dijous, 2 de juliol de 2009

EDICTEAmb efectes del 16 de juny de 2009, i fins el 14 d’agost, s’obre la convocatòria per a concórrer als ajuts en l’escolarització a la Llar d’ Infants municipal per les famílies amb nens o nenes de 0 a 3 anys i que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.

La valoració de la situació es farà segons els criteris establerts a les bases de l’Ordre
EDU/85/2009, d’11 de març, els quals són:

No haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat una renda familiar superior a

o Famílies de 2 membres: 16.733 €uros
o Famílies de 3 membres: 22.027 €uros
o Famílies de 4 membres: 26.128 €uros
o Famílies de 5 membres: 29.650 €uros
o Famílies de 6 membres: 33.051 €uros
o Famílies de 7 membres: 36.266 €uros
o Famílies de 8 membres: 39.461 €uros

L’Ajuntament ordenarà les sol·licituds en funció dels criteris següents.

o La capacitat econòmica
o Que es tracti d’infants en acolliment
o Que l’infant, el pare, mare, tutor/a o germans tinguin una discapacitat reconeguda
o Que es tracti d’una família nombrosa
o Que es tracti d’una família monoparental

Els interessats hauran de presentar instància de sol·licitud, la declaració de renda de l’últim exercici liquidat i un certificat de convivència, i acreditar, si és el cas, alguna de les circumstàncies anteriors.
La qual cosa es fa pública pel coneixement general.

L'alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 16 de juny de 2009.