dimecres, 25 de juny de 2008

Edicte d’informació pública del compte general de 2007


Formulat i rendit el Compte General corresponent a l’exercici 2007, segons es disposa en l’article 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals es fa públic el mateix amb els justificants que l’acompanyen per un període de quinze dies, durant els quals i vuit més, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, els interessats podran examinar en la Intervenció Municipal, i si s’escau presentar reclamacions, objeccions i/o observacions als mateixos de conformitat amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Cas de no presentar-se’n s’elevarà a definitiu l’informe inicial de la Comissió Especial de Comptes, proposant-se al Ple de la Corporació l’aprovació dels mateixos.

Sils, 11 de juny de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde