dijous, 11 de desembre del 2014

PRESSUPOSTOS 2015

Atès que la liquidació pressupostària de l’exercici 2013 va ser positiva amb un romanent de tresoreria per despeses generals de 679.389’56€, i pel que respecte als pressupost del 2014 entenem que la seva execució fins a aquesta data és positiva per  l’adopció de mesures restrictives i de contenció en la despesa pública; no cal adoptar per l’elaboració del pressupost de l’exercici 2015 cap de les mesures previstes legalment per a reequilibrar situacions adverses.
El pressupost de l’exercici 2015 ascendeix a un total de 4.447.294’14€ i representa un increment del 5’57% respecte l’exercici anterior, del qual es preveu que el Pla d’Inversions suposi un import de 542.983’84€ amb un estalvi pressupostari previst de 411.319’99€, que finança el 75’75% del Pla d’Inversions del 2015 (entre les que destaquem els vestidors de la zona esportiva i les cobertes de les zones esportives de Vallcanera i Les Comes)

INGRESSOS
Capítol I es preveu un augment de l’1’28% atès l’increment de plusvàlues
Capítol II (ICIO) contempla increment del 16’67% en previsió de noves llicències d’obres
Capítol III Es preveu una disminució d’ingressos d’un 7’26% atès s’ha rebaixat els imports de les següents taxes: Impost de vehicles, escombraries, manteniment bústies de Vallcanera... a més de l’aplicació de les bonificacions a la Llar d’Infants; piscina, gimnàs i instal·lacions esportives municipals així com l’aplicació de les bonificacions per l’ús de la deixalleria municipal i/o el compostatge casolà.
Capítol IV increment del 15’73% corresponent a l’augment en la previsió de l’aportació de l’Estat per la participació dels tributs (PIE), més un augment en l’aportació per part del Fons de Cooperació Local de Catalunya, la subvenció del POISC pels anys 2014 i 2015 així com d’altres subvencions a les que s’acull el consistori per tal d’arranjar camins i realitzar manteniments del municipi.

DESPESES
Capítol I (despesa de personal) es preveu un increment del 0’31% corresponents als triennis del personal laboral i funcionari; no es contempla un augment de plantilla atès la restricció imposada pel Govern de l’Estat
Capítol II (despeses ordinàries) es reduirà en un 8’53% atès als criteris de contenció en les despeses corrents en béns i serveis; motivada entre d’altres, principalment per l’estalvi energètic conseqüent de  les accions realitzades en els exercicis anteriors que comencen a donar el seu fruit un cop s’ha amortitzat llur inversió (aproximadament uns 20.000€)
Capítol III Disminució del nivell d’endeutament a un 28’32%, preveient acabar el 2014 amb un 33% i recordant que a l’inici del mandant d’aquest equip de govern (2007) l’endeutament del municipi era d’un 72%
Capítol IV Es preveu un increment de les transferències corrents d’un  5’65% a causa de la incorporació d’una nova partida per fomentar l’ocupació col·laborant amb les empreses locals. També es contempla un augment a les beques d’estudis no universitaris que representa un 25’7%, igualment s’ha inclòs una partida per beques d’investigació (2.500€) així com s’ha augmentat la dotació a Càrites de Sils en un 20%.

Resumint, el pressupost de l’exercici 2015 contempla un augment de les inversions així com del propi pressupost sense augmentar els impostos i taxes, ans el contrari, alguns s’han rebaixat com vehicles o escombraries gràcies a la contenció de la despesa i a l’augment de les subvencions a les que aquest consistori s’ha acollit i que es rebran.

dimecres, 10 de desembre del 2014

ORDENANCES 2015

Ordenances fiscals que entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2015.

A grans trets es poden resumir en el següents termes:

* Rebaixa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (2% a totes les categories)
* Rebaixa a les llicències d’activitats diferenciant la superfície construïda dels terrenys lliures d’edificació però vinculats a l’activitat
* Rebaixa a l’impost de recollida d’escombraries (5%) atès l’augment del cens, mantenint igualment les bonificacions per reciclatge i compostatge casolà
* Augment barem de bonificacions especials (família nombrosa, monoparental i segon fill ) a la la llar d’infants fins a 36.00€ (+/- 3%)
* Rebaixa quota manteniment bústies a Vallcanera (30%) pel bon ús de l’espai durant el darrer any
* Adequació de la taxa d’aigua a Vallcanera per entrada en vigor de la nova concessió administrativa recent.

S’ha inclòs:
·         * Exempció de l’impost sobre els increments de valors en les dacions en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener de 2014 o anteriors a aquesta data que no hagin prescrit
·         * Ampliació de les bonificacions a piscina, i gimnàs municipal als jubilats (abans es regia per ser major de 65 anys ) i a les persones amb discapacitat a la piscina municipal complementant la propera instal·lació d’una cadira adaptada

La resta d’imports queden iguals que a l’exercici anterior.

Referent als altres punts:
·         * Modificació pressupostària per dotar de crèdit a l’arranjament de carrers, entrada cementiri i pàrquing estació amb un import total aproximat 360.000€, i el servei de facturació electrònica (E-FAC) aproximat 12.000€

·         * Aprovació inicial del projecte de Vestidors annexos a la zona de piscina, per completar tota la intervenció realitzada en aquesta zona.