dimarts, 19 d’abril del 2011

QUÈ SUPOSARÀ EL NOU POUM?


Com ja es va recollir anteriorment, el nou planejament no inclou gaires variacions respecte de les normes vigents actualment; llavors, on són els canvis?1.- SÒL URBANITZABLE, aquest no augmenta en relació a la situació actual, però si que recull que un 30% del sostre edificable es destini a habitatges de protecció que aniran repartits a cada una de les unitats d’actuació; així com les zones verdes i els equipaments.


Aquest fet suposa que hi hagin destinats 15.000 metres que es cediran a Ensenyament per ubicar l’edificació definitiva del futur Institut; eliminant els actuals problemes d’espai que pateixen els/les alumnes.2.- SÒL INDUSTRIAL, no experimenta gaires canvis però si que variaran els usos actuals; els qual s’han actualitzat ja que el creixement i les noves demandes requereixen altres actuacions i necessitats. En aquest sentit s’ha desestimat la petició de la creació d’un petit hotel al centre ja que les normes subsidiàries ara ja no ho permeten.Aquesta nova revisió del POUM i la seva aprovació suposen:

  • Una planificació vista del nostre municipi a 15 o 20 anys que contempla la xarxa bàsica per la mobilitat (els carrers principals) i que a mesura que cada sector es vagi desenvolupant sorgiran els carrers secundaris que definiran tota la trama urbana.


  • Ordenar sectors disseminats com a unitats més del municipi i a on es preveu fer arribar els diferents serveis dels que ara estan privats (aigua, clavegueram, gas...) en el moment que aquest sector es desenvolupi.


  • Ordenar el sectors de l’Estació (actual aparcament) per poder ubicar el nou edifici de Biblioteca i Arxiu Municipal; així com zones verdes i zona destinada a l’aparcament.


  • Disminuir les alçades de les edificacions en planta baixa més 2 pisos màxim d’alçada. Per no repetir les estructures del Sector Sud i així mantenir la residencialitat que caracteritzava el nostre municipi fins el “boom immobiliari”.


  • Allunyar definitivament el traçat de la variant de Sils (C-63) del nucli urbà (on estava prevista de fer), ubicant-la a la zona del Massabé per així enllaçar amb l’autopista AP-7, garantint en aquest procés les mesures ambientals i de garantia del Departament.


Per tant, gràcies a l’aprovació es comença a gestar un nou planejament que definirà el creixement del nostre municipi dins els nous paràmetres de sostenibilitat i respecte mediambiental; actualitzant les bases a normes actualitzades que responen al creixement sofert els darrers anys.