dimarts, 3 de març de 2009

Edicte de correcció d’errada de l’anunci núm. 2781 publicat el 23 de febrer de 2009


Havent observat errades al text de l’anunci de licitació de la contractació de les obres consistents en la urbanització dels entorns de l’antiga escola de Vallcanera publicat al BOP núm. 36 de data 23 de febrer de 2009 se’n detalla la oportuna correcció:

Cal modificar l’apartat 4 Pressupost base de la licitació, que diu:

Es fixa un tipus de licitació de 287.868,27 euros a la baixa (sense IVA).

I ha de dir:
Es fixa un tipus de licitació de 295.431,30 euros a la baixa (sense IVA).

El que es fa públic per a general coneixement.

Sils, 27 de febrer de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde