dimarts, 27 de gener de 2009

Edicte sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obra ordinàriaL’Ajuntament de Sils per acord de Ple Ordinari de 3 de juliol de 2008 va aprovar inicialment el projecte ordinari Urbanització dels entorns de l'antiga escola de Vallcanera.
Aquest ha estat exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i durant aquest termini es va rebre una al·legació al projecte.
Després que els Serveis Tècnics Municipals van emetre els informes corresponents, el Ple extraordinari del 16 de desembre de 2008 va desestimar les al·legacions presentades i va aprovar definitivament el projecte ordinari Urbanització dels entorns de l'antiga escola de
Vallcanera amb la incorporació de l’Annex amb la documentació tècnica.
Contra aquest acte definitiu en via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació.
Tanmateix i d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-nistratiu comú, hi ha la possibilitat -amb caràcter potestatiu i previ a l’esmentada via jurisdiccionald’interposar recurs de reposició que, si és utilitzat haurà de presentar-se davant el mateix òrgan que l’hagi dictat per escrit, i el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. I s’entendrà desestimat quan no hagi escaigut resolució en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva entrada en el Registre de l’Ajuntament.
Contra la resolució, expressa o presumpta, del recurs de reposició es podrà interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de la resolució si aquesta és expressa, i si no és expressa en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà que el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.
No obstant això, se’n podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient.

Sils, 2 de gener de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde