dijous, 16 d’octubre de 2008

Acceptació subvenció per la Custòdia del territori de l'Estany de Sils


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Identificació de l’expedient

Acceptació subvenció de la Diputació de Girona per al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.

Antecedents

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 7 d’Abril del 2008, es va sol·licitar una subvenció referent a la convocatòria al foment de la de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines .
En data 11 d’ Agost s’ha rebut la resolució per acord de Junta de Govern local de la Diputació de data 29 de juliol de 2008, amb la qual se’ns atorga un ajut per un import total de 3.364€ pel concepte de Custòdia del territori a la unitat paisatgística d’interès de l’Estany de Sils, amb número d’expedient MA-3948.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :


Primer.- Acceptar la subvenció de //3.364// € concedida per Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, exp. MA-3948, pel concepte de Custòdia del territori a la unitat paisatgística d’interès de l’Estany de Sils.
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que sumats a l'ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Tanmateix, la subvenció concedida per la Diputació de Girona portarà implícita la condició que es faci constar la llegenda “amb la col·laboració de la Diputació de Girona” i l’escut o logotip de la Diputació d’acord amb el disseny i model tipogràfic oficial.
Vuitè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada la subvenció atorgada.
Novè.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf