dimarts, 12 de juny de 2012

LES FAMÍLIES HAURIEN DE PAGAR EL 50% DEL COST DE LA LLAR


Ensenyament exposa a la comissió mixta que el preu de les llars d'infants sigui diferenciat depenent de les rendes familiars

  • La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ja va donar a conèixer la mesura en seu parlamentària el passat 17 de maig.
  • La proposta inclou que el conjunt de les famílies paguin el 50% del cost d’un centre i la resta a parts iguals, un 25% la Generalitat i un 25% els ajuntaments. Es tracta d’una mesura conjuntural.
  • El Departament ha fet un estudi sobre el cost d’una plaça de llar d’infants i el càlcul resultant és de 3.420 euros per alumne i any sense serveis complementaris.
  • La proposta s’aplicaria el curs vinent, amb temps suficient per poder reorganitzar el servei i el preu de les matrícules


El Departament d’Ensenyament ha presentat aquest matí a la Comissió Mixta (taula on s’inclou el propi departament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis) la proposta perquè les famílies paguin el cost de la llar d’infants en funció de les seves rendes familiars. Aquesta mesura ja la va donar a conèixer la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, en seu parlamentària el passat dia 17 de maig en el sí de la comissió d’Educació i Universitats.
El mapa de llars d’infants del període 2004-2008 preveia la creació de 30.000 places i se n’han creat 40.493. A través de diversos convenis s’ha anat prorrogant la creació fins a l’agost de 2012, fet que pot suposar un increment de unes 4.000 places més. L’oferta actual de places és de 64.326 tot i que actualment se n’ocupen 50.093. Durant aquest període el principi que inspirava el repartiment de les despeses era un terç del cost de la plaça l’assumien les famílies, un altre terç, la Generalitat i el terç restant, els ajuntaments.
En la reunió d’avui, que ha presidit la consellera Rigau, s’ha proposat que les famílies en el seu conjunt paguin el 50% per cent del cost de la plaça i la resta es divideixi en parts igual entre l’administració catalana, un 25% i l’administració local un altre 25%.  Aquesta mesura té caràcter conjuntural. El pagament de la part de les famílies s’haurà d’establir a través de bandes tarifàries o de beques. Les beques han de sortir del pagament final que faci el departament i de les aportacions que també facin els propis ajuntaments.
El Departament també ha fet un estudi intern del cost de la plaça de llar d’infants amb l’aplicació  del decret del 4 de juliol del 2006 pel qual es regula el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres, el conveni col·lectiu del sector, i sense tenir en compte ni les acollides matinals ni el menjador, ja que s’entenen com a serveis extraordinaris. Així el cost de la plaça és de 3.420 euros per alumne i any, dels quals el Departament en pagarà 875 euros per alumne la consellera ha concretat la xifra, tal com va anunciar que faria en seu parlamentaria.
Durant la reunió hi ha hagut un debat intens sobre l’impacte de les mesures d’austeritat en aquest àmbit que han de significar una millor reorganització dels efectius sense baixar la qualitat de les llars d’infants. Així per exemple, es proposa que la direcció tècnica sigui compartida en diferents llars d’infants.  La comissió continuarà les reunions, però les propostes ja anunciades permetran a les administracions locals poder donar la xifra que han de pagar les famílies el curs vinent i preparar les reorganitzacions per ajustar-se al decret que els siguin necessàries. Aquestes mesures facilitaran la flexibilització del model que fins ara no permetia adaptar-lo a cada realitat.
Font: Sala de premsa www.gencat.cat


L'ALTRA CARA DE LA MONEDA

La consellera  Rigau, aquest matí, a la Comissió Mixta (Departament d’Ensenyament amb l’ACM i l’FMC) ha anunciat que el mòdul de finançament de la plaça d’escola bressol municipal serà de 875 euros, per al proper curs 2012-13.
Aquest mòdul de 875 euros/plaça serà únic i per igual a cada municipi, contràriament al que diu la nota de premsa emesa per la conselleria. El que s’ha dit és que el nou model de finançament el Departament d’Ensenyament el condicionarà a la justificació de l’aplicació de beques o bé de trams tarifaris en funció de les necessitats econòmiques de la famílies.
Segons Ensenyament una plaça d’escola bressol té un cost de 3.420 euros, sense menjador. Les dades de referència que tenim és que una plaça de llar d’infants de la Generalitat supera els 7.000 euros/plaça i que la mitjana del cost d'una plaça és de 5.400 euros, segons estudi publicat per la Diputació de Barcelona, en els Cercles de Comparació.
La quantitat del nou mòdul de 875 euros/plaça respon a un nou paràmetre de finançament, en el qual, enlloc d’assumir un terç del cost de la plaça cadascuna de les parts (la Generalitat, l’ajuntament i les famílies), planteja que les famílies es facin càrrec d’una major aportació. En concret, les famílies hauran d’aportar el 50% de la despesa, mentre que la Generalitat es responsabilitza del 25% de l’import, percentatge que també calcula per als ajuntaments, que apotaran l’altre 25%. Aquest mòdul no serà complementat amb una convocatòria d’ajuts.
També, la consellera Rigau ha exposat la voluntat de trametre instruccions per poder flexibilitzar l’actual marc normatiu, imprescindible per poder fer sostenible el servei. Entre aquestes instruccions ha citat la possibilitat d’augmentar la ràtio per aula a partir dels infants d’un any.
Els representants de l’FMC a la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament-entitats municipalistes han manifestat el seu desacord amb la xifra de 875 euros/plaça atès que en aquests moments representa un trencament amb el compliment de la Llei 5/2004 del Parlament de Catalunya, en la què s’instava a la col·laboració entre administracions. Per una banda, s’ha vulnerat el model de finançament existent i, per l’altra, agreuja encara més la difícil situació dels ajuntaments que veuen incrementat el seu deute, en aquests moments, condicionat a l’encotillament de l’actual Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària. I agreuja, així mateix, la situació d’aquelles famílies que sense trobar-se en una situació de pobresa, en un percentatge cada vegada més elevat, estan veient reduïdes les seves possibilitats de pagar serveis adreçats als seus fills
Font : FMC