divendres, 14 de març de 2008

Aprovació inicial projecte d'urbanització Sector Massabé.

Proposta de l’Alcaldia.

Identificació de l’expedient : Aprovació inicial del projecte d'urbanització sector Massabé.

Fets :

- Vist el projecte d’urbanització del Sector Massabé presentat en data 21 de gener de 2008 i
registre d’entrada núm. 232 per l’entitat PEDRERA MASSABÉ, S.L.

- Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de sessió de data 20 d’abril
de 2007, donant conformitat al text refòs del Pla parcial del sector Massabé, en compliment
de l’acord d’aprovació definitiva de data 8 de febrer de 2007, condicionant la seva
executivitat a l’aprovació del projecte d’urbanització corresponent entre altres
determinacions.

- En data 13 de febrer de 2008 els Serveis Tècnics Municipals emeten informe.


ACORD :

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del Sector Massabé.

http://www.webgipal.net/Sils/download/080218Cg-25060237.pdf