dijous, 16 d’octubre de 2008

Acceptació subvenció Participació Ciutadana gestió dels Estanys


Proposta del Regidor de Governació, Via pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.

Antecedents

En data 25 d’Abril del 2008, es va sol·licitar una subvenció a la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya per a promoure la participació ciutadana de la gestió dels Estanys de Sils.

En data 30 de juliol s’ha rebut la resolució dictada pel director general de Participació Ciutadana, amb la qual se’ns atorga una subvenció per import de 17.500€ pel projecte “Procés Participatiu per a la gestió de l’Estany de Sils” amb nº de sol·licitud 2008010397.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Acceptar la subvenció de //17.500// € concedida per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, nº sol·licitud 2008010397, pel projecte “Procés Participatiu per a la gestió dels Estanys de Sils”.
Segon.- Acceptar les condicions i normativa que regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè la realització s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les actuacions o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Setè.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat a què va destinada lasubvenció atorgada.
Vuitè.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Participació Ciutadana, a la AODL i a intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080901Cg.pdf