dissabte, 29 de març de 2008

La construcció d'habitatge protegit ha pujat un 21,2% el 2007


Se'n van iniciar 9.201, la millor xifra assolida els darrers 10 anys

La construcció d’habitatge amb protecció oficial a Catalunya ha continuat la seva tendència a l’alça dels últims tres anys i l’any 2007 es van iniciar 9.201 habitatges, un 21,2% més que l’any anterior. L’Informe del sector de l’habitatge 2007 constata que el nivell d’activitat d’habitatge protegit assolit durant l’any passat és el més important dels darrers 10 anys. Des de l’any 2003 la xifra d’habitatges protegits iniciats havia augmentat lleugerament any rere any, però durant l’any passat s’ha assolit la millor dada des de l’inici de l’actual cicle econòmic.

A més de la qualificació de nous habitatges, el Govern de la Generalitat ha desenvolupat una important tasca de mobilització de sòl, majoritàriament destinat a habitatge protegit, estructurada al voltant de les línies d’actuació següents:

1. Reserves de sòl per a habitatge protegit, derivades de la Llei d’urbanisme. Des de l’entrada en vigor de la Llei i fins al desembre del 2007, els plans aprovats per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya han delimitat sòl per a més de 120.000 habitatges protegits i dotacionals. L’inventari de sòls que es van generant del procés urbanístic és un dels compromisos de la Secretaria d’Habitatge en el Pacte nacional per a l’habitatge. Un altre dels importants compromisos és el de dur a terme unes estratègies actives per a la mobilització d’aquests sòls fins a portar-los a situació de solars per ser edificats.

2. Àrees residencials estratègiques. Mobilitzar de manera urgent sòl per a la promoció d’habitatge protegit, mitjançant la creació de les àrees residencials estratègiques (ARE) va ser una de les propostes del Pacte nacional per a l’habitatge, que s’han materialitzat amb l’aprovació del Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística i que s’han de concretar en el primer trimestre del 2008.

3. Convenis amb ajuntaments de Catalunya per posar en marxa projectes d’habitatge protegit: habitatges dotacionals, habitatges de lloguer i habitatges de compra venda, que seran adjudicats entre les persones sol·licitants dels municipis mitjançant sorteig. Durant el 2007, l’INCASÒL ha signat amb diferents ajuntaments onze nous convenis per a la promoció d’habitatge protegit. A aquests convenis s’hi afegeixen per primera vegada els nous convenis signats entre la Secretaria d’Habitatge i diferents ajuntaments, als quals es donarà suport tècnic per a la realització dels projectes de les promocions d’habitatge protegit, i els convenis signats amb diverses universitats per promoure habitatges universitaris.

4. Subvencions per a l'adquisició de sòl per a la creació de patrimonis de sòl destinats a la promoció d’habitatges protegits. Aquests ajuts, que van ser creats l’any 2004 per la Secretaria d’Habitatge, consisteixen en la concessió de subvencions per a la compra de sòl equivalents a 2.000 euros per cada habitatge protegit potencial que s’hagi de construir. L’any 2007, s’han aprovat ajuts per a la compra de sòl per a la construcció de 1.920 habitatges protegits nous. Aquests habitatges s’afegeixen als 2.867 aprovats des del 2005, i representen un increment de sòl per construir-hi 4.787 habitatges protegits.

5. Subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament destinat a habitatge protegit. En aquest cas es tracta d’ajuts, mitjançant conveni entre el Ministeri, la Generalitat i els ajuntaments implicats en cada cas. Amb el conveni del 2007 s’ha subvencionat la urbanització de sòl per a 1.561 habitatges, amb un pressupost de 2,7 milions d’euros.
Rehabilitació d'habitatges
La rehabilitació d'habitatges constitueix un altre dels grans àmbits d'actuació de la política d'habitatge. La necessitat d'actualització del parc residencial existent, en bona part amb dèficits en el seu estat de conservació, és creixent i el foment de la rehabilitació exigeix cada cop més recursos públics.
Mitjançant la convocatòria anual d’ajuts, l’any 2007 s’ha aprovat la concessió de subvencions per a la rehabilitació de 20.640 habitatges, amb un import de 43,7 milions d’euros. A aquestes xifres, s’hi han d’afegir els ajuts tramitats corresponents a plans antics i al programa específic d’àrees de rehabilitació integral (ARI) de la ciutat de Barcelona, que han abastat 8.114 habitatges amb un pressupost d’11 milions d’euros. Això suposa un total de 28.754 habitatges amb un import de 54,8 milions d’euros. L’import de l’ajut mitjà a la rehabilitació a la convocatòria del 2007 ha estat de 2.117 euros, mentre que l’ajut mitjà dels ajuts en el cas dels plans anteriors i de les ARI ha estat de 1.363 euros.

Pel que fa als tipus d’obres, els ajuts a la rehabilitació enguany han subvencionat, en un 55,3% dels casos, obres de reparació de patologies de diversos graus d’intensitat, en un 17,8% dels casos, la instal·lació d’ascensors, en un 20,5% dels casos grans instal·lacions d’aigua, llum i gas, i en un 6,4% dels casos obres d’aïllament acústic i millora de l’eficiència energètica dels edificis o dels habitatges.

Dins l’àmbit de l’impuls de la rehabilitació d’habitatges, el 2007 l’empresa pública Adigsa, mitjançant el seu Pla d’obres revisat (PDOR), ha realitzat una inversió en rehabilitació de 29,4 milions d’euros, que ha beneficiat a 11.000 habitatges de 43 municipis; i, també, ha subvencionat la instal·lació d’ascensors en 91 edificis del parc que l’empresa pública gestiona, amb un pressupost de 4,3 milions d’euros, beneficiant 1.096 habitatges.


Ajuts al pagament del lloguer

La convocatòria del 2007 ha fet possible subvencionar la renda mensual a un total de 13.913 famílies, amb un pressupost de 29,9 milions d’euros. D’aquest total, 6.610 famílies ja n’havien estat beneficiades en anys anteriors i han vist prorrogat l’ajut un any més, mentre que les altres 7.303 llars n’han estat beneficiades per primera vegada. L’ajut mitjà mensual concedit ha estat de 188,6 euros, un 4,6% per cent superior en termes nominals al del 2006.
Gestió territorial dels programes d'habitatge

Durant el 2007, la Secretaria d’Habitatge conjuntament amb Adigsa han signat convenis amb 7 municipis i el Consell Comarcal del Garraf per a la posada en marxa de borses de mediació en el lloguer social que, juntament amb les 46 conveniades des del 2005, sumen les 54 borses que integren la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Paral·lelament, la Secretaria d’Habitatge durant el 2007 ha posat en marxa, conjuntament amb ajuntaments i consells comarcals, 9 noves oficines locals d’habitatge, que amplien la xarxa iniciada l’any 2005 fins a la xifra de 89 oficines al territori, que inclouen les 9 actualment en funcionament a la ciutat de Barcelona.


Informe 2007