dimecres, 11 de maig de 2011

MUNICIPALS 2011: ENTORN, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA

GARANTIR la qualitat i quantitat d'aigua en el nostre municipi exigint el compliment del conveni amb l'ACA del projecte de canalització d'aigua de la dessaladora de Blanes.

CONTINUAR les tasques de neteja i manteniment periòdiques de la Sèquia de Sils i la riera de Vallcanera (recentment premiades) i de tot l'entorn de l'Estany de Sils, principal àrea d'interès natural i paisatgístic, focus d'atracció de visitants.

CONTINUAR adequant els dispositius de neteja de la via pública al creixement experimentat pel nostre poble.

IMPULSAR la creació d'una àrea pública, lúdica i d'esbarjo ubicada en un entorn natural i equipada amb serveis col·lectius: parc infantil, zona pícnic, serveis...

CONTINUAR amb la creació d'itineraris per a vianants i bicicletes que connectin els diversos nuclis del municipi.

CONTINUAR amb la substitució progressiva de l'enllumenat públic amb criteris d'estalvi energètic i eliminació de contaminació lumínica.

MANTENIR i senyalitzar els principals camins veïnals, així com el camí de Sant Jaume i les cases de pagès incloses al Catàleg municipal de masies.

CONTINUAR adequant les voreres i eliminant les barreres arquitectòniques.

POTENCIAR la recollida selectiva i el servei de la deixalleria.

IMPULSAR campanyes d'estalvi energètic, de conscienciació i de protecció amb el medi ambient.

CONTINUAR donant suport a l'ADF en la tasca de prevenció d'incendis.