divendres, 20 de juny de 2008

Edicte sobre aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost per a 2008


El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de juny de 2008, va aprovar l’expedient
de modificació pressupostària 3/2008 del pressupost per a 2008.
A tals efectes s’exposa al públic durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar les reclamacions que s’estimin procedents d’acord amb l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Transcorregut el termini legal establert sense que s’hagin produït reclamacions, l’expedient restarà aprovat definitivament sense que calgui un nou acord.

Sils, 13 de juny de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde