dimarts, 3 de març de 2009

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdit


El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2009, va aprovar l’expedient de modificació pressupostària exp. 2/2009 del pressupost prorrogat del 2008, per l’exercici 2009.
A tals efectes s’exposa al públic durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar les reclamacions que s’estimin procedents d’acord amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Transcorregut el termini legal establert sense que s’hagin produït reclamacions, l’expedientrestarà aprovat definitivament sense que calgui
un nou acord.

Sils, 13 de febrer de 2009
Martí Nogué Selva
Alcalde