dissabte, 28 de febrer del 2009

La fundació per la Marató de Tv3 felicita a totes les associacions silenques que van participar en la Marató 2008


La Fundació per la Marató de Tv3 va agrair a La societat cultural La Laguna, al grup de jazz Nuzz, als Joves pel pubillatge i a la fotògrafa Anna Prat i a l'Ajuntament de Sils la seva col•laboració en l'activitat de l'any 2008.

dimecres, 25 de febrer del 2009

L´acord de l´Estatut aporta 800 milions d´euros més per a infraestructures


L'Estat i la Generalitat van acordar ahir destinar 800,13 milions més en infraestructures per a Catalunya el 2009, que sumats als 4.006 milions ja previstos en els Pressupostos Generals, eleva la xifra a 4.806 milions, fet que inclou compensar parcialment el dèficit registrat el 2007. Així ho van anunciar la ministra d'Administracions Públiques, Elena Salgado, i el conseller d'Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, després de la sisena reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.
Tots dos van coincidir que amb aquest acord es compleix de sobres la disposició addicional tercera de l'Estatut català sobre el percentatge d'inversions que l'Estat ha de destinar a Catalunya. Segons Salgado, la xifra total "supera" allò previst en l'Estatut entre altres qüestions perquè incorpora 140 milions d'euros per compensar parcialment els 500 milions de dèficit registrat en el 2007, el primer any d'aplicació del nou Estatut, una qüestió que s'acabarà de solucionar més endavant, quan es tingui també la liquidació del 2008.
Dels 800 milions, més de la meitat (453) es destinaran aquest any a inversions del Ministeri de Foment en la millora de la xarxa ferroviària i de carreteres de Catalunya. Uns 230 milions d'euros es destinaran a actuacions a la xarxa ferroviària; en concret, 170 milions els destinarà Adif a continuar la concessió Figueres-Perpinyà fins a Barcelona i a finançar diferents actuacions de seguretat, instal·lacions logístiques, millora de les actuacions i accessibilitat.
Les altres actuacions a la demarcació de Girona que finançaran aquest any amb els diners d'aquest acord són la carretera de Sils a Caldes de Malavella -5.000.000 d'euros-, ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera -31.450.000 d'euros- i 5,5 milions per a un centre d'investigació de la Universitat de Girona.
En altres inversions, es destinaran 60 milions a millorar infraestructures, vies i instal·lacions de les línies convencionals i 63 milions més a actuacions en carreteres, entre les quals, la que uneix Roselló i Almenar (15 milions), a l'enllaç del Baix Llobregat amb l'AP-7 (8 milions) o a la variant Valls-Montblanc (5 milions).
Els 158 milions restants -que corresponen a la Societat Estatal d'Inversions en Transport Terrestre- es remetran a la Subcomissió d'Infraestructures, on Generalitat i Estat hauran de pactar el seu destí.
D'altra banda, el Ministeri de Medi Ambient invertirà a Catalunya 224,5 milions més dels previstos en els pressupostos, dels quals 199 milions es destinaran a programes de sanejament i qualitat de les aigües urbanes i a ampliar les depuradores d'aigües residuals de Gavà-Viladecans i Sant Feliu de Llobregat. Quant al Ministeri de Ciència i Innovació, aportarà 83,1 milions d'euros extra, dels quals vint milions es destinaran a projectes d'R+D+I i per realitzar obres.
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022500_6_316512__Catalunya-Lacord-lEstatut-aporta-milions-deuros-infraestructures

dilluns, 23 de febrer del 2009

PREINSCRIPCIÓ CURS DE MONITOR EN LLEURE

Anunci de licitació d’un contracte d’obres - Adequació i millora del camp de futbol municipal de Sils


De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de 11 de febrer de 2009, es va aprovar Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que regulen el procediment obert per a l’adjudicació de la contractació de les obres d’adequació i millora del camp de futbol municipal de Sils, per la qual cosa es fa públic a efectes de què durant el termini de 10 dies es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions que es considerin convenients. Simultàniament, es convoca licitació pel procediment obert.

1.- Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament de Sils.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

a) L’adjudicació a través de procediment obert de les obres d’adequació i millora del camp de futbol municipal de Sils.

3.- Tramitació i procediment..

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de la licitació.

Es fixa un tipus de licitació de 434.345,48 euros a la baixa (sense IVA).

5.- Garanties:

Garantia provisional: no s’exigeix.
Garantia definitiva: es fixa en el 5% del preu d’adjudicació del contracte.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Sils. (horari d’atenció al públic de 8 a 14:00 hores)
d) Domicili: Passeig Sts. Cosme i Damià, núm. 2
c) Localitat i codi postal: Sils 17410
d) Telèfon: 972 16 80 00
e) Fax: 972 85 36 17

7.- Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: tretze dies naturals posteriors al dia següent a la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i al DOGC.
b) Documentació a presentar: la que detalla la clàusula XIV del Plec.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sils (horari d’atenció al públic 8 a 14:00 hores) Passeig Sts. Cosme i Damià, núm. 2 17410 - SILS

8.- Criteris de valoració de les sol·licituds a participar.

Les establertes en la clàusula XV del Plec.

9.- Obertura de les ofertes.

L’acte d’obertura de pliques es portarà a terme a l’Ajuntament a les 14 hores del dia hàbil següent al que hagi acabat el termini per la presentació de les ofertes.

10.- Els Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que serveixen de base a la present contractació es pot consultar en la pàgina web municipal www.sils.cat, en el Perfil del Contractant.

Sils, 16 de febrer de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde

Anunci de licitació d’un contracte d’obres - Arranjament de voreres i actuacions d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques


De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2009, es va aprovar Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que regulen el procediment negociat sensepublicitat per a l’adjudicació de l’obra consistent en l’arranjament de voreres i actuacions d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, per la qual cosa es fa públic a efectes de què durant el termini de 10 dies es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions que es considerin convenients. Simultàniament, es convoca licitació pel procediment negociat sense publicitat.

1.- Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament de Sils.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

a) L’adjudicació a través de procediment negociat sense publicitat obert de l’obra consistent en l’arranjament de voreres i actuacions d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques.

3.- Tramitació i procediment..

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat sense publicitat

4.- Pressupost base de la licitació.

Es fixa un tipus de licitació de 82.834,72 euros a la baixa (sense IVA).

7.- Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: fins a les 14:00 hores del dia que s’estableixi en l’invitació.
b) Documentació a presentar: la que detalla en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sils (horari d’atenció al públic 8 a 14:00 hores) Passeig Sts. Cosme i Damià, núm. 2 17410 - SILS

8.- Criteris de valoració de les sol·licituds a participar.

Les establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

9.- Obertura de les ofertes.

L’acte d’obertura de pliques es portarà a terme a l’Ajuntament a les 14 hores del dia hàbil següent al que hagi acabat el termini per la
presentació de les ofertes.

10.- Els Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que serveixen de base a la present contractació es pot consultar en la pàgina web municipal www.sils.cat, en el Perfil del Contractant.

Sils, 17 de febrer de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde

Anunci de licitació d’un contracte d’obres - Urbanització dels entorns de l’antiga escola de VallcaneraDe conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2009, es va aprovar Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que regulen el procediment obert per a l’adjudicació de la contractació de les obres consistents en l’urbanització dels entorns de l’antiga escola de Vallcanera, per la qual cosa es fa públic a
efectes de què durant el termini de 20 dies es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions que es considerin convenients. Simultàniament, es convoca licitació pel procediment obert.

1.- Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament de Sils.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

a) L’adjudicació a través de procediment obert de les obres consistents en l’urbanització dels entorns de l’antiga escola de Vallcanera.

3.- Tramitació i procediment..

a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de la licitació.

Es fixa un tipus de licitació de 287.868,27 euros a la baixa (sense IVA).
5.- Garanties:

Garantia provisional: no s’exigeix.
Garantia definitiva: es fixa en el 5% del preu d’adjudicació del contracte.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Sils. (horari d’atenció al públic de 8 a 14:00 hores)
d) Domicili: Passeig Sts. Cosme i Damià, núm.2
c) Localitat i codi postal: Sils 17410
d) Telèfon: 972 16 80 00
e) Fax: 972 85 36 17

7.- Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: vint i sis dies naturals posteriors al dia següent a la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
b) Documentació a presentar: la que es detalla en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sils (horari d’atenció al públic 8 a 14:00 hores) Passeig Sts. Cosme i Damià, núm. 2 17410 - SILS

8.- Criteris de valoració de les sol·licituds a participar.

Les establertes en el Plec de clàusules Administratives Particulars.

9.- Obertura de les ofertes.

L’acte d’obertura de pliques es portarà a terme a l’Ajuntament a les 14 hores del dia hàbil següent al que hagi acabat el termini per la presentació de les ofertes.

10.- Els Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que serveixen de base a la present contractació es pot consultar en la pàgina web municipal www.sils.cat, en el Perfil del Contractant.

Sils, 17 de febrer de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde

Anunci de licitació d’un contracte d’obres - Millora de l’enllumenat públic en la Urbanització Vallcanera Park


De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2009, es va aprovar Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que regulen el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de l’obra consistent en les obres de millora de l’enllumenat públic en la Urbanització Vallcanera Park per la qual cosa
es fa públic a efectes de què durant el termini de 10 dies es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions que es considerin convenients.
Simultàniament, es convoca licitació pel procediment negociat sense publicitat.

1.- Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament de Sils.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

a) L’adjudicació a través de procediment negociat sense publicitat obert de l’obra consistent en obres de millora de l’enllumenat públic en la Urbanització Vallcanera Park

3.- Tramitació i procediment..

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat sense publicitat

4.- Pressupost base de la licitació.

Es fixa un tipus de licitació de 146.068,07 euros a la baixa (sense IVA).

5.- Garanties:

Garantia provisional: no s’exigeix.
Garantia definitiva: es fixa en el 5% del preu
d’adjudicació del contracte.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Sils. (horari d’atenció al públic de 8 a 14:00 hores)
d) Domicili: Passeig Sts. Cosme i Damià, núm. 2
c) Localitat i codi postal: Sils 17410
d) Telèfon: 972 16 80 00
e) Fax: 972 85 36 17

7.- Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: fins a les 14:00 hores del dia que s’estableixi en l’invitació.
b) Documentació a presentar: la que detalla en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sils (horari d’atenció al públic 8 a 14:00 hores) Passeig Sts. Cosme i Damià, núm. 2 17410 - SILS

8.- Criteris de valoració de les sol·licituds a participar.

Les establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

9.- Obertura de les ofertes.

L’acte d’obertura de pliques es portarà a terme a l’Ajuntament a les 14 hores del dia hàbil següent al que hagi acabat el termini per la
presentació de les ofertes.

10.- Els Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que serveixen de base a la present contractació es pot consultar en la pàgina web municipal www.sils.cat, en el Perfil del Contractant.

Sils, 17 de febrer de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde

BASES DEL XX CONCURS LITERARI DE NARRACIÓ CURTA SANT JORDI 2009

dilluns, 16 de febrer del 2009

Recuperant l'estany de SilsL'Eva sempre havia volgut fer alguna activitat fora de la feina que li permetés treballar directament amb la natura. Quan va descobrir el projecte que Acció Natura està desenvolupant a la comarca de la Selva per recuperar l'estany de Sils, no va dubtar a col·laborar-hi.

Continuen buscant el conductor que va matar un treballador de la neteja a SilsEls Mossos d'Esquadra continuen buscant el conductor d'un cotxe vermell que dissabte va atropellar mortalment un treballador dels serveis de neteja de Sils, Vicenç Llorens Boada, i va fugir. L'home, de 47 anys i veí de Maçanet de la Selva, va acabar morint hores més tard a l'hospital Josep Trueta de Girona. La policia compta amb el testimoni d'un altre treballador, que estava amb la víctima en el moment dels fets. D'altra banda, ahir tres persones més van morir en accidents de trànsit a les carreteres catalanes: a Almacelles (Segrià), Sant Celoni (Vallès Oriental) i Rupit i Pruit (Osona). Dos d'aquests morts eren motoristes.

Dissabte al matí, dos treballadors anaven amb el camió d'escombraries per recollir la brossa dels contenidors de Sils. A quarts de set del matí, van passar per la carretera GI-555 i un dels operaris va baixar del vehicle per agafar un contenidor. Es trobava a uns dos-cents metres de la discoteca Millennium, concretament al punt quilomètric 2,5. De sobte, un cotxe va passar a tota velocitat per la carretera i el va envestir. El conductor no es va aturar i va fugir. El company de l'home ferit va alertar els equips sanitaris, que van traslladar la víctima a l'hospital Josep Trueta. A la tarda, l'home va acabar morint. L'Ajuntament de Sils té un contracte amb l'empresa Gestió Ambiental de Residus SL, de Llagostera, perquè faci la recollida d'escombraries al municipi.

Els Mossos van començar una investigació per intentar trobar el conductor escàpol. Van prendre declaració al xòfer del camió d'escombraries i també van inspeccionar el lloc de l'accident per si trobaven alguna pista sobre el cotxe que va fugir. Ahir al matí, van tornar al lloc de l'accident per prendre més mides. Un dels objectes que van analitzar va ser el contenidor d'escombraries que recollia la víctima, per intentar trobar-hi restes de pintura del vehicle. De moment, l'únic detall que ha transcendit és que es tracta d'un turisme de color vermell. A l'hora de tancar aquesta edició, la policia encara no l'havia localitzat.

DOS MOTORISTES MORTS
Ahir va ser un altre dia tràgic a les carreteres catalanes. Tres persones, dos de les quals eren motoristes, van morir. Cronològicament, el primer accident va passar a quarts de sis de la matinada a la carretera N-240, a Almacelles. Dos turismes van xocar i un dels conductors, un home de Barbastre (Osca) de 40 anys, va morir. Dues persones més també van resultar ferides lleument i els serveis sanitaris van evacuar-les a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A un quart d'onze del matí, va haver-hi el segon accident mortal del dia, en aquest cas a la C-35, a Sant Celoni. Una topada entre dos motos i un cotxe va provocar la mort d'un motorista de 42 anys que vivia a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). A tres quarts de dotze del matí, un altre motorista, un home de 42 anys i veí de Badalona, va morir a la carretera C-153, a Rupit i Pruit. La víctima va perdre el control del vehicle i va sortir de la via.

El Servei Català de Trànsit va emetre ahir un comunicat de premsa per lamentar el fet que durant el cap de setmana hi hagi hagut cinc accidents mortals a la xarxa viària catalana i va alertar els conductors perquè no abaixin la guàrdia. A més de les víctimes de Sils, Almacelles, Sant Celoni i Rupit i Pruit, divendres un home de 81 anys va morir quan creuava la carretera, a Artesa de Segre (Noguera).

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3538327

Necrològica - Vicenç Llorens Boada


Va morir abans-d'ahir als 47 anys. Vivia a Maçanet de la Selva. Exèquies, demà, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Maçanet de la Selva.

Sils espera la millora de la via on hi va haver l´atropellament

L'Ajuntament de Sils espera des de l'any passat el projecte de millora de al carretera GI-555, on dissabte passat hi va haver l'atropellament mortal que va acabar amb la vida d'un treballador del servei municipal d'escombraries. Així ho va explicar ahir el seu alcalde, Martí Nogué (IdS), que segons les seves previsions, aquest any ja s'haurien de començar els treballs. Mentrestant, els Mossos ahir seguien investigant per localitzar el conductor que va atropellar el treballador, Vicenç Llorens i Boada i veí de Maçanet de la Selva, i va fugir.
Nogué va comentar que la GI-555, que va des de la carretera N-II fins a Hostalric és una via molt concorreguda per vehicles, a la qual s'afegeixen els camions que no poden passar per l'interior de la població de Sils. Per això, sempre segons el batlle, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques havia de fer i presentar a l'Ajuntament un projecte de millora que inclogués l'ampliació dels dos carrils i que s'incorporessin vorals, que actualment no en té, de manera que el risc s'incrementa notablement si es camina o s'està al costat de la carretera. Nogué va afegir que esperava que l'any passat el projecte ja estigués fet i aquest 2009 poguessin començar les obres, però encara no han vist cap document. Nogué confia que s'acceleri el projecte "per la gran quantitat de trànsit que hi ha i les moltes persones que hi passen a peu".
L'alcalde de Sils va manifestar que el quilòmetre 2,5, on es va produir l'atropellament mortal, no és el més perillós de la via ja que es tracta d'una recta. En canvi sí que ho és el tram de Mallorquines fins quasi Hostalric -en aquest terme hi ha un quilòmetre que ja està arreglat-, on recordava ahir que els darrers dos anys hi ha hagut nombrosos accidents de trànsit. L'anterior accident mortal en aquesta via va ser el setembre del 2007, en el quilòmetre 4,2, on s'hi van veure involucrats quatre cotxes i hi va morir una persona i dues més van resultar ferides greus.
Els Mossos, mentrestant, continuaven amb la investigació que realitzen arran de les proves que van obtenir del punt de l'accident i dels testimonis.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021600_3_314811__COMARQUES-LAjuntament-espera-millora-carretera-dissabte-atropellar-mortalment-home

diumenge, 15 de febrer del 2009

Un conductor atropella mortalment un treballador a Sils i s´escapa


Un treballador dels serveis de neteja de Sils que estava treballant a la carretera GI-555,al quilòmetre 2,5, ha mort atropellat pel conductor d'un vehicle que ha fugit del lloc de l'accident, segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra.
Vicente Ll.B., de 47 anys i veí de Maçanet de la Selva, va ser atropellat a primera hora del matí i vaser traslladat amb ferides de gravetat amb una ambulància medicalitzada a l'hospital Trueta de Girona, on va morir durant la tarda.
La policia autonòmica ha obert una investigació per localitzar el vehicle i el conductor autor de l'atropellament que va fugir del lloc dels fets sense auxiliar la seva víctima.

dissabte, 14 de febrer del 2009

Els presidents dels consells gironins recelen dels canvis que ha anunciat Governació

Recel és la paraula que resumeix la resposta dels presidents dels consells comarcals gironins davant les declaracions del conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, que dijous va explicar que aquests ens supramunicipals estaran formats en un futur (quan s'hagi aprovat la llei de governs locals) només per alcaldes o càrrecs electes designats pels primers, per tal que perdin contingut polític per convertir-se en un organisme de mancomunat de serveis. Per la major part de presidents, no és positiu que els consells comarcals perdin representativitat política, i alguns pateixen per la situació dels municipis més petits davant la futura arquitectura institucional catalana. Ausàs va preveure que el Govern durà la norma al Parlament a finals de març o inicis d'abril, i que s'aprovarà abans del final de la legislatura.
El president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Pere Vila (CiU), que també és alcalde de Llançà, va ser un dels més crítics amb la proposta: "Em sembla fora de lloc", va assenyalar. En aquest sentit, va considerar que cal un "debat més profund" en relació als consells i les vegueries, perquè deixar els primers sense pes polític significa "discriminar" uns òrgans que va costar molt crear. Per això, creu que és necessari que en els consells es "reflecteixin els diferents punts de vista" i hi hagi "varietat política".
En una línia similar es va manifestar el president del consell de la Selva, Robert Fauria (CiU), que precisament es troba a l'oposició del seu poble, Sant Hilari. Fauria creu que la política no es fa només des del govern i que donar "poques competències" als consells és "un error". Per això, demana un consens de totes les forces polítiques i el territori per tirar endavant aquesta llei.
Per la seva banda, Ricard Herrero (PSC), batlle de Santa Cristina i president al Baix Empordà, pensa que està bé que es prevegin els consells com a ens de gestió supramunicipals, però vol que hi hagi representats govern i oposició.
Per Jordi Xargay (CiU), alcalde de Palol de Revardit i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, els consells comarcals són un "clar exemple" d'equilibri territorial i "no seria bo que perdessin la representativitat de tots els colors polítics que hi ha en els ajuntaments". Segons Xargay, en un futur "no han de ser només un consorci de serveis, sinó un element de descentralització de les vegueries", encara que "potser no tots els consells tenen el mateix sentit".
"Em pregunto si és tan fàcil eliminar la càrrega política, i si no seria com deixar una empresa sense el consell de direcció", afirma Enric Pérez (PSC-PM), segon tinent d'alcalde de Ripoll i president del Consell Comarcal del Ripollès. Pérez diu que "no ens hem d'enrocar en cap posició", però critica que es parli de la nova norma sense estar ben definida, i vol saber "quin pes tindria cada alcalde". En aquesta línia, el president del Consell Comarcal de la Garroxa i alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona (CiU), remarca que serà el Parlament, amb tots els partits polítics, qui aprovarà la futura llei, i malgrat que no veu malament que "en el consell comarcal hi hagi qui s'ho ha guanyat a les urnes", explica que a la Garrotxa abans ja hi havia una mancomunitat de municipis, i que "tots ja treballem pel territori i busquem el consens, de manera que no crec que variés gaire".
Per la seva banda, l'alcalde de Campllong i president del Consell Comarcal del Gironès, Lluís Freixas (CiU), explica que el que més el preocupa és "que les vegueries facin funcions dels consells comarcals, i que aquests quedin devaluats en detriment dels serveis als municipis petits". "Potser és millor que tots els ajuntaments hi estiguin representants", diu, "però només si cada alcalde té un vot i prou", afegeix.

La majoria de presidents dels consells gironins coincideixen a mostrar la seva preocupació per la nova llei projectada per la Generalitat.
Les seves principals inquietuds són la representativitat dels petits municipis, la possibilitat de seguir oferint serveis i la pèrdua de pes polític.
"Particularment em preocupa molt més que no es devaluï la gestió del servei, sobretot en els municipis més petits, que no tant la representació política"
"Em sembla una manera de discriminar els consells que tant van costar crear. Calen diferents punts de vista, que
hi hagi varietat política".
"Els consells comarcals no han de ser només un consorci de serveis, la forma d'organització que tenen ara no és perfecta, però potser és la menys imperfecta"
"Està bé que tingui
la visió dels consells comarcals com a ens supramunicipals, però sempre hi ha d'haver les visions del govern i de l'oposició"
"Els consells comarcals han estat fent una feina molt important, en el nostre cas busquem el consens, de manera que no crec que variés gaire"
"Els polítics treballem sempre per a tota la comarca, siguem al govern o a l'oposició. Crec que la llei s'ha de consensuar, tenir en compte el territori".
"Em pregunto si és tan fàcil eliminar la càrrega política, i si no seria com deixar una empresa sense el seu consell de direcció. També quin pes tindria cada alcalde"
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021400_3_314430__COMARQUES-presidents-dels-consells-comarcals-veuen-recel-canvis-preveu-Governacio

divendres, 13 de febrer del 2009

Les oposicions dels consistoris no seran presents en els futurs consells comarcalsEl conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs.

Els futurs Consells Comarcals catalans estaran integrats només per alcaldes o càrrecs electes, això sí, de tots els municipis que representin. En canvi, no hi haurà membres de les oposicions dels consistoris. És un dels canvis en l'arquitectura institucional catalana que preveu la futura llei de governs locals, que la Generalitat espera dur al Parlament a finals de març o a principis d'abril i aprovar abans que s'acabi aquesta legislatura. Així ho va explicar ahir el conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, que va justificar aquest canvi per la voluntat que els consells comarcals siguin bàsicament organismes de servei als municipis i els seus ciutadans, i per evitar el contingut polític que ara tenen, i que sí que serà present en les futures vegueries que desterraran les actuals diputacions provincials.
"De vegades el partit que governava a la capital de comarca era a l'oposició del consell comarcal, i es reproduïen uns vicis que no portaven enlloc i que la gent no entenia", va afirmar ahir Ausàs en una entrevista al programa Els matins, de Televisió de Catalunya. Amb el canvi que introdueix la llei de governs locals, va dir el conseller, "no hi haurà confrontació política, als consells comarcals, no hi seran representades les oposicions dels ajuntaments". La nova norma, va assegurar Ausàs, "els converteix en un organisme de prestació de serveis, de mancomunat dels serveis dels diferents municipis".
En l'actualitat, després de les eleccions municipals els mateixos partits, en funció del nombre de vots que han tingut a cada comarca, decideixen qui formarà part del consell comarcal, que alhora té un govern com si d'un municipi es tractés. Però, amb el canvi, els consells estaran gestionats automàticament pels alcaldes dels municipis o bé pels càrrecs electes que els alcaldes decideixin, segons van confirmar ahir fonts del Departament que Ausàs encapçala.
Aquesta és una proposta que ja recull el document de bases per a l'elaboració de la llei de governs locals, confeccionat per la Universitat Rovira i Virgili, i que parla d'un consell d'alcaldes, un president, una comissió especial de comptes i un gerent o director com a integrants dels futurs consells comarcals.
Quant a les vegueries, en principi, set i protagonistes de la nova arquitectura institucional que la Generalitat projecta, "aquestes sí que tindran contingut polític", va dir Ausàs, com el que ara tenen les diputacions. De fet, elaborada la llei dels governs locals, el següent pas serà crear una nova norma per al traspàs de les competències de les diputacions a les vegueries.
Segons va assegurar el conseller, els presidents de totes les diputacions han animat el Govern a impulsar la nova llei que permetrà crear les vegueries.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021300_3_314236__COMARQUES-Govern-convertira-consells-comarcals-mancomunitats

dijous, 12 de febrer del 2009

NOU TALLER D’OCUPACIÓ DE RECUPERACIÓ D’ESPAIS NATURALS I JARDINERIA A SILS

De nou, l’ajuntament de Sils ha aconseguit una nova edició del Taller d’Ocupació de Recuperació d’Espais Naturals, amb la col·aboració de l’Escola Taller del Consell Comarcal de la Selva.

L’objectiu d’aquest Taller d’Ocupació és millorar l’ocupabilitat de persones majors de 24 anys que estan en situació d’atur, preferentment aturats de llarga durada, dones, majors de 45 anys i altres. Concretament, el Taller d’Ocupació de Sils es centra en la recuperació i manteniment de l’Estany de Sils.

Resultats del Taller d’Ocupació anterior

Alguns dels resultats que es van aconseguir a través de les intervencions del Taller d’Ocupació de l’any passat van ser:

La millora paisatgística de la zona de la llacuna de depuració terciària, amb la sega periòdica del prat humit que l’envolta, la gestió del canyís i la instal·lació d’un plafó informatiu a l’entrada.

El manteniment de l’itinerari per l’Estany i l’adequació dels elements d’ús públic (aguaits, senyals, passeres...), realitzant la neteja i recollida de brossa, desbrossament periòdic i arranjament de desperfectes.

La millora ambiental de la mota i la integració paisatgística dels aguaits, amb la plantació de vegetació i manteniment de la ja existent.

Suport en el projecte de millora ecològica i paisatgística de la sèquia de Sils, amb la plantació d’arbres de ribera i el control de la canya eliminada com a espècie invasora.

Recuperació de la nova ruta de l’Observatori Vell i de la Ruta dels Estanys, amb la instal·lació de plafons informatius i senyals de seguiment.

Gestió de la parcel·la custodiada, amb la sega del prat de balcalló, eliminació de plantes al·lòctones, neteja de brancam i plantació de plantes típiques dels recs i canals que voregen encara algunes parcel·les.

El nou Taller d’Ocupació: Restauració d’hàbitats i ordenació dels usos públics de l’Estany de Sils

Els dos grans eixos d’actuació del Taller d’Ocupació d’aquest any són:

1. Restauració i millora dels hàbitats de l’Estany de Sils

a. Millora de la qualitat ambiental de la xarxa fluvial de l’Estany de Sils

b. Recuperació de prats de dall a la zona de la llacuna de depuració terciària

c. Restauració de la mota que voreja la llacuna permanent

2. Ordenació dels usos públics

a. Millora de l’accés a la llacuna de depuració terciària

b. Condicionament d’un sender per la riera de Vallcanera

c. Manteniment de la xarxa bàsica de senders i dels equipaments d’ús públic

ITINERARIS PER L'ESTANY DE SILS


L'Estany de Sils estrena la nova Ruta de l'Observatori Vell i recupera una de les rutes en bicicleta per fer-la a peu.


Des del projecte de recuperació de l’Estany de Sils, que va finalitzar el 2002, l’Estany de Sils disposa d’una ruta de descoberta de la llacuna permanent, amb diversos aguaits i miradors, que permeten descobrir les actuacions de recuperació que s’han fet. Després, es va afegir una nova ruta, aquest cop per realitzar-la en Bicicleta Tot Terreny BTT), que voreja tot el perímetre del què havia estat l’estany de Sils abans de la seva dessecació.

Amb el temps aquestes rutes s’han consolidat i el nombre de visitants és ja molt elevat. La necessitat d’incrementar l’oferta i diversificar les zones a visitar pels usuaris ha portat a l’ajuntament a recuperar la ruta de l’observatori vell i senyalitzar la ruta per l’Estany de BTT també per a fer-la a peu.

La Ruta de l’Observatori Vell

La ruta s’inicia a l’aparcament de l’estació, on hi ha un plafó amb els diferents itineraris per l’Estany. Aquesta ruta us permetrà descobrir els diversos paisatges que conformen el nostre territori. Des del barri de l’església, amb les seves cases antigues i l’església de Santa Maria, continuant a través dels boscos mediterranis d’alzina, els camps i les pollancredes, fins a la vegetació de zones humides i la zona en recuperació de l’espai natural de l’Estany de Sils.

Durant aquest trajecte podreu gaudir de les vistes panoràmiques que ofereix l’observatori vell, un dels primers aguaits que es van instal•lar a la zona i que mostra unes magnífiques vistes sobre la llacuna temporal, una zona inundable que varia en funció de les pluges, i els prats de dall que s’estan recuperant.

La Ruta pels estanys

L’inici de la ruta és el mateix que en l’anterior i correspon a la ruta senyalitzada anteriorment per a fer en BTT. Aquest és un itinerari que voreja tot el què era antigament l’Estany de Sils, abans de la seva dessecació. Sortim de l’aparcament sud de l’Estació de ferrocarril, cap a l’església, en direcció a les pollancredes.

L’itinerari recorre una zona humida que combina els ambients forestals amb les plantacions de pollancres i els prats de dall o herbassars, i que acull nombroses espècies animals, entre les quals destaquen les aus, per la seva espectacularitat. El recorregut és apte per a tota mena d’usuaris. És gairebé del tot planer i a grans trets ressegueix el perímetre de l’espai natural que li dóna nom. Permet una passejada agradable i, si hi ha sort, observar part de la fauna associada als ambients humits de les zones estanyables.

Més informació

Al Centre d’Informació de l’Estany de Sils (a l’estació de ferrocarrils) trobareu més informació sobre aquest espai i les seves rutes (972 16 82 85; info@sils.cat). L’horari d’atenció al públic és de divendres a diumenges i festius, de 10h a 14h.

dimecres, 11 de febrer del 2009

SALA D'EXPOSICIONS MUNICIPAL - PROGRAMACIÓ 2009


L'alcalde reitera que les obres del supermercat de Can Cabirol són del tot legals

L'alcald e de Sils, Martí Nogué (IdS-PM), ha reiterat que no hi ha cap informe que digui que el polèmic supermercat que s'està construint a Can Cabirol no és perfecte. Sobre l'aturada d'obres en una part de la parcel·la, Nogué afirma que es va fer únicament perquè es va detectar que feien alguna cosa més de la que es podia fer, segons el permís d'obres, i que per això ara s'ha demanat un estudi de detall. Nogué diu que els veïns que s'oposen al supermercat no han volgut negociar un acord, i defensa el fet d'haver publicat un ban en què es demanava a la gent que sol·licités feina per a la vintena de places que ofereix el supermercat, ja que és important en aquest temps de crisi i per a Sils és molta gent.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3524853

Edicte sobre aprovació d’uns padrons fiscals


La Junta de Govern Local celebrada el dia 19 de gener de 2009 va aprovar els padrons fiscals que seguidament es relacionen:

Taxa mercat 1r semestre/09
Taxa guals 2009
Preu públic Wi-Fi 2009

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de quinze dies els interessats puguin formular les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.

Sils, 22 de gener de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde

dilluns, 9 de febrer del 2009

PROPER PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL DIJOUS 12 DE FEBRER DE 2009 A LES 19.30

EXPOSICIÓ DE JOAN ESTI·LAS


PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "JUGADAS DE PERDEDOR" DE FRANCISCO GONZALO PRINETTI


Fregant ja els cinquanta, un bon professional de la informàtica vol viure una nova primavera de llibertat i joventut després de la separació. Es fica en un pis on, en contacte amb els estudiants, descobreix la bellesa de Judith i reviu els seus anys de protesta juvenil amb Lina, capitost d'un grup antisistema. Estima el risc, l'aposta i es decideix a jugar en aquell pis un joc perillós. I guanya alguna partida però el perden els ulls. Mira, mira, mira indiscretament. És un perillós voyeur. Se la juga fins al límit. Vol utilitzar els seus coneixements professionals per desemmascarar comptes poc clars d'alts jerifaltes. Juga, ben plantada. Ell sap que, mentre dura el joc, no hi ha perdedor. S'ha cregut que la fortuna ajuda els audaços i no s'adona que a més de fortuna i d'audàcia, en la vida també hi ha trampes, delators, trepes i càmeres de vigilància.

IMAGINA LA TEVA PLAÇA

>

divendres, 6 de febrer del 2009

L´Ajuntament de Sils emet un ban publicitant feina en el ´polèmic´ supermercat

AMS, a l'oposició, considera que "és una irresponsabilitat de l'alcalde posar un mitjà públic, com és un ban, al servei d'un empresa privada"

L'Ajuntament de Sils ha emès un ban on publicita l'obertura del termini per presentar currículums per al personal del nou supermercat Consum de Can Cabirol, un establiment comercial que fa anar de corcoll el municipi, després que veïns i dos grups de l'oposició (AMS, ICV-EUiA) denunciessin les presumptes irregularitats d'aquest comerç, instal·lat a l'entrada del poble venint de Santa Coloma.
Aquest anunci del consistori ha fet saltar crítiques del grup d'AMS, a l'oposició, que titlla en un comunicat "d'irresponsabilitat de l'alcalde posar un mitjà públic com és un ban al servei d'una empresa privada".
Per la seva banda, l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), es mostra indignat per l'actitud d'AMS i assegura que "és una irresponsabilitat per part seva dir el que diuen", ja que segons ell, el que fa "és publicitar a tota la gent que li interessi la feina en el camp del comerç perquè s'inscrigui a la borsa de treball de Sils".

Recursos per resoldre
AMS continua les seves crítiques afirmant que el supermercat és un tema polèmic i denuncia que es tracta d'una activitat "que es pretén iniciar sense resoldre les denúncies -un contenciós d'un grup dels veïns- que hi ha en curs, la resolució de les quals podria impedir l'obertura del negoci" i per aquest motiu, reclamen que l'alcalde faci "la retirada immediata del ban de tot arreu". L'alcalde per la seva banda, afirma que "no traurem el ban" i que el supermercat podrà donar feina a prop d'una vintena de persones i que "s'ha d'aprofitar l'oportunitat".
El supermercat actualment es troba amb les obres aturades per Decret d'Alcaldia, ja que es van detectar moviments de terra en una àrea del solar on no hi havia res previst. Per aquest motiu es va reclamar un estudi detall i més documentació. L'estudi detall ja ha estat aprovat per comissió de Govern i ara s'obrirà el termini d'al·legacions. "Amb tota probabilitat, el mes de març podria passar per ple i quedar tot resolt", assegura Nogué.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020600_3_312949__Comarques-LAjuntament-Sils-emet-publicitant-feina-polemic-supermercat

dimarts, 3 de febrer del 2009

Sils celebra el dia Mundial de les Zones Humides amb la presentació d'una publicació i la inauguració d'una nova ruta per l'Estany

Aquest diumenge 1 de febrer l’ajuntament de Sils ha organitzat, a l'Estany de Sils, el Dia Mundial de les Zones Humides. En aquesta ocasió, a les 10h del matí s’ha presentat la publicació "Els espais naturals aquàtics de la comarca de la Selva", realitzat pel projecte SELWA, del Consell Comarcal de la Selva. Aquesta publicació mostra espais aquàtics de la comarca, entre els quals hi ha l’Estany de Sils, i els projectes que s’han dut a terme per tal de preservar-los.

Presentació de la jornada per part del Sr. Martí Nogué, alcalde de l'ajuntament de Sils.

A continuació s’ha convidat als assistents a un refrigeri i, tot seguit, s’ha inaugurat la ruta de l'Observatori Vell, un nou itinerari per visitar l'Estany de Sils, senyalitzat per l'ajuntament de Sils i el Taller d'Ocupació del Consell Comarcal de la Selva. Aquesta ruta transcorre a través de zones boscoses i camps, fins a arribar a la zona de l'observatori vell, als terrenys propietat d'AccióNatura, on es localitza la llacuna temporal. El guiatge ha anat a càrrec de l’entitat, que ha explicat la importància de la custòdia del territori per a la conservació de l'Estany de Sils. Un cop s’ha arribat a l'observatori vell, el col·lectiu Bisaroca ha mostrat als assistents com es realitza un anellament científic d’ocells i la importància de realitzar estudis d’aquest tipus.Visita guiada per l'ajuntament de Sils i AccióNatura, i anellament científic per part del col·lectiu Bisaroca
Paral·lelament, l’Estany de Sils ha estat escollit enguany per la SEO/Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) com a punt on exposar el seu material i celebrar, així, el Dia Mundial de les Zones Humides al territori català.

Edicte sobre aprovació definitiva d’uns projectes d’obres


L’Ajuntament de Sils va aprovar inicialment els projectes ordinaris en les sessions que tot seguit es relacionen:

- Millores enllumenat públic Urb. Vallcanera Park (actuacions mediambientals, d'eficiència energètica i d'adequació al reglament de baixa tensió) amb un import de //169.438,96// € aprovat per la Junta de Govern Local ordinària del 15 de desembre de 2008.

- Arranjament voreres i actuacions per adaptació i supressió barreres arquitectòniques (1a. fase) amb un import de //96.088,28// € per la Junta de Govern Local Ordinària del 15 de desembre de 2008.

- Adequació i millora del camp de futbol municipal amb un import de //503.840,76// € pel Ple extraordinari del 16 de desembre de 2008.

Aquest que la tramitació dels tres projectes es va declarar urgent per tal que siguin incorporats en el Fondo de Inversión Local, i s’han publicat pel
termini de quinze dies hàbils i en no haver-s’hi produït reclamacions ni suggeriments durant l’esmentat termini, per acord de la Junta de Govern
Local ordinària del 19 de gener de 2008 i Ple ordinari del 22 de gener de 2009, respectivament, s’han de tenir per aprovats definitivament, en
compliment de l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/95 del dia 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis.

Contra aquest acte definitiu en via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació.

Tanmateix i d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, hi ha la possibilitat -amb caràcter potestatiu i previ a l’esmentada via jurisdiccional- d’interposar recurs de reposició que, si és utilitzat haurà de presentar-se davant el mateix òrgan que l’hagi dictat per escrit, i el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. I s’entendrà desestimat quan no hagi escaigut resolució en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva entrada en el Registre de l’Ajuntament.

Contra la resolució, expressa o presumpta, del recurs de reposició es podrà interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de la resolució si aquesta és expressa, i si no és expressa en el termini de sis
mesos a comptar des de l’endemà que el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.

No obstant això, se’n podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient.

Sils, 23 de gener de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde

L´alternativa: la GI-555 de Massanes

L'Ajuntament de Maçanet ha proposat al Govern català que, en comptes de fer un desdoblament de la C-35, s'utilitzi com a via per anar a Hostalric, la carretera GI-555 que passa per Sils, Massanes i arriba fins a Hostalric. Aquesta demanda, segons l'alcalde, Alfons Soms (PSC), el Govern l'està estudiant. Maçanet proposa la GI-555 perquè és una carretera que es fa servir i, a més, es pot convertir en un "enllaç amb la N-II un cop desdoblada a l'alçada de Mallorquines -Sils-", afirma Soms i, per tant, estalviaria crear una nova via que passés per Maçanet si es vol anar fins a Hostalric. De moment, Soms reconeix que no hi ha cap posicionament del Govern.

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020300_3_312348__Comarques-Lalternativa-laGI555-Massanes

Sils dóna les claus dels pisos dels mestres


Els nous llogaters dels pisos dels mestres de Sils, situats a tocar de l'Ajuntament, ja viuen en els seus inmobles des de dissabte, dia en què se'ls va fer l'entrega de les claus. Aquests pisos dels quals es beneficien set llogaters només costen 125 euros al mes i, amb aparcament, uns 167 euros al mes, uns preus baixos per a joves de Sils.
De tota manera, l'espera per a un nou pis s'ha fet llarga per aquests joves, ja que l'obra es va adjudicar l'abril de l'any 2007 i es preveia que en dotze mesos estigués totalment feta. Les dates però finalment no han quadrat ja que a mitjans del 2007, l'Ajuntament va veure com se'ls esquerdava el vell immoble dels mestres i havien d'afegir més diners dels previstos a la seva rehabilitació, que en un principi havia de ser d'uns 397.000 euros i que a causa dels defectes, es va encarir en 65.000 euros.
Tot això ha representat que les obres de rehabilitació s'allarguessin gairebé un any més del previst i que, per tant, l'adjudicació als llogaters es retardés i que, finalment, dissabte els set afortunats poguessin entrar al seu nou pis.
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020300_3_312339__Comarques-Sils-dona-claus-dels-pisos-dels-mestres-gairebe-retard

dilluns, 2 de febrer del 2009

Nova publicació “Els espais naturals aquàtics de la comarca de la Selva: experiències de millora ambiental i social”


Dins del Pla de desenvolupament local entorn dels recursos hídrics, el projecte SELWA ha editat una publicació que recull experiències recents de restauració ambiental de zones humides de la comarca de la Selva i que incorporen elements per a poder-ne fer un ús social. La publicació va ser presentada durant els actes del Dia mundial de les zones humides a Sils.
Us podeu descarregar la publicació al següent enllaç.


L’objectiu d’aquesta publicació és triple:
- donar a conèixer la importància de preservar i restaurar els ecosistemes naturals, concretament els espais humits que tant interessants són dins l’entorn mediterrani on ens trobem
- mostrar a la ciutadania ciutadania els espais humits de la comarca per tal que puguin disfrutar-los i gaudir-ne durant el seu temps lliure
- i, finalment, oferir exemples pràctics als ajuntaments per tal que puguin copsar com el fet de restaurar espais naturals no només té una repercussió sobre el bon estat dels ecosistemes, sinó que també pot influir en l’economia local del municipi, ja sigui perquè els visitants complementen les visites amb un dinar al restaurant, amb un esmorzar al bar, contractant una visita guiada a l’empresa de turisme actiu, etc.

Durant el darrer trimestre de 2008 es van redactar els continguts de la publicació, que consisteixen en un apartat inicial introductori titulat genèricament “La Selva, la comarca de l’aigua”, seguit d’un conjunt de 5 fitxes de zones de la comarca que han patit algun procés de restauració ambiental i d’adequació social. Finalment, per tancar la publicació hi ha un apartat genèric sobre “La conservació de les zones humides”.

Les zones escollides i que trobareu a la publicació són: l’Estany de Sils, la zona humida de la Camparra, els Amaradors de Salitja, el parc de Sa Riera de Tossa i les ribes de la Tordera a Hostalric i Fogars de la Selva. En quatre d’aquests cinc espais que apareixen a la guia el Consell Comarcal de la Selva hi ha participat mitjançant l’Escola Taller o Tallers d’Ocupació. Cada fitxa consta d’un apartat introductori, l’interès de l’espai, l’estat inicial, les actuacions de millora i l’ús públic actual.


SILS CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES AMB LA PRESENTACIÓ D’UNA PUBLICACIÓ I LA INAUGURACIÓ D’UNA NOVA RUTA PER L’ESTANY

Avui 2 de febrer és el Dia Mundial de les Zones Humides i Sils ho va celebrar ahir diumenge amb diverses activitats a l'entorn de l'Estany de Sils

Aquest diumenge 1 de febrer l’ajuntament de Sils ha organitzat, a l'Estany de Sils, el Dia Mundial de les Zones Humides. En aquesta ocasió, a les 10h del matí s’ha presentat la publicació "Els espais naturals aquàtics de la comarca de la Selva", realitzat pel projecte SELWA, del Consell Comarcal de la Selva. Aquesta publicació mostra espais aquàtics de la comarca, entre els quals hi ha l’Estany de Sils, i els projectes que s’han dut a terme per tal de preservar-los.

A continuació s’ha convidat als assistents a un refrigeri i, tot seguit, s’ha inaugurat la ruta de l'Observatori Vell, un nou itinerari per visitar l'Estany de Sils, senyalitzat per l'ajuntament de Sils i el Taller d'Ocupació del Consell Comarcal de la Selva. Aquesta ruta transcorre a través de zones boscoses i camps, fins a arribar a la zona de l'observatori vell, als terrenys propietat d'AccióNatura, on es localitza la llacuna temporal. El guiatge ha anat a càrrec de l’entitat, que ha explicat la importància de la custòdia del territori per a la conservació de l'Estany de Sils. Un cop s’ha arribat a l'observatori vell, el col·lectiu Bisaroca ha mostrat als assistents com es realitza un anellament científic d’ocells i la importància de realitzar estudis d’aquest tipus.

Paral·lelament, l’Estany de Sils ha estat escollit enguany per la SEO/Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) com a punt on exposar el seu material i celebrar, així, el Dia Mundial de les Zones Humides al territori català.