divendres, 12 de desembre de 2008

Edicte sobre aprovació definitiva d’un projecte d’urbanitzacióLa Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de novembre de 2008, va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Sector Massabé, condicionat a les prescripcions que en l’acord es detallen.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general, d’acord amb el que preveu l’article 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, i l’article 23.1.b. del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós-administratiu davant
del JUTJAT Contenciós-administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació en el
BOP.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva publicació en el BOP.

Sils, 24 de novembre de 2008
Martí Nogué i Selva
Alcalde

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2008/239/20082390016525.pdf