divendres, 14 de març de 2008

Contractació elaboració e-ruta Estanys

Proposta del Regidor de Governació, Via Pública, Obres i Serveis i Medi Ambient


Antecedents

- El passat 30 d’abril de 2007 es va sol·licitar una subvenció al Departament de Treball, al
Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del programa de Foment del Desenvolupament
Local: estudis i campanyes per a la promoció local, concretament, per a la realització de l’estudi

Creació de productes turístics integrats per a la promoció local (Ordre TRI/125/2006, de 17 de
març) i se’n va fer pública la convocatòria per a l’any 2007 (DOGC núm. 4604, de 30.3.2006).
- La finalitat d’aquesta acció és la d’elaborar una e-ruta anomenada La porta de l’infern: la
travessa de l’Estany de Sils amb la finalitat de crear un producte innovador que faciliti la visita i
interpretació del recurs de manera personalitzada, adaptada a les motivacions del visitant.
- Amb data 19 de novembre de 2007 es va resoldre favorablement dita sol·licitud per un import
de 6.885’11.
- Informe de l’Agent per a l’Ocupació i Desenvolupament Local de data 1 de febrer de 2008 el
qual fa referència a necessitat de contractar un professional perquè elabori els continguts de l’eruta
mencionada.
- Pressupost efectuat pel proveïdor STOA, propostes culturals i turístiques SL per un import de
9.835’87 €, IVA inclòs.
- Informe del departament de comptabilitat de data 12-Febrer-2008 conforme hi ha suficient
consignació per fer front a dita despesa.


La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Contractar al proveïdor STOA, propostes culturals i turístiques, SL el servei
d’elaboració dels continguts de l’e-ruta La porta de l’infern: la travessa de l’Estany de Sils, per
un import de 9.835,87 € - IVA inclòs .

Segon.- Carregar la despesa a la partida 08 01 121 22707 del pressupost vigent.

Tercer.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i a l’AODL.

http://www.webgipal.net/Sils/download/080218Cg-25060237.pdf