divendres, 14 de març de 2008

Resolució recurs/Entitat Urbanística Vallcanera Park.

Proposta de resolució

Assumpte: Recurs de revisió contra acord municipal de data 17 de desembre de 2007 de
l’assemblea general ordinària de 4 de novembre de 2007 de la junta de conservació de la
urbanització Vallcanera park.


FETS

1.- Per part d’en Francisco Abejaro Sànchez i altres, s’interposà en data 31 de gener de 2008 (
RGU núm. 362 ) Recurs de Revissió contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 17
de desembre de 2007, que va desetimar el Recurs d’Alçada interposat contra els acords de
l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació
Vallcanera Park celebrada en data 4 de novembre de 2007.

2.- De l’anterior escrit se’n donà trasllat a l’Entitat de Conservació, a fi que a l’empara de l'art.
84.2 de la Llei sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, pogués al·legar allò que considerés escaient en defensa dels legítims
interessos que representa.

3.- Durant el tràmit d’audiència l’Entitat de Conservació de la Urbanització Vallcanera Park ha
presentat escrit d’al·legacions de data 14 de febrer de 2008 en el que manifesta la seva oposició
al recurs interposat per en Francisco Francisco Abejaro Sànchez i altres.

4.- En data 14 de Febrer de 2008 els Serveis Jurídics han emès informe.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- El present recurs compleix amb els requisits legals exigits per l’article 110, 114 i 118
de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Segon.- L’organ competent per l’adopció del present acord es la Junta de Govern Local.

Tercer.- En relació a les al.legacions dels recurrents cal significar el següent :

D’acord amb l’article 22 parragraf final dels Estatuts de l’ECU Vallcanera Park, la dimissió del
President de dita Entitat no comporta les conseqüencies jurídiques que sol.liciten els recurrents,
doncs aquest precepte diu textualment :
“ Las funciones antes citadas que corresponden al Presidente, podrà ser ejercidas por cualquier
miembro de la Junta previa designación por el Presidente, aceptada por la Junta Directiva por
mayoria de los asistentes a la reunión en que se suscite la cuestión”.
Possibilitat jurídica que s’ha de posar en connexió amb les funcions que que l’apartat a) de
l’esmentat precepte estableix com a tasques del President, que son “ convocar, presidir,y dirigir
las deliberaciones de la Asamblea General y Junta Directiva...”.
Igualment cal constatar que l’article 21.2 lletre j) dels repetits Estatuts, permet a la Junta
Directiva de l’ECU “ Convocar la Asamblea General por acuerdo, en sustitución del Presidente
“.
Per altre banda cal dir, que segons l’escrit d’al.legacions de l’ECU, que la delegacions de totes
les funcions reservades a la Presidencia a la Sra Virginia Torres Alcaraz va èsser informat a
l’Assemblea General del juny de 2004 i va èsser acceptada per la Junta Directiva en sessió del
10 de juny de 2004.
Per l’últim la dimissió del President només es pot relacionar amb l’acabament del mandat de
quatre anys que disposen els Estatuts, el que comportarà l’anomenament d’una nova Junta
Directiva d’acord amb l’article 21.1 del Estatutus.

De tot l’exposat es constata que no ens trobem en cap dels suposits de nulitat de ple dret que
estableix l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, segons modificació operada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

- Decret de l'Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la
Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Desestimar el recurs de revisió interposat per en Francisco Abejaro Sànchez i altres,
segons escrit de 31 de gener de 2008 ( RGU núm. 362 ), contra la resolució de la Junta de
Govern Local de data 17 de desembre de 2007, que va desestimar el Recurs d’Alçada interposat
contra els acords de l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de
Conservació Vallcanera Park celebrada en data 4 de novembre de 2007.

Segon.- Comunicar als interessats que la Junta de Govern Local requerirà a l’Entitat Urbanística
de Conservació i Manteniment de Vallcanera Park que convoqui una Asamblea extraordinària
amb l’objectiu de celebrar les eleccions als càrrecs que preveuen els Estatuts d’aquesta entitat,
no podent-se demorar més tard del mes de març de 2008.
Així mateix, s’insta la Junta Directiva de l’Entitat Urbanística de Vallcanera Park perquè no
s’adopti cap acord o resolució que pugui condicionar la voluntat de la nova Junta que resulti de
les eleccions a celebrar properament.

Tercer.- Notificar als interessats.

http://www.webgipal.net/Sils/download/080218Cg-25060237.pdf