dimecres, 3 d’abril de 2013

ADHESIÓ AL MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DEL FÒRUM D'ALCALDES I ALCALDESSES PER L'EDUCACIÓ A CATALUNYA

A proposta de la Regidoria d’Ensenyament i comunicació, el grp d'IdS va presentar la següent moció:

Fets:
Un grup de dotze alcaldes i alcaldesses han elaborat un Manifest de constitució del Fòrum d’alcaldes i alcaldesses per l’Educació a Catalunya.

Per tot això,
Proposo al Ple l’adopció del següent
 
acord:
-Adherir-nos al Manifest de constitució del Fòrum d’alcaldes i alcaldesses per l’Educació a Catalunya, següent:

“Davant del canvi de model educatiu que el govern de la Generalitat de Catalunya està imposant en el nostre país, ens constituïm en un fòrum de reflexió i de treball amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres pobles i ciutats i denunciar aquelles accions que la posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits en els darrers anys a Catalunya.

La reducció del pressupost d’Educació de la Generalitat en un 14% en tan sols dos anys ha precipitat tot un seguit de mesures impulsades pel Departament d’Ensenyament que estan posant en perill el model d’escola pública catalana que hem assolit amb tant d’esforç. A més, des de fa uns mesos, la incorporació de les mesures imposades arreu de l’Estat pel Ministeri d’Educació han agreujat de forma important aquesta situació, i amb la reforma prevista a l'Avantprojecte de Llei sobre les competències locals que impulsa el Govern de l'Estat, on s'eliminen les competències municipals en l'educació, es provocaria un retrocés amb conseqüències letals per a l'escola pública.

La manca de finançament de la major part dels programes que fan possible que els centres educatius del nostre país siguin un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats, l’asfíxia econòmica als ajuntaments que impulsem serveis educatius en el territori i la davallada de recursos destinats a l’escola pública que aboquen a un desequilibri greu entre l’oferta pública i concertada, són algunes de les característiques d’aquest nou model educatiu que impulsen els governs català i espanyol.

Els alcaldes i les alcaldesses som conscients que l’Educació és la clau de l’èxit cultural, social i econòmic dels nostres veïns i veïnes i que no pot existir un bon projecte de poble o de ciutat sense un bon Projecte Educatiu que el vertebri. Per aquesta raó, i malgrat formalment no tenir la major part de les competències en Educació, hem apostat sempre per jugar un paper actiu i coresponsable en els processos educatius dels nostres pobles i ciutats. Per això no compartim la deslleialtat de l’actual govern de la Generalitat envers els compromisos de finançament i de planificació educativa amb els nostres municipis i vivim amb molta preocupació la seva manca de col·laboració i la marginació que els governs locals actualment patim respecte les decisions educatives del nostre país.

Volem posar en coneixement de l’opinió pública la nostra preocupació per l’inici del curs 2012/13, un curs en el que els nostres infants, les seves famílies i els centres educatius viuran de forma concentrada totes les conseqüències d’aquest canvi de model de l’educació del nostre país que progressivament està impulsant el Govern de la Generalitat:

● Manca de finançament de les escoles bressols municipals que atenen una etapa educativa clau en la formació dels nostres ciutadans i ciutadanes.
● Manca de finançament de les escoles municipals de música i de dansa que posen a l’abast del conjunt de la ciutadania els aprenentatges artístics històricament preservats a les elits culturals i econòmiques del país.
● Retrocés substancial en el reconeixement de la coresponsabilitat municipal en l’escolarització: les polítiques de reequilibri dels alumnes amb necessitats educatives específiques, els convenis de coresponsabilitat i les zones educatives, les Oficines Municipals d’Escolarització i les Taules Mixtes d’Escolarització.
·      Manca de suport econòmic de la Generalitat als plans educatius d’entorn i a d’altres programes d’èxit, de cohesió social i de lluita contra l’absentisme. La reducció de les aules d’acollida i les unitats de suport a l’Educació Especial (USEE) que posen en greu perill l’escola inclusiva, per a totes i tots els alumnes.
● Insuficiència i retard en el pagament de les beques menjador. Mancances en el transport i el menjador escolar, particularment en nuclis de població allunyats o en zones rurals.
● Desaparició del finançament dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) del Departament d’Empresa i Ocupació que fins ara atenien els joves no graduats amb l’objectiu de possibilitar-los itineraris formatius de segona oportunitat.
● Separació de la xarxa d’escola pública i d’escola concertada, amb horaris lectius diferenciats i la no recuperació la sisena hora a les escoles públiques de Primària que està dificultant la igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes del país.
● Fre a la creació i a l’impuls dels institut-escola com a centres públics que afavoreixen la continuïtat i la coherència del projecte educatiu.
● Insuficiència de beques i ajuts per accedir als estudis post-obligatoris davant la instauració o l’augment de les taxes a la Formació Professional i a la Universitat públiques.
● Baixa inversió en obra nova i en reformes, ampliació i millores dels edificis educatius que cronifica situacions de precarietat i provisionalitat.
● Desaparició del finançament de les activitats de les AMPES: socialització i reutilització de llibres, activitats extraescolars, acollida matinal...
● Difícil situació en la que queden els centres educatius per les modificacions de les condicions de treball del professorat, la reducció de plantilles i els increments de ràtios.

Els ajuntaments som molt conscients i compartim la preocupació sobre les greus conseqüències que pot tenir la crisi en el sistema educatiu si durant els propers anys es manté la davallada de recursos pressupostaris, que sumada a la pèrdua de rendes familiars, produirà inevitablement un increment sensible del fracàs escolar, i posteriorment conseqüències socials i de convivència molt negatives.

Per tot això, i conscients de la gravetat de la situació del país que copsem com a responsables polítics, reiterem la nostra voluntat de ser coresponsables de l’educació dels nostres ciutadans i ciutadanes i demanem al Govern de la Generalitat que garanteixi de forma efectiva, no retòrica, el diàleg i la cooperació amb els ajuntaments sota el principi de lleialtat institucional, i que amb urgència, prioritzi la inversió en Educació com la millor garantia de futur,la millor inversió possible per superar aquesta greu situació econòmica, política i social que viuen els pobles i les ciutats de Catalunya. “

La moció va ser aprovada pels vots a favor d'IdS, AMS, les abstencions de CIU i els vots en contra de PP i UPS.