dijous, 18 de desembre de 2008

Edicte sobre aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2009


Havent estat aprovada provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals pel Ple Ordinari del dia 15 d’octubre de 2008, i no havent estat
presentada cap al·legació, esdevenen definitivament aprovades, publicant-se el seu text íntegre, d’acord amb l’establert a l’article 17.3 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Contra l'acord definitiu es podrà interposar recurs contenciós-administratiu previst en l'article 19 de l’esmentat Real Decret Legislatiu.

Sils, 3 de desembre de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde

ORDENANCES2009