informació juvenil i crear una xarxa de treball i de participació dels joves de les poblacions més petites i amb pocs recursos tècnics, econòmics i materials. Així, els principals objectius del Satèl•lit Jove són promoure la participació juvenil, fomentar la cohesió social i l’arrelament al municipi mitjançant l’intercanvi d’opinions, difondre informació al jovent i facilitar-ne l’accés i potenciar les noves tecnologies.

Informació de les actuacions d’interès amb un suport d’espai web

Una de les accions que formen part del Satèl•lit Jove consisteix en la distribució de cartells en punts clau dels municipis per tal d’informar de les actuacions d’interès en matèria de joventut amb un suport d’espai web dinàmic mitjançant un sistema CMS (Content Management System) de gestió de continguts, que permet introduir la informació fàcilment. La seva aparença és atractiva i és flexible a les necessitats específiques del jovent. En aquest sentit, aquesta eina disposa d’apartat de notícies, calendari d’esdeveniments, fòrum de debat i recull d’enllaços o recursos interessants al qual el jove podrà saber totes les actuacions que es porten a terme a la seva població.

La Trobada Nacional de Joventut té com a principal objectiu oferir espais de formació, reflexió i intercanvi als i les professionals de les polítiques de joventut des d’un vessant pràctic i adient a les necessitats del territori.

diumenge, 26 d’octubre del 2008

Sils busca terrenys per col·locar més barracons


El CEIP Jacint Verdaguer està saturat i al pati no hi caben més mòduls

L'Ajuntament de Sils està buscant terrenys de la població on poder ubicar nous mòduls prefabricats fins que no es construeixi la nova escola. L'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), va assegurar que l'escola "està al límit" i que si durant aquest curs arriben nous alumnes, caldrà obrir noves línies -en alguns casos s'hauria de quadruplicar el curs- i, ara mateix, "no hi ha prou espai per fer-ho". Això provocaria la necessitat de nous barracons, però als terrenys actuals del centre d'educació infantil i primària (CEIP) Jacint Verdaguer no se'n pot col·locar cap més, ja que aleshores "deixaríem els nens sense pati" i això no es pot permetre "de cap de les maneres", va explicar Nogué.

Davant aquesta problemàtica -que fins i tot la mateixa escola ha fet arribar a l'Ajuntament- ara el consistori està buscant algun terreny per cedir-lo a l'escola perquè s'hi pugui ubicar aquest nou aulari fet per barracons fins que no s'iniciïn les obres de la nova escola. La idea és trobar un espai ja urbanitzat i amb serveis per poder sortir del pas fins que es posi en marxa la construcció del nou CEIP -de moment sense data.

L'alcalde i la resta de grups municipals tenen previst presentar, de manera conjunta, aquesta problemàtica a Educació per tal d'agilitzar els tràmits, aconseguir els terrenys el més aviat possible i així evitar futurs maldecaps.
Actualment a l'escola Jacint Verdaguer de Sils hi ha més de 500 alumnes i la contínua arribada de gent al poble ha provocat que la saturació del centre s'accelerés. Per això, des del consistori, fa mesos que es demana al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que s'agilitzi la construcció de la nova escola, però la resposta que rep sempre és la mateixa, "seguiu en llista d'espera", va lamentar Nogué.

Diari de girona

divendres, 24 d’octubre del 2008

Edicte de nomenament de funcionari


De conformitat amb allò que disposa l’article 94.3 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa públic l’acord de nomenament de personal funcionari que a continuació es relaciona:

- Per Decret de l’alcaldia de data 23 de setembre de 2008, s’ha nomenat funcionari de carrera a Ibán Tello Fàbregas com a Guàrdia
Municipal, Grup AP.

Sils, 24 de setembre de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde

L’ACM DEMANA A L’ESTAT UN MILLOR TRACTAMENT ALS AJUNTAMENTS EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT


El president de la Comissió d’Hisendes Locals de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha expressat la seva preocupació en relació al finançament dels ajuntaments i al que es preveu en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).

“Les consignacions previstes en els PGE són inaceptables i el que caldria és millorar de forma substancial el tracte a les corporacions locals. No pot ser que en l’actual situació de crisi, on les finances municipals ja es veuran afectades per una menor recaptació de molts tributs, la participació en ingressos de l’Estat per part dels ajuntaments es vegi afectada”, ha afirmat Bel. El govern central ha d’entendre que els ajuntaments són un dels principals afectats d’aquesta situació de crisi econòmica i que també requereixen solucions.

Tanmateix, Bel s’ha mostrat confiat que aquesta proposta pugui modificar-se en tràmit parlamentari i hi hagi modificacions als efectes que els Pressupostos Generals de l’Estat incloguin una major dotació per al fons de 2009 i un millor tracte per a tots els municipis, especialment els menors de 75.000 habitants.

Així mateix, i independentment de l’oportuna tramitació d’una nova Llei d’Hisendes Locals, en la línia dels acords assolits entre la FMC i l’ACM es continua reclamant, a part d’un millor tracte pressupostari per a 2009, una moratòria en l’aplicació de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària als efectes de poder augmentar la capacitat d’endeutament dels ajuntaments de forma similar al proposat per a les comunitats autònomes i un fons que permeti la recuperació de l’IVA.

dijous, 23 d’octubre del 2008

L'Ajuntament de Sils es veu obligat a fer la recepció de Vallcanera Parc perquè la junta ja no cobria els serveis


Ho fa per no deixar «desemparats» els veïns tot i les greus deficiències urbanístiques

L'Ajuntament de Sils ha assumit la gestió de Vallcanera Parc, malgrat que encara no s'han executat totes les obres de millora necessàries. S'hi ha vist obligat perquè la junta de la urbanització va deixar de prestar els serveis bàsics –excepte la recollida d'escombraries– com a mesura de força perquè es fes la recepció. L'Ajuntament diu que no vol deixar desemparats els veïns, però ja ha avançat que el cost de les obres de millora –ara se'n redacta el projecte– estarà cofinançat pel consistori i els parcel·listes.

La història de Vallcanera Parc és la mateixa de moltes urbanitzacions de la comarca de la Selva, que van néixer aprofitant un buit legal, una situació de la qual els més malparats han estat els parcel·listes i que s'ha convertit en un autèntic maldecap per a molts ajuntaments. L'equip de govern municipal, format per Independents de Sils (IdS-PSC), havia arribat a un acord amb l'anterior junta de la urbanització, en el qual les parts es comprometien a fer el projecte de deficiències urbanístiques, cofinançar les obres i fer la recepció dels serveis progressivament.

La situació es va capgirar el mes de març passat, quan es va canviar de junta. La nova directiva tenia com a objectiu que Vallcanera Parc passés a ser un barri més de Sils i, com a mesura de força, va deixar de prestar serveis. Amb el nou panorama, l'Ajuntament es va veure obligat a accelerar els tràmits. «El seu únic objectiu era dissoldre l'entitat urbanística i no han acceptat cap mena de diàleg», es queixava l'alcalde, Martí Nogué.

CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ
En el darrer ple, es va aprovar la recepció definitiva de la urbanització. Els grups a l'oposició, CiU, ICV i AM, van criticar «la mala gestió» del govern, malgrat que van dir que estaven d'acord amb la recepció. Recriminaven la poca informació que se'ls havia facilitat del procés i reclamaven saber el cost de les obres de millora i qui se n'hauria de fer càrrec. El cert és que Vallcanera Parc té deficiències en la xarxa d'abastament d'aigua, en la de la llum, cal revisar la pavimentació dels carrers i millorar les zones verdes, entre altres. El projecte ara s'està redactant i fins que no estigui enllestit no se sabrà el cost, però es preveu que serà milionari.

L'alcalde va deixar clar que la recepció no deixa exempts els parcel·listes de pagar les obres. «Es farà com a la resta de barris del municipi. Els treballs estaran cofinançats per l'Ajuntament i els veïns de la urbanització, a part de les subvencions que es puguin aconseguir», va dir.

El Punt

dilluns, 20 d’octubre del 2008

2a JORNADA DE L'ESTANY DE SILS


El proper dissabte 15 de novembre es celebrarà la 2a Jornada de l'Estany de Sils, eix principal del procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils.
Tal i com es va consensuar a través del procés anterior, aquest any la jornada es centrarà en l'estudi i la recerca a l'Estany de Sils i l'educació ambiental als espais naturals.
Aquesta jornada, com l'any anterior, s'estructura en una primera part on experts ens plantegen la situació actual, i la problemàtica i les oportunitats de l'espai; a la tarda s'organitzen les taules de treball en les que es decidirà quines actuacions cal empendre respecte a aquestes temàtiques per a una correcta gestió de l'Estany.
Podeu descarregar el programa clicant aquí (format jpg)
Per a més informació podeu trucar al 972 16 82 85 o bé a través

VII MOSTRA I ENGEGADA D´ENGINYS MECÀNICS

El proper 9 de novembre de les 11 a les 14 hores, la CASC organitza la seva reunió anual dels «enginys mecànics» als jardins de les seves instal·lacions. La reunió és una cita prèvia a la Setmana de la Ciència que anualment se celebra a la Col.lecció amb una jornada de portes abertes i que aquest any s'ha previst per al dia 16 de novembre. La Col.lecció convida en aquesta edició especialment a tots aquells propietaris de motors estacionaris a que vinguin amb els seus motors a la Col.lecció a Sils. Més informació al c.e.: casc@museuautomobilsclaret.com o al 972853036.

EL PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA GESTIÓ DE L'ESTANY AL CONGRÉS D'INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA

Aquest dissabte 18 d'octubre es va presentar a Santa Cristina d'Aro, durant el Congrés d'Innovació Democràtica, el projecte de participació ciutadana per a la gestió de l'Estany de Sils -->
El procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils va ser convidat a participar al Congrés d'Innovació Democràtica que es va celebrar dissabte 18 d'octubre a Santa Cristina d'Aro com a exemple de projecte innovador en què la ciutadania participa en la gestió d'un espai natural protegit.
Durant la ponència, es va destacar la metodologia emprada, la importància de generar confiança als ciutadans que han participat amb l'execució de les decicions que han estat consensuades, i la qualitat de les propostes recollides durant el procés.
El procés es reactivarà el proper 15 de novembre, quan es celebri la 2a Jornada de l'Estany de Sils. En breu es farà la difusió pertinent. Us hi esperem!

diumenge, 19 d’octubre del 2008

Sils amplia el perímetre protegit dels estanys amb finques ruralsL'Ajuntament de Sils està tancant en aquestes últimes setmanes acords de custòdia amb propietaris de camps propers als estanys que tenen les finques sense treballar o abandonades. Aquests acords han de permetre ampliar la zona protegida d'aquest espai protegit i recuperar-ne la biodiversitat. El consistori serà l'encarregat de gestionar aquests nous espais i en aquests moments, explica l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), ja hi hauria tres acords de custòdia signats i s'espera que una quinzena n'acceptin la proposta. Aquest acord no suposa cap cost per als propietaris ja que "el conveni diu que ens els cedeixen fins que ells vulguin", afirma Nogué. De fet, el manteniment tampoc tindrà un cost elevat pel consistori, assegura l'alcalde, ja que serà el servei de neteja de la brigada qui se n'encarregarà. Pel que fa al tipus de terrenys, que són de mitja a una hectàrea, s'han escollit aquelles que tenen la vegetació dels estanys, com són les freixes. Aquests nous terrenys han de servir per poder gestionar i recuperar la zona dels estanys, que constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Un altre agent que gestiona els estanys de Sils, a part del consistori, és l'ONG Acció Natura, que s'encarrega de la gestió d'una part de l'estany i que està "fent acords de custòdia i fins i tot compra terres", explica l'alcalde. L'estany de Sils havia estat una petita llacuna de set quilòmetres quadrats i des de 1998 s'està restaurant.

Diari de girona

dissabte, 18 d’octubre del 2008

Eliminació de canya americana (Arundo donax)
L'eliminació d'aquesta espècie exòtica és un pas endavant en la gestió de l'Estany i la recuperació dels seus valors naturals.

Fotografia: Xavier Romera

Finançament per a actuacions a l'Estany

Custòdia
http://ids-pmpersils.blogspot.com/2008/10/acceptaci-subvenci-per-la-custdia-del.html

i participació ciutadana
http://ids-pmpersils.blogspot.com/2008/10/acceptaci-subvenci-participaci_16.html

font:http://estanydesils.blogspot.com/

dijous, 16 d’octubre del 2008

Acceptació subvenció Pla de Protecció Civil INUNCAT


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Identificació de l’expedient


Acceptació subvenció de la Direcció General de Protecció Civil per a l’elaboració, actualització o revisió de plans de protecció civil.

Antecedents

En data 15 de Novembre del 2007, es va sol·licitar una subvenció per a l’elaboració del pla de protecció civil de Sils per a risc d’inundacions (INUNCAT).

En data 20 d’ Agost s’ha rebut la resolució de data 22 de juliol de 2008 de l’Ordre IRP/407/2007, de 8 de novembre, amb la qual se’ns atorga un ajut per un import total de 1.200€ pel concepte de elaboració, actualització o revisió de plans de protecció civil.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Acceptar la subvenció de //1.200// € concedida per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per a l’ elaboració del pla de protecció civil de Sils per a risc d’inundacions (INUNCAT).
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que sumats a l'ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada la subvenció atorgada.
Vuitè.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Protecció Civil i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Acceptació subvenció per la Custòdia del territori de l'Estany de Sils


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Identificació de l’expedient

Acceptació subvenció de la Diputació de Girona per al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.

Antecedents

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 7 d’Abril del 2008, es va sol·licitar una subvenció referent a la convocatòria al foment de la de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines .
En data 11 d’ Agost s’ha rebut la resolució per acord de Junta de Govern local de la Diputació de data 29 de juliol de 2008, amb la qual se’ns atorga un ajut per un import total de 3.364€ pel concepte de Custòdia del territori a la unitat paisatgística d’interès de l’Estany de Sils, amb número d’expedient MA-3948.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :


Primer.- Acceptar la subvenció de //3.364// € concedida per Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, exp. MA-3948, pel concepte de Custòdia del territori a la unitat paisatgística d’interès de l’Estany de Sils.
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que sumats a l'ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Tanmateix, la subvenció concedida per la Diputació de Girona portarà implícita la condició que es faci constar la llegenda “amb la col·laboració de la Diputació de Girona” i l’escut o logotip de la Diputació d’acord amb el disseny i model tipogràfic oficial.
Vuitè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada la subvenció atorgada.
Novè.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Acceptació subvenció Diputació de Girona per actuacions en matèria forestal


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Identificació de l’expedient

Acceptació subvenció de la Diputació de Girona per a treballs de neteja i desbrossament dels marges dels camins municipals i a l’adquisició i instal·lació d’hidrants d’incendis.

Antecedents

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 17 de Març del 2008, es va sol·licitar una subvenció de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona per a treballs de neteja i desbrossament de la vegetació dels marges dels camins municipals i a l’adquisició i instal·lació d’hidrants d’incendis.

En data 24 de juliol s’ha rebut la resolució per acord de Junta de Govern local de la Diputació de data 15 de juliol de 2008, amb la qual se’ns atorga un ajut per un import total de 4.500€, amb número d’expedient MA-3574, desglossat en:

- 3.000€, per al desbrossament i neteja de les franges perimetrals de les urbanitzacions Vallcanera Park, Les Comes i King Park
- 1.500€, per a la instal·lació d’un nou hidrant d’incendis al carrer Mallorquines, amb número d’expedient 21910.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Acceptar la subvenció de //4.500// € concedida per Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, exp. MA-3574, per a treballs de neteja i desbrossament de la vegetaciódels marges dels camins municipals i per l’adquisició i instal·lació d’hidrants d’incendis.
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que sumats a l'ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Tanmateix, la subvenció concedida per la Diputació de Girona portarà implícita la condició que es faci constar la llegenda “amb la col·laboració de la Diputació de Girona” i l’escut o logotip de la Diputació d’acord amb el disseny i model tipogràfic oficial.
Vuitè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada la subvenció atorgada.
Novè.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Acceptació subvenció Participació Ciutadana gestió dels Estanys


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Antecedents

En data 25 d’Abril del 2008, es va sol·licitar una subvenció a la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya per a promoure la participació ciutadana de la gestió dels Estanys de Sils.

En data 30 de juliol s’ha rebut la resolució dictada pel director general de Participació Ciutadana, amb la qual se’ns atorga una subvenció per import de 17.500€ pel projecte “Procés Participatiu per a la gestió de l’Estany de Sils” amb nº de sol·licitud 2008010397.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Acceptar la subvenció de //17.500// € concedida per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, nº sol·licitud 2008010397, pel projecte “Procés Participatiu per a la gestió dels Estanys de Sils”.
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada lasubvenció atorgada.
Vuitè.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Participació Ciutadana, a la AODL i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Sol.licitud subvenció per l'adquisició de mobiliari urbà


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Antecedents

La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de l’adquisició de mobiliari urbà per al període 2008-2009.
L’Ajuntament de Sils vol acollir-se a aquesta convocatòria donat que s’ha col·locat i instal·latdiversos materials de senyalització en alguns punts del terme de Sils.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Sol·licitar a l’ Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona una subvenció per al finançament de l’adquisició de mobiliari urbà al terme de Sils per al període 2008-2009.
Segon.- Trametre aquest acord a la Diputació de Girona, als Serveis Tècnics i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Acceptació subvenció per a obres de competència municipal

.Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Antecedents

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 19 de Maig del 2008, es va sol·licitar una subvenció de l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona per a obres de competència municipal.
En data 23 de juliol s’ha rebut la resolució per acord de Junta de Govern local de la Diputació de data 15 de juliol de 2008, amb la qual s’ens atorga un ajut per import de 9.000€ per Rehabilitació i recuperació d’espais públics del terme municipal (Adequació de les diferents
places infantils municipals) amb número d’expedient AC/7514.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Acceptar la subvenció de //9.000// € concedida per l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, exp. AC/7514, per a Rehabilitació i recuperació d’espais públics del terme municipal (Adequació de les diferents places infantils municipals).
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que sumats a l'ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Tanmateix, la subvenció concedida per la Diputació de Girona portarà implícita la condició que es faci constar la llegenda “amb la col·laboració de la Diputació de Girona” i l’escut o logotip de la Diputació d’acord amb el disseny i model tipogràfic oficial.
Vuitè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada la subvenció atorgada.
Novè.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Adquisició mobiliari pel Centre Social Les Mallorquines


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Antecedent

Atès que últimament el despatx del Centre Social Les Mallorquines és utilitzat amb freqüència per l’Associació de Veïns Les Mallorquines, i no té el mobiliari adient per aquesta utilització, es creu necessari adquirir una taula, un armari i dues cadires.

Informe favorable de l’Arquitecta Tècnica Municipal de data 23 de Juliol.

Pressupostos presentats per diversos proveïdors.

Informe del departament de comptabilitat de data 23-Juliol-2008 conforme hi ha suficient consignació per fer front a dita despesa.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Adquirir al proveïdor COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D’OFICINA SL mobiliari pel despatx del Centre Social Les Mallorquines, per un import de 592,52 €uros - IVA inclòs.
Segon.- Carregar la despesa a la partida 08 01 121 62500 del pressupost vigent.
Tercer.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i als Serveis Tècnics.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Aprovació preus públics més activitats formatives


Proposta del Regidor de Cultura, Educació i Promoció Local.
Identificació de l’expedient

Aprovació del preu públic per les activitats formatives i culturals pel curs 2008-2009.

Antecedents

Des de fa 4 anys els Ajuntaments de Maçanet de la Selva, Vidreres i Sils elaboren conjuntament una guia d’activitats formatives.

L’Ajuntament de Sils, en l’edició 2008 de l’esmentada guia oferirà als ciutadans i ciutadanes diversos cursos, dels quals ja se’n va aprovar el projecte i el seu corresponent preu públic.

No obstant, cal afegir el següents cursos:

- JOC TEATRAL
- TALLER DE TEATRE

Informe de la Tècnica de Dinamització Sociocultural de data 6 d’ Agost de 2008, el qual fa referència a que l’accés a aquestes activitats formatives ha de ser a través del pagament d’una quota i, una matrícula si s’escau, regulada per l’aprovació d’un preu públic per activitat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Establir un preu públic per activitat formativa i cultural, segons el quadre següent:

Activitat:

Joc teatral - 18€/mes
Taller de teatre - 18€/mes.

Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant eltermini de 20 dies. Durant aquest termini es podrà examinar l’expedient i presentar lesreclamacions que es considerin oportunes. Transcorregut aquest sense haver-ne rebut cap,
l’acord inicial esdevindrà definitivament aprovat.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Acceptació subvenció Participació Ciutadana "Espai dels Infants"


Proposta del Regidor de Cultura, Educació i Promoció Local.

Identificació de l’expedient

Acceptació subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya per al projecte L’ESPAI DELS INFANTS.

Antecedents

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 7 d’Abril del 2008, es va sol·licitar una subvenció a la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya per a promoure la participació ciutadana a través del projecte “L’ Espai dels Infants”.
En data 30 de juliol s’ha rebut la resolució dictada pel director general de Participació Ciutadana, amb la qual se’ns atorga una subvenció per import de 8.000€ pel projecte “L’ Espai dels Infants”, amb nº de sol·licitud 2008010235.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Acceptar la subvenció de //8.000// € concedida per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, nº sol·licitud 2008010235, per promoure la participació ciutadana a través del Projecte “L’ Espai dels Infants”.
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada la subvenció atorgada.
Vuitè.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Participació Ciutadana, a la Tècnica de Dinamització Cultural i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Acceptació subvenció per a inversions en béns mobles i d'equip


Proposta del Regidor de Cultura, Educació i Promoció Local.

Antecedents:

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 17 de Març del 2008, es va sol·licitar una subvenció de l’ Àrea de Cultura i d’Acció Social de la Diputació de Girona per a inversions en béns mobles i d’equip pels centres i serveis culturals de titularitat municipal.

En data 24 de juliol s’ha rebut la resolució per acord de Junta de Govern local de la Diputació de data 15 de juliol de 2008, amb la qual s’ens atorga un ajut per import de 6.000€ per a inversions en béns mobles i d’equip amb número d’expedient 21910.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Acceptar la subvenció de //6.000// € concedida per l’Àrea de Cultura i d’Acció Social de la Diputació de Girona, exp. 21910, per a inversions en béns mobles i d’equip pels centres i serveis culturals municipals).
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència quesobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que sumats a l'ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Tanmateix, la subvenció concedida per la Diputació de Girona portarà implícita la condició que es faci constar la llegenda “amb la col·laboració de la Diputació de Girona” i l’escut o logotip de la Diputació d’acord amb el disseny i model tipogràfic oficial.
Vuitè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada la subvenció atorgada.
Novè.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf

Prostitutes a Sils

Les obres de desdoblament de l'N-II a Caldes i Sils han provocat que les prostitutes es desplacin a altres punts. L'alcalde de Sils, Martí Nogué, explica que s'estan situant a la carretera de Mallorquines i a la C-63, que connecta amb Santa Coloma. «Cada cop s'estan apropant més al nucli urbà. Per això de tant en tant hi hem d'enviar els vigilants perquè tornin a endarrerir la seva ubicació», manifesta. L'alcalde de Maçanet, Alfons Soms, reconeix que darrerament, en el tram de l'N-II que passa pel municipi, ha augmentat el nombre de noies a peu de carretera. «Marxen de la zona que està en obres i com que en el nostre terme pràcticament no s'hi treballa, s'hi instal·len», afirma. Segons el seu parer, «aquest és un problema social que cal resoldre», però, d'altra banda, considera que les actuacions tampoc no poden ser extremes. «Nosaltres hem tancat un accés on s'instal·laven caravanes i, per tant, en aquest lloc tampoc hi pot haver noies. Però, a part d'això, no hem decidit prendre cap altra determinació», diu. També a Garrigàs l'alcalde, Josep Masoliver, espera que les obres de l'N-II facin marxar les prostitutes.

El Punt

Sils es planteja apujar el rebut de l´aigua 50 € l´any

El consistori vol instal·lar una planta descalcificadora al municipi per posar fi al problema de l'aigua

L'Ajuntament de Sils es planteja apujar el rebut de l'aigua en 50 euros més l'any, que revertirien en el cost de la instal·lació d'una planta descalcificadora d'aigua al municipi. Aquest augment del preu, contemplat en les ordenances fiscals per al 2009 aprovades ahir durant la sessió plenària, ha de permetre la millora de l'aigua a tot el poble, que en aquests moments conté uns alts nivells de calç, segons va explicar ahir l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS).La modificació dels preus de les ordenances fiscals de cara al proper 2009 preveu que les taxes s'apugin, en els casos més extrems, un 4%. L'IBI, per exemple, s'incrementarà en un 3,8% i l'impost que més pujarà serà el de l'aigua, que augmentarà el seu preu un 4%. Aquest darrer però es pot veure incrementat en 50 euros més si s'instal·la la planta descalcificadora. Les ordenances fiscals es van aprovar amb el vot de l'equip de govern (IdS), que està en minoria, i el regidors de CiU, a l'oposició. AMS i ICV van votar-hi en contra.

Diari de Girona

dissabte, 11 d’octubre del 2008

Els pisos de lloguer per a joves de Sils costaran només entre 86 i 152 euros al mes

Els pisos de lloguer per a joves que promou l'Ajuntament de Sils costaran entre 86 i 152 euros al mes. En concret són set habitatges (tres de 43 metres quadrats, tres de 52 i un de 76) situats a l'antiga residència dels mestres, un edifici que s'està reformant. Els pisos ja estan adjudicats i les claus s'entregaran a final d'any. La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va visitar ahir les obres i va ressaltar la necessitat «d'impulsar iniciatives per facilitar als joves l'accés a l'habitatge». El projecte de Sils té un pressupost de 489.360 euros, dels quals 20.931 estan subvencionats per la Generalitat.

El Punt

dijous, 9 d’octubre del 2008

L'Estat no sap el sobrecost de l'obra de l'N-II aturada a Sils

El subdelegat del govern estatal a Girona, Francesc Francisco-Busquets, sosté que encara no se sap quin és el sobrecost del desdoblament de l'N-II entre Sils i Maçanet, que està aturat perquè l'empresa no vol continuar els treballs fins que no es resolgui el dèficit pressupostari. Francisco-Busquets diu que l'Estat és conscient del problema i que es busca una solució ràpida.
Segons el subdelegat, encara no s'ha determinat exactament la xifra en què s'ha incrementat el pressupost inicial, que era de 23,3 milions d'euros. «S'han fet modificacions per atendre les demandes del territori i això ha variat els preus, fet que ha provocat que l'empresa Copcisa hagi demanat una renegociació del pressupost. I ara estem en aquesta fase, amb les obres paralitzades i buscant una solució satisfactòria», sosté. Francisco-Busquets va dir amb rotunditat que l'Estat «és conscient del problema» i que «les obres han de tirar endavant al més ràpidament possible». Continua assegurant que a l'administració estatal «no li agrada que les obres estiguin parades» però que entén «que l'empresa es queixi que s'han canviat les condicions pactades inicialment».
Francisco-Busquets no va voler determinar si l'Estat disposa o no de la partida pressupostària per fer front a aquesta despesa suplementària, que segons apunten algunes fonts podria superar el 20% del cost inicial. Tampoc va voler entrar en detalls de quant li costa a l'Estat tenir les obres aturades ni quin ha de ser el procés per reprendre com més aviat millor els treballs. «Esperem que la solució sigui ràpida», només va dir.

El Punt

dimecres, 8 d’octubre del 2008

CONFERÈNCIA LES DONES A LA GUERRA CIVIL


Moció pel manteniment de la denominació Quadern de Sils i Vallcanera.


- El grup IdS-PM ha presentat la següent proposta :

Fets :

Arrel de les discrepàncies sorgides entre els diferents grups municipals sobre la denominació de la publicació municipal del “Quadern de Sils”, que en les seves últimes portades, i a iniciativa del grup IdS-PM surt com a Quadern de Sils – Revista d’informació municipal i cultural de Sils i Vallcanera, entenem que per raons d’identitat i històriques (no oblidem que Vallcanera tenia la consideració legal de municipi propi i independent des de 1835 –s’adjunta bibliografia i dades al respecta), el quadern hauria de mantenir la seva denominació actual de Sils i Vallcanera.
Proposem al Ple, previ dictamen de la Comissió informativa d'afers socials, l'adopció del següent

ACORD :

Que la revista el Quadern mantingui la seva denominació actual Quadern de Sils – Revista d’informació municipal i cultural de Sils i Vallcanera.
- La Comissió Informativa d’Afers Socials de l’1 de juliol de 2008 va dictaminar desfavorablement.

- Ma. Josep López: presenta la següent esmena a la proposta:
Que la revista municipal de Sils es denomini exclusivament Quadern de Sils.

La Comissió Informativa d’Afers Socials de l’1 de juliol de 2008 va dictaminar favorablement aquesta esmena.

Debat :

Alberto Miralles: considera que la proposta presentada per IdS-PM no li sembla adequada, creu que s’ha de continuar amb el nom de sempre. Creuen que no pot ser una idea diferenciada de poble, sinó al contrari, cada vegada ha de ser més única. Fa poc s’ha aprovat una proposta perquè les urbanitzacions passin a ser part del poble, sense crear diferències i que no doni lloc a greuges comparatius. Per això, estarien en contra que el
butlletí es digui Quadern de Sils i Vallcanera.

Carles Taberner: manifesta que el nom no s’ha canviat mai, es continua dient Quadern de Sils- Revista municipal d’informació municipal i cultural de Sils i Vallcanera. Continua dient que no s’està parlant d’un veïnat o una urbanització, sinó d’una altra cosa i li estranya que essent tant curosos en altres temes, amb trets diferencials i minories, que en aquest cas no es tinguin en compte.
“Sils, no hagués sobreviscut com a municipi si no fos per Vallcanera, que va ser municipi independent i amb tots els respectes, Vallcanera no és el mateix que altres nuclis de població, com pot ser un veïnat, les Comes, etc.” Vol que quedi clar que mai s’ha volgut canviar el nom del butlletí “Quadern de Sils”.

Ma. Josep López: agraeix el recull històric aportat per IdS-PM, però seria bo que arribés fins al 2008 i no es quedés al 1886.
La població de Sils és de 5.119 habitants, 2.148 son del casc urbà, 3.000 estan fora del nucli i dels que corresponen a Vallcanera com a veïnat son aproximadament 1.100 persones. Creuen que és un greuge comparatiu a la resta de nuclis de població i la manera d’unificar és que es digui exclusivament Quadern de Sils. No veuen cap necessitat de fer
diferències. Això no vol dir que si mai es fa un recull històric, atesa la singularitat de Vallcanera, s’ha de defensar.

Alcalde: la proposta que plantejava el seu grup és un reconeixement històric a Vallcanera pel gest que aquella gent va permetre que Sils pogués sobreviure com a municipi.

Ma. Josep López: podria estar d’acord però no que aparegui en la portada de la revistamunicipal.

Margarita Roca: aquesta proposta no és la eina adequada per fer un reconeixement del fet que s’ha estat debatent, creuen que es poden fer d’altres coses per recordar aquest fet.

Francisco Anoro: cal fer memòria que quan es va aprovar el Reglament del Quadern es va crear un consell de redacció i en contra de la proposta que plantejava l’Alcalde, es va fer un consell de redacció representatiu de tots els grups polítics municipals i es va decidir canviar el nom sense esperar a què aquest assumpte es debatés en el consell de redacció.

Votació :

Per set vots a favor d’ICV-EUiA-EPM, AMS-AM i CiU i quatre en contra d’IdS-PM s’aprova aquest acord.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/080703Pl.pdf

Aprovació Text refós Modificació Puntual Pla Parcial Sector 1-Mallorquines Est.


Fets :

- El Ple en la sessió ordinària del dia 6 de març de 2008 va aprovar provisionalment el Pla Parcial del Sector I Mallorquines Est, fent tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de tota la documentació requerida.- La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, en sessió de data 14 de maig de 2008, va suspendre l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial del Sector I Mallorquines Est, fins que mitjançant un text refós diligenciat i verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i que incorpori les preescripcions que aquesta fixa.- En data 25 de març de 2008 i amb registre d’entrada núm. 2212 OIKIA presenta el Text refós redactat d’acord amb els criteris que la Comissió d'Urbanisme havia requerit.- S’han emès els informes tècnics i jurídics corresponents.- La Comissió Informativa d’Afers Tècnics de l’1 de juliol de 2008 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :

Primer.- Verificar el Text refós del Pla Parcial del Sector I Mallorquines Est que ha estat redactat en compliment de l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona de data 14 de maig de 2008, corresponent a l’exp del Pla Parcial del Sector I Mallorquines Est aprovat provisionalment per l’Ajuntament en data 6 de març de 2008.

Segon.- Donar trasllat del Text refós del Pla Parcial del Sector I Mallorquines Est per duplicat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, la qual n’ha d’ordenar la publicació al DOGC.

Debat :

Alberto Miralles: creu que veritablement estem davant d’una modificació del projecte, entenen el punt de vista que plantejava AMS-AM en la Comissió informativa pel que fa si era procedent o no que l’Alcalde participés en les deliberacions, o si pel contrari s’hauria d’abstenir com a part afectada. Creu que davant aquesta situació i l’estat de les obres,especialment el camí entre Can Cabirol i Mallorquines, fan que es pogués condicionar aquest acord a què s’executin prioritàriament les obres d’aquest carrer.

Antonio Tello: va insistir en la Comissió informativa en la necessitat imperiosa i urgent d’arreglar el carrer, que les obres han malmés i pregunta a l’Alcalde si és part afectada en aquesta modificació del Text refós, ja que la seva resposta condicionarà el sentit del vot del seu grup.

Alcalde: li contesta que no.

Josep Ribas: va demanar a l’Alcalde un compromís per l’urgent arranjament del carrer anteriorment esmentat, ja que fa massa temps que està en deplorables condicions i demana si s’ha fet per escrit.

Martí Nogué: demà a les 11h. té concertada una reunió amb el promotor, director obra i contractista per tal de planificar l’execució de les obres i garantir el seu compliment.

Josep Ribas: el compromís a què es refereix ha d’ésser per escrit, ja que sinó, no ho poden creure. El passat 10 de gener de 2008 ja es va demanar que s’arrangés l’accés i la contestació de l’Alcalde va ser que estaven treballant.

Alcalde: les obres que fan en el camí eren de manteniment. Reitera que demà exigirà que s’executin les obres en les màximes condicions el més aviat possible.

Votació :

Per cinc abstencions d’ICV-EUiA-EPM i CiU i sis vots a favor d’AMS-AM i IdS-PM s’aprova aquest acord.


http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/080703Pl.pdf

Aprovació projecte Urbanització dels entorns de l'antiga escola de Vallcanera.


Fets :
En data 26 de maig de 2008 l'alcalde d'aquest Ajuntament va emetre resolució de requeriment d’informe als Serveis Tècnics Municipals i a Secretaria sobre l’aprovació del projecte de Urbanització dels entorns de l'antiga escola de Vallcanera.
Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva ha redactat el projecte Urbanització dels entorns de l'antiga escola de Vallcanera, amb un pressupost total de //342.700,31// €.
En data 28 de maig de 2008 els Serveis Tècnics Municipals emeten l’informe conforme el projecte compleix la legislació vigent d’acord amb la Llei 30/2007 de contractes del Servei Públic.
En data 23 de juny de 2008 el secretari interventor emet l’informe sobre la normativa aplicable i procediment a seguir.
Atès que el projecte conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat d’infrastructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra.
Atès que a l’empar d’allò que disposa l’art. 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit d’informació pública, notificació individual a les persones directament afectades, si escau, segons disposa l’art. 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, i s’ha de donar
audiència
Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.
La Comissió Informativa d’Afers Tècnics de l’1 de juliol de 2008 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :

Primer.- Aprovar inicialment el projecte Urbanització dels entorns de l'antiga escola deVallcanera d’aquesta població, redactat per Serveis Tècnics del Consell Comarcal de laSelva, amb un pressupost total de //342.700,31,-// euros.

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública en el tauló, al B.O.P. de Girona, al D.O.G. i a la pàgina web per un termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci; durant els quals, els interessats podran examinar i formular les al·legacions que estimin pertinents.

Tercer.- L’acord inicial esdevindrà definitivament aprovat, si transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap reclamació, d’acord amb l’establert en l’article 38 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.

Quart.- Donar trasllat al Departament de Governació i Relacions Institucionals (P.U.O.I.S.).

Debat :

Alberto Miralles: recorda que quan es va aprovar el Pla Únic d’Obres i Serveis no varenestar d’acord, ja que la proposta del seu grup anava encaminada a actuacions de caràcter més social, com la construcció d’un centre de dia, i que tot i que entenen que son obres necessàries, creu que n’hi ha d’altres de prioritàries i de caràcter social, com la que s’ha esmentat.

Ma. Josep López: mantenen la coherència sobre la seva postura en aquest tema i per això, s’abstindran.

Josep Ribas: el projecte Escoles de Vallcanera i Urbanització de l’entorn son 2 projectesdiferents, però que van lligats. Creu que el projecte és adequat, però en la Comissió informativa ja va demanar a l’Alcalde quina opinió tenien els veïns colindants d’aquest projecte i ara reitera la pregunta formulada, i afegeix si ha parlat amb les entitats; una altra qüestió és que encara no saben el què es farà en aquest edifici, un edifici amb una
inversió total de 711.000€. Reitera que la gent de Vallcanera ha de saber què es fa i què es farà

Alcalde: el projecte que s’executa son obres complementàries de l’edifici de les Escoles. Perquè l’edifici pugui prestar els serveis que té encomanats, cal arranjar l’entorn i dotarlo de serveis. L’edifici és una planta diàfana que servirà per fer diferents activitats a la gent de Vallcanera i Sils, un edifici que podran utilitzar les entitats.

Joan Cot: aclareix que el primer projecte exclusivament contempla l’arranjament de l’edifici i aquest projecte, contempla dotar-lo dels serveis necessaris i accessos, ja quesinó aquest no podria funcionar.

Votació :

Per quatre abstencions d’ICV-EUiA-EPM i AMS-AM i set vots a favor de CiU i IdSPMs’aprova aquest acord.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/080703Pl.pdf

Paralitzen el desdoblament de l'N-II entre Sils i Maçanet perquè l'obra s'ha encarit


Les obres de desdoblament de l'N-II entre Sils i Maçanet estan aturades des de fa uns dies perquè l'obra s'ha encarit. El motiu ha estat la incorporació de les modificacions proposades pels pobles afectats –Sils, Vidreres i Maçanet– després que el projecte ja estigués aprovat i adjudicat. L'obra tenia un pressupost de 23,3 milions d'euros, però, segons ha pogut saber aquest diari, amb aquests canvis s'ha apujat un 20%. Foment i l'empresa adjudicatària (la UTE formada per Copcisa i Marcor Ebro) negocien la manera de resoldre aquest dèficit econòmic. Algunes fonts apunten que Foment no té partida pressupostària per fer-hi front i que l'empresa es nega a reprendre els treballs si no hi ha una solució. Ni Foment ni la subdelegació del govern estatal a Girona van voler fer declaracions.

L'empresa Copcisa va confirmar ahir que les obres estan aturades, però no va voler donar més detalls sobre els motius. Aquest contratemps pot provocar un retard encara més important del que ja hi havia: les obres van començar aquest mes d'abril, dos anys més tard del que estava previst, ja que es van afegir al projecte les modificacions sol·licitades per Maçanet, Vidreres i Sils. Per exemple, s'ha inclòs una rotonda a l'altura del Club Margarita que enllaçarà amb el nou polígon de Maçanet; es protegirà la torre de Cartellà, situada a peu de carretera, al terme de Maçanet, construint un fals túnel i enfonsant nou metres la nova carretera; es desplaçarà el vial de serveis de la futura A2 per no afectar tant greument el pla de Vidreres, i s'ha acceptat la millora de camins veïnals.

Aquestes incorporacions es van fer un cop el projecte ja estava aprovat i adjudicat. En concret, l'adjudicació es va fer el febrer del 2006, però les negociacions entre Foment i els municipis i la posterior reforma del projecte van provocar aquest retard.Segons ha pogut saber aquest diari, l'adjudicatària i Foment estan negociant la manera de resoldre aquest dèficit econòmic que s'ha generat. De moment, l'empresa no ha decidit abandonar definitivament les obres, segons han informat algunes fonts, però tampoc estaria disposada a reprendre els treballs si abans no es consensua un acord. El problema seria que Foment no disposa de capital per afrontar aquest 20% de diferència en el cost del projecte.

Els alcaldes estan indignats perquè no n'han estat informats i reclamen que els treballs es reprenguin aviat

Els alcaldes de Sils, Vidreres i Maçanet es van mostrar ahir sorpresos per la paralització de les obres del tram Sils-Maçanet. Recriminen a Foment que no els hagi informat d'aquest contratemps i exigeixen explicacions. Al seu parer, l'obra no pot acumular més retards, i demanen que es reprengui tan aviat com sigui possible. Així mateix, reclamen que Foment els faci arribar el projecte definitiu, ja que els han acceptat els canvis proposats, però encara no els han vist reflectits en paper.

«Requerirem immediatament informació a Foment per saber quan es reprendran les obres», va afirmar l'alcalde de Maçanet, Alfons Soms (PSC). Segons deia, es pot generar un retard important si no es troba una solució a aquest dèficit econòmic, i va reclamar a les parts que arribin aviat a un acord. Soms també es va queixar que Foment no els hagués enviat el projecte definitiu de l'obra. «Els l'hem demanat diverses vegades. Ens han mostrat les propostes sobre la taula, però no tenim a les nostres mans la documentació definitiva», va dir.

Per la seva banda, l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS-PSC), es mostrava sorprès per la notícia. «Serà un retard molt important. Com a mínim ens podrien dir què ha passat i quins terminis hi ha. Després de tants anys esperant aquesta carretera, estaria bé que ens donessin un xic d'informació», deia indignat.

Finalment, l'alcaldessa de Vidreres, Ruth Rosique (PSC), va reiterar que tampoc no sabia res de la paralització de les obres. «No ens han donat cap mena d'explicació. Seria bo que aquesta situació no es perllongui gaire temps, ja que seria molt negatiu, un altre retard en el projecte», va declarar.
El tram Sils-Maçanet té una longitud de 4,7 quilòmetres. Comença poc abans de l'enllaç de Sils (a l'altura de l'hostal Rolls) i arriba fins a l'altura de la urbanització Terrafortuna, més enllà de la torre de Cartellà. Els alcaldes fins ara estaven molt satisfets perquè s'havien consensuat canvis i modificacions en el projecte. Com a exemples, es farà un accés nou a l'altura del Club Margarita que permetrà accedir al futur polígon de Fontanilles, es garanteix la connexió entre la urbanització Montbarbat i el nucli de Maçanet, separats per l'N-II, i s'enfonsarà la carretera i es construirà un fals túnel per protegir la torre de Cartellà, a Maçanet, considerada bé patrimonial d'interès nacional. A Vidreres, es desplaçarà el futur vial de serveis, que passarà ben arran de la masia can Dexeus i la gasolinera d'aquest sector, per no afectar el pla de Vidreres, i es milloraran diversos camins veïnals.

El Punt

dimarts, 7 d’octubre del 2008

MÉS ACTUACIONS DE MILLORA A L'ESTANY DE SILSDe nou, el Dept. de Medi Ambient i Habitatge ha concedit a l'ajuntament de Sils una subvenció per continuar les actuacions de millora de l'espai natural

Continuant amb les propostes consensuades a través del procés participatiu per a la gestió de l’Estany de Sils, l’Ajuntament de Sils va presentar un projecte a la línia d’ajuts als espais PEIN del Dept. de Medi Ambient i Habitatge, el qual ha estat concedit. El projecte aprovat, que porta per títol “Millores paisatgístiques i dels elements d’ordenació de l’ús públic a l’Estany de Sils” es concreta en les següents actuacions:

1. Millores paisatgístiques:

Millora paisatgística de l’estació de bombament.
Adequació de la passera sobre la Sèquia de Sils per a l’accés de cadires de rodes, bicicletes i cadiretes de nens.

Donar continuïtat a la lluita contra la canya, planta al•lòctona invasora, al llarg de la sèquia.

Integració paisatgística dels aguaits, per disminuir l’efecte de la freqüentació de la zona.


2. Millora del sistema de senyalització de l’itinerari de la zona recuperada:
Substitució dels elements obsolets i/o erronis.
Incorporació de senyalització per a la difusió dels valors ambientals.

3. Potenciar itineraris alternatius per disminuir la freqüentació de la zona de la llacuna permanent:
Adequar l’itinerari existent per a BTT com a passeig.
Recuperació de l’antiga ruta de l’Observatori Vell.
Promoció de les diverses rutes de descoberta de l’espai.

Edicte sobre informació pública d’un projectaLa societat Emte Girona, SA/Endesa Distribución Eléctrica, SL ha presentat projecte per a la instal.lació d’una línia elèctrica subterrània de Mitja Tensió (25 kV) “Tordera 2” de’estació receptora de Sils fins suport existent
núm. 2.

D’acord a l’establert als articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text Refòs de la Llei d’urbanisme, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes perquè es puguin presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.

Sils, 4 de setembre de 2008
Martí Nogué i Selva
Alcalde

Maçanet tindrà ambulància les 24 hores del dia, després d'anys de reivindicacionsEls veïns de Maçanet de la Selva ja disposen d'ambulància les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. L'ampliació del servei –abans era de dotze hores, de vuit del matí a vuit del vespre– arriba després d'anys de reivindicacions tant del govern municipal com dels veïns.

Segons manifesta l'Ajuntament en una nota de premsa, el servei d'ambulància durant tot el dia suposa un canvi substancial ja que, fins ara, els veïns que trucaven al 061 per una urgència a les nits havien d'esperar que els atengués una ambulància que venia de Blanes o de Santa Coloma. Ara, les urgències les atendrà l'ambulància amb base a Maçanet.

L'Ajuntament feia anys que reivindicava aquesta ampliació del servei, tenint en compte que «Maçanet és el municipi del seu entorn que fa més trucades a urgències, superat només per Santa Coloma, segons les estadístiques de què disposa el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)», afirma.

ATENCIÓ A POBLES VEÏNS

Aquesta ambulància continuarà atenent les urgències dels municipis veïns de Caldes de Malavella, Hostalric, Massanes, Sils i Vidreres, tal com ja estava fent fins ara.

El Punt

dilluns, 6 d’octubre del 2008

Nou procés participatiu SELWA: les aigües litorals.


Ja teniu disponible a la pàgina web del projecte SELWA el nou procés participatiu, aquest cop dedicat a les aigües litorals http://www.selva.cat/selwa/?page_id=477

Us animem a participar-hi i a que ens hi doneu el vostre punt de vista.

Així mateix, us animem a consultar els resultats de l'anterior procés, que estava dedicat a les aigües subterrànies


Aprofitem l'avinentesa per comentar-vos que, gràcies als bons resultats de participació obtinguts amb les vostres aportacions, el projecte SELWA ha estat convidat a presentar el procés de participació que estem duent a terme al Congrés d'Innovació Democràtica que tindrà lloc els propers 16, 17 i 18 d'octubre a Santa Cristina d'Aro.

Moltes gràcies a tots!

Josep Gesti Perich
SELWA, un compromís amb l'aigua
Consell Comarcal de la Selva
Pg. Sant Salvador, 25 - 27. 17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972842161 Fax 972840804

CURS DE INFORMÀTICA A SILS GRATUÏT


dijous, 2 d’octubre del 2008

Edicte de nomenament de personal funcionari


De conformitat amb allò que disposa l’article 94.3 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa públic l’acord de nomenament de personal funcionari que a continuació es relaciona:

- Per Decret de l’alcaldia de data 15 de setembre de 2008, s’ha nomenat funcionari de carrera a Joaquín Cruz Armenteros com a Agent de la Policia Local, Grup C2.

Sils, 18 de setembre de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde