divendres, 26 de setembre del 2008

PER UN MILLOR SERVEI D’ESCOLA BRESSOL PER A LES FAMÍLIES DE SILSVolem dedicar aquest espai a una qüestió que ha estat tristament d’actualitat al nostre poble i que ha motivat preocupació: la situació de l’escola bressol. No és una situació nova ni que s’hagi generat ara, però sí que ha calgut trobar-hi solució en aquests moments.
Hem hagut d’afrontar temes pendents que s’arrossegaven de temps enrere,
si bé ara han esclatat. Alguns dels regidors que s’han ocupat d’aquesta àrea en el passat poden corroborar que és així.
Després de diverses incidències que, en la nostra opinió, podien haver posat en perill el bon servei que la Llar d’Infants La Quitxalla ha de prestar a les famílies de Sils, l’equip de govern es va posar en contacte amb la Fundació ESCALER per encarregarli una valoració i unes perspectives immediates.
El seu informe detallava la situació en què es trobava la Llar d’Infants: hi detectava necessitats i mancances i feia una sèrie de propostes d’actuació de caràcter imminent.
Un cop rebut l’informe, des de l’equip de govern vàrem mantenir reunions amb els diferents grups polítics municipals amb l’objectiu de donar a conèixer les conclusions i criteris del document. També es van convocar els pares i mares que porten els seus infants a la Llar per informar-los i recollir- ne opinions i suggeriments.
A petició de les famílies, es va considerar prioritari mantenir el personal eventual (cal saber que el personal fi x es trobava tot ell de baixa per incapacitat laboral transitòria), així com les condicions en què prestaven el
servei, com a mínim fi ns a la fi del curs. La primera actuació proposada era acabar el curs escolar contractant un equip de suport que ajudés, si calia, la direcció de la Llar a elaborar els informes de valoració i planifi - car el proper curs. No va ser necessari ja que aquestes tasques es van dur a terme
per l’equip eventual a plena satisfacció de tothom.
Seguint les conclusions de l’informe i aprofi tant la posada en funcionament de la nova Llar d’Infants de Sils, tots ens hem d’esforçar –i l’equip de govern ho farà– per aconseguir que la Llar d’Infants presti un
servei de qualitat i s’evitin situacions que els últims anys havien provocat desconfi ança i recel.
Obrim, doncs, una nova etapa amb una direcció pedagògica portada per professionals coneixedors del sector. L’Ajuntament encomanarà la gestió del servei públic de l’escola bressol a una persona o entitat mitjançant
contracte administratiu, mantenint sempre la titularitat del servei que no pot deixar de tenir. Som conscients que algun grup municipal interpretarà que és una privatització encoberta, res més lluny de la realitat.
S’ha vist que aquesta és la forma més adient de superar la situació viscuda i guanyar en qualitat: la gestió serà assumida per una fundació, entitat o empresa especialitzada en aquest tipus d’activitats, la qual es farà
càrrec de la direcció de la Llar d’Infants la Quitxalla.
Hem fet front a una situació compromesa, en un temps molt breu i sempre amb l’esperit de servir millor els interessos de les famílies de Sils que necessiten el servei de la llar d’infants. I tornarem a fer-ho sempre
que calgui.
Degut a una baixada en la demanda del servei de la llar d’infants, ens hem vist abocats a l’amortització de dos llocs de treball de les educadores que fi ns ara formaven part de l’equip educatiu a la llar.