dimecres, 2 de setembre de 2009

PROPER PLE ORDINARI MUNICIPAL - DIJOUS 3 DE SETEMBRE DEL 2009 A LES 19:30


O R D R E D E L D I A
I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de decrets i acords de Junta de Govern Local.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’AFERS SOCIALS
4.- Presa possessió Marc Capdevila
5.- Fixació festes locals per 2010
6.- Manifest 11 de setembre
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’AFERS TÈCNICS :
7.- Aprovació certificació núm. 14 de l’obra Centre d’Educació Infantil de 1r cicle, 5 unitats
8.- Aprovació certificació núm. 3 de l’obra Adequació i millora del Camp de futbol municipal
9.- Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 1/2009
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES :
10.- Modificació pressupostària 5/2009
11.- Aprovació Compte General exercici 2008
12.- Torn de paraula

L’Alcalde president,


Martí Nogué Selva.
Sils, 28 d'agost de 2009.