divendres, 14 de març de 2008

Material educatiu i joguines Llar d'Infants

Proposta del Regidor de Cultura, Educació i Promoció Local


Antecedents:

- Informe de la Directora de la Llar d’infants municipal de data 6 de Febrer de 2008, fent
referència a la necessitat d’adquirir diferent tipus de material educatiu per desenvolupar els diversos objectius de les aules temàtiques de l’escola, per tal de poder continuar el seguiment
educatiu i així els nens no els falti res per jugar al pati..
- Pressupost efectuat pel proveïdor ABACUS amb un import de 2.202’77€
- Informe del departament de Comptabilitat de data 15-febrer-2008 conforme hi ha suficient
consignació per contractar dita despesa.


La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Adquirir divers material educatiu i de joc per les aules i pati de la llar d’infants, al
proveïdor ABACUS per un import de 2.202,77 € - IVA inclòs

Segon.- Carregar la despesa a la partida 08 13 421 22003 del pressupost vigent.

Tercer.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i a la Llar d’infants.

http://www.webgipal.net/Sils/download/080218Cg-25060237.pdf