dimarts, 16 de febrer de 2010

PROPER PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL - DIVENDRES 19 DE FEBRER A LES 19:00

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

2.- Aprovació Pressupost Municipal general any 2010

L’Alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 15 de febrer de 2010.

Ajuntament de Sils