dimecres, 14 d’octubre del 2015

PLE EXTRAORDINARI


Avui s’ha forçat la celebració d’un ple on la majoria de les mocions presentades,  amb coneixença del grup de CIU,no són competència de ple –perquè aprovar el contingut de les mateixes donaria lloc a acords il·legals ja que no és l’òrgan competent per a resoldre aquests temes. Aquests arguments legals han estat extensament exposats del Secretari de la corporació.

També volem posar de relleu que aquestes propostes presentades com a moció podrien haver estat resoltes més ràpidament aprofitant el torn de precs i preguntes establert al ple ordinari i que no va voler ser utilitat pel seu cap a l’anterior plenari; o bé com ha expressat el regidor d’ICV només en interessar-se com estava el tema.

Moció C/J.Verdaguer:
 S’ha realitzat atenent una única versió sense tenir en compte l’opinió de tota la comunitat educativa, tal i com hi va haver el compromís en el seu dia. No han volgut informar-se del expressat en Consell Escolar, i ratificat mitjançant escrit tant per la Direcció com l’AMPA del Centre, on demanen que el carrer estigui tancat al pas de vehicles durant un curt període de temps abans i després de cada entrada i sortida dels alumnes.
 Altres opcions que han presentat a corre-cuita durant el plenari no garanteixen aquesta segureta, tal i com demanen els usuaris.
Un altre tema que no han volgut reflectir a la seva moció és el tema de l’incivisme que tal i com ha expressat el regidor de Governació, s’ha fet i es continuarà fent una actuació per tal d’evitar-ho.
En aquesta moció es podia haver aprofitat el torn de preguntes per a conèixer com està el tema i si s’havien efectuat les reunions corresponents amb la comunitat educativa.

Moció Senyalització :
Ha estat rebutjada per no ser competència de ple, ja que són tasques de regidoria que corresponen al manteniment ordinari, i si es detectés alguna mancança només calia expressar-lo al torn de precs i preguntes.
L’equip de govern ha adjuntat un informe tècnic de la policia on no troba mancances, si bé cal continuar fent el manteniment.
Cal aclarir també, que a la darrera modificació pressupostària es va habilitar una partida que contemplava la senyalització tant horitzontal com vertical sota estudi viari, d'aquest fet n'era coneixedor el abans regidor de l'equip de govern, ara de CIU.
Per altra banda, sobre una de les “mancances” que aportava el grup de CIU existeixen informes tècnics realitzats per la policia en el que no troben cap mancança de senyalització, per disposar de la visibilitat corresponent. Aquesta petició personal correspon a una persona propera a un component del seu grup.
Hi ha una clara intenció de fer creure que no hi ha voluntant de treballar, quan aquest manteniment s’està fent de manera periòdica

Moció Enllumenat:
L’equip de CIU és coneixedor que tant la il·luminació com la senyalització és competència de Carreteres, que existeix un projecte de millora de la GI-555 que ha de contemplar totes aquestes opcions.
Per altra banda, s’està redactant per part de Diputació el projecte de millora integral de tota la carretera des del seu creuament amb la GI-555 fins a l’entrada del nucli.
Per tant, el rebuig a la proposta es basa en que s’ha tornat a caure en que el contingut de la mateixa no és competència de ple; que el projecte de Carreteres i Diputació ha de contemplar tots els elements necessaris per tal de donar la màxima seguretat.
No han contemplat el fet que la seguretat s’ha de mantenir al llarg de tot el trajecte on resideix gran part del perill, i que l’Equip de Govern continua fent-se càrrec de mantenir la senyalització horitzontal tan necessària en aquesta carretera, fins que no es millori integralment.

Moció arranjament parades Bus:
Ha estat rebutjada per no ser competència de ple, ja que són tasques de regidoria que corresponen al manteniment ordinari, i si es detectés alguna mancança només calia expressar-lo al torn de precs i preguntes
Resulta estrany que es demani l’arranjament quan hi ha un acord de govern de fa 2 mesos que contempla aquest arranjament, són ganes de posar-se medalles?
Igualment, un interès per la seva part de com estava el tema, o haver fet el prec corresponent en ple, hagués evitat una altra moció innecessària

Moció cessió temporal d’espais per ús públic:
Es rebutja sota informe tècnic de la policia local on extensament es fa un recull dels espais habilitats d’aparcament i el seu ús. Sota aquest informe no es detecta la manca d’espais, ans el contrari, s’esmena la infrautilització d’un seguit d’aparcaments municipals així com de carrers propers al nucli. Aquesta situació no varia en dies de mercat, ja que s’utilitzen els carrers propers que poden absorbir el volum puntual de vehicles.
Per no quedar en un informe tècnic, també s’aporta la valoració de l’ACES (Assoc. de Comerciants) que es posiciona en el mateix sentit. Altre fet, tal i com ha valorat el regidor de Promoció Econòmica és incòrrer en infraccions per accedir al davant del mateix comerç, que és el cas que ha exposat el grup de CIU per a justificar aquesta moció (per aparcar el doble fila i ser multat).  

D’aquest ple es desprèn unes ganes d’actuar paral·lelament a la gestió diària de l’equip de govern, intentant fer creure que hi ha una preocupació que no és tal ja que reiteradament s’han fet mocions que no atenen a competències de ple, sabent que hi ha maneres efectives de veritable col·laboració que no les fan servir perquè la seva intenció no és aquesta; la intencionalitat és fer creure que s'adelanten per tasques de millora, quan en realitat ja estan contemplades, executant-se o programades. És més l'actitud de no voler preguntar i distorsionar la realitat que treballar pel municipi.