dimecres, 18 de juny de 2008

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 5 de maig de 2008Material per activitats esportives i de lleure a la Plaça de Les Comes - Expdt. 2008/515

Proposta del Regidor de Hisenda, Afers Socials, Esports i Joventut.
Antecedents
- Informe del Coordinador d’esports Municipal de data 7 d’abril de 2008, el qual assenyala la necessitat d’adquirir material per adequar la nova plaça de Les Comes a activitats esportives i de lleure pels veïns de la zona.
- Pressupost presentat pel proveïdor IVIVA per un import total de 2.368,68 € IVA inclòs.
- Informe del departament de comptabilitat de data 18-Abril-2008 conforme hi ha suficient consignació per fer front a dita despesa.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD :
Primer.- Adquirir al proveïdor IVIVA material per activitats esportives i de lleure per la nova plaça de Les Comes, per un import de 2.368,68 € - IVA inclòs.
Segon.- Carregar la despesa a la partida 08 05 511 21002 del pressupost vigent.
Tercer.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i al Coordinador d’Esports.