dimecres, 3 d’abril de 2013

IDS S'AFEGEIX A LA DENÚNCIA CONTRA LES ENTITATS BANCÀRIES EN LA VENDA DE PARTICIPACIONS PREFERENTS


A proposta de l’Alcaldia, el grup IDS va presentar la següent moció al Ple Ordinari del passat dimarts 26 de març.

Moció denúncia actuació entitats bancàries venda participacions preferents

Milers de persones s’han vist afectades per la venda fraudulenta de participacions preferents a través de diferents entitats bancàries. La major part d’elles són persones grans i/o amb pocs coneixements sobre productes bancaris que no entenien què els estaven venen els directors de les oficines en quals confiaven. Va ser en base a aquesta confiança que bancs i caixes d’estalvi van poder desenvolupar una política comercial dirigida a col·locar productes d’alt risc entre petits estalviadors sense cap tipus de coneixement dels mercats financers. La base de l’engany va ser la confiança dels clients en les seves caixes de tota la vida i es va gestionar per l’avarícia d’unes entitats bancàries que volien maquillar els seus comptes de resultats amb conseqüències dramàtiques pels estalviadors.
Realitzat l’engany, les persones estafades han d’apel·lar a la justícia per intentar recuperar uns diners que, en molts casos, són els estalvis de tota una vida. Les demandes civils són costoses, i més encara ara després de l’augment de les taxes judicials. Alguns dels afectats han vist compromesos tots els seus estalvis per la qual cosa no els és fàcil interposar una demanda civil. A més, l’edat d’una part dels afectats dificulta les gestions davant la justícia, que en molts casos haurien de quedar en mans de familiars o persones afins.
D’altra banda, les ofertes de bescanvi d’algunes entitats bancàries ha suposat que alguns dels estafats hagin optat per aquesta via com a mal menor per mirar de recuperar una part dels seus diners. Aquestes ofertes no han estat una bona solució per als afectats, que en tots els casos han hagut de renunciar a una part dels seus diners. Les ofertes de bescanvi han estat formulades sense alternativa, amb frases com “és tot el que et podem oferir”, “és això o res”, que han incrementat la por dels estalviadors a prendre d’una manera definitiva els seus estalvis i els han abocat a acceptar el canvi. Aquesta opció ha estat només un capítol més en aquesta estafa.
A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida als afectats per les preferents que podran optar per acollir-se a un sistema d’arbitratge. Malgrat que es tractaria d’una bona solució, el pacte només contemplaria els “procediments d’arbitratge d’instruments híbrids de capital comercialitzats a particulars per entitats que han rebut suport públic”.
Recentment, el Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una Resolució per la qual considera que les administracions públiques competents (Ministeri d’Economia i Competitivitat, Comissió Nacional del Mercat de Valors i Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) han d’adoptar les mesures adequades per permetre que es puguin sotmetre a arbitratge els casos de totes les persones que van contractar participacions preferents i que posteriorment les van bescanviar per accions. Aquest procediment d’arbitratge s’haurà d’iniciar en un termini de tres mesos i finalitzar en el termini posterior de sis mesos.

Per tot això,

Proposo al Ple l’adopció del següent

acord:

Primer.-Denunciar la indefensió de molts ciutadans davant la contractació de participacions preferents a milers de persones de l’Estat espanyol. Aquestes actuacions haurien de ser delictives i les persones que les han realitzat haurien de tenir responsabilitats.

Segon.-Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i divulgació de les males praxis abans esmentades, com a la defensa i demanda de restitució dels drets de persones afectades.

Tercer.-Donar trasllat d’aquest acord al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya.

Quart.- Donar publicitat d’aquest acord.

L’alcaldepresident,
Martí Nogué Selva.


La següent moció va ser aprovada pels vots a favor d'IdS, PP, CIU i AMS i l'abstenció d'UPS