dimarts, 16 de febrer del 2010

Edicte sobre informació pública d’un projecteAprovat inicialment el projecte d’obres locals Ampliació del pavelló municipal i construcció d'un gimnàs a Sils per acord de Junta Govern Local extraordinària del 5-febrer-2010, es sotmet a informació pública per termini de trenta dies, comptats des d’endemà de la darrera data de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Sils, 8 de febrer de 2010
Martí Nogué Selva
Alcalde

PROPER PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL - DIVENDRES 19 DE FEBRER A LES 19:00

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

2.- Aprovació Pressupost Municipal general any 2010

L’Alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 15 de febrer de 2010.

Ajuntament de Sils