dissabte, 31 de març de 2012

BONIFICIACIONS SEGONS LES RENDES FAMILIARS

SILS ADEQUARÀ EL PREU DE LA GUARDERIA A LES RENDES FAMILIARS PEL PROPER CURS.


Es faran bonificacions segons les necessitats i s'aproparà al cost real a qui pugui pagar la taxa

SILS E.B.


L'Ajuntament de Sils adequarà el preu de les llars d'infants municipals a les rendes familiars a partir del proper curs. Aquesta decisió, fruit d'una moció presentada pel grup de l'oposició AMS i després de la incorporació d'una esmena de l'equip de govern d'IdS, suposarà un canvi quan s'aprovin les taxes del proper curs ja que l'ajuntament preveu, un cop fet un estudi, fer uns barems per tal de poder bonificar a les famílies segons les seves necessitats.


Aquest replanteig dels preus de les guarderies prové, explica la regidora d'Ensenyament, Maria Josep López (Ids),per la situació de retallades de les subvencions per part de la Generalitat i també que fruit d'això, relata, els ajuntaments són els què acaben posant més diners així com els pares. El preu actual de la llar d'infants és de 150 euros al mes i s'acostarà al preu "real" sense ajuts de cara al curs vinent per a les famílies que ho puguin pagar, diu López. I en canvi, l'Ajuntament donarà ajuts a qui més ho necessiti per trams i segons els seus ingressos familiars.


Font: Diari de Girona
IDS va presentar el passat 29 de març una esmena a la totalitat de la moció d'AMS on es donava suport a l'escrit de l'Ampa de La Llar d'Infants. Aquesta esmena sorgeix davant la impossibilitat de realitzar un escrit d'intencions a la Comissió Informativa (com era le criteri de la majoria). Tot i que tots els grups estaven d'acord amb la filosofia que s'intuïa (inclús el Govern ja hi estava treballant pel proper curs), no era així a la demanda o en alguns dels arguments que s'hi presentaven, finalment AMS va decidir continuar i presentar-la íntegra.
Esmena a la totalitat / proposta alternativa
Davant de la proposta de suport a l’escrit de l’Ampa de la Llar d’Infants La Quitxalla presentada pel grup AMS en el que, d’una banda, a la part expositiva de la mateixa fan una sèrie d’argumentacions que rebutgem atès no s’ajusten a la realitat i de l’altra tant la demanda com les argumentacions podem catalogar-les de difícil comprensió i aplicació, com va quedar palès a la comissió informativa general del passat dia 27 de març de 2012.
Volem recollir algun dels suggeriments que s’esmenten a l’escrit de l’Ampa de la Llar d’Infants La Quitxalla i manifestar públicament que amb alguns d’aquests hi estem totalment d’acord, ja que juntament amb altres grups hem col·laborat de forma activa perque la Llar d’infants municipal sigui el que és.
Però en altres no hi podem estar, com és el cas de la seva demanda ja que la finalitat que s’aconseguiria seria totalment contrària a la definició de taxa.
Actualment el serveis que ofereix l’Ajuntament als usuaris de la Llar d’Infants de Sils són satisfets per aquests en aproximadament el 28% del cost total; això vol dir que la resta de contribuents de Sils està finançant-lo mitjançant una part dels seus impostos (fins un 42%). Aquest fet el considerem del tot injust i hi estem treballant en aquesta línia tal i com vam manifestar a la comissió informativa, ja que molts d’aquests veïns estan a l’atur, passant necessitats o en situacions molt desfavorides; per això, reiterem la nostra proposta de la necessitat de revisar l’ordenança fiscal de la taxa que s’aplica a la Llar d’Infants per tal que les bonificacions que fins ara s’apliquen siguin estudiades a fi que regulin de forma més justa en la manera que els que no superin uns determinats llindars, tinguin una sèrie de beneficis fiscals o bonificacions més ajustades a la seva situació econòmica.
L’Ajuntament, en tot cas, entenem que no arribarà a fer pagar als usuaris el 100% del cost, ja que una part d’aquest servei s’ha de finançar directament dels pressupostos, però en cap cas, procedeix que famílies de rentes anuals superior a més de 10 vegades el sou mínim interprofessional (més de 70.000 €uros) per posar un exemple, gaudeixin d’uns preus o d’un servei finançat per aprop del 70% per impostos d’entre altres contribuents en situacions d’atur o nivells de renta sota el salari mínim interprofessional.

Per aquest motiu, proposem al Ple el següents acords:

1.- Instar al Govern Municipal perque durant l’exercici 2012 no modifiqui l’ordenança fiscal de la Llar d’Infants, i per tant, es mantinguin les mateixes quotes, encara que la Generalitat torni a retallar els seus ajuts, i, en conseqüència, l’Ajuntament assumeixi aquest cost.

2.- Instar al Govern Municipal que per l’exercici 2013 elabori una nova ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d’Infants municipal en la que es millorin els beneficis fiscals o bonificacions, tant en la quota mensual com en les matriculacions, per aquelles famílies que compleixin els requisits que s’estableixin i puguin així beneficiar-se més famílies tenint en compte la capacitat contributiva per tal d’assegurar una major justícia social i distributiva.

3.- Convidar a participar en el compliment d’aquestes finalitats a tots els grups municipals, i a l’AMPA.