dimarts, 7 de juliol de 2009

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ INCIAL DEL POUM DE SILS