dijous, 19 de juny de 2008

La Diputació crearà una xarxa de 15 agents locals per a la igualtat en el treball


La Diputació de Girona ha aprovat un conveni amb del Departament de Treball de la Generalitat per al desplegament d'una xarxa d'agents locals d'igualtat, una figura que té la finalitat de desenvolupar funcions relacionades amb la promoció, difusió i sensibilització, des d'una vessant transversal, del principi d'igualtat de la ciutadania en l'accés al món laboral. L'objectiu d'aquest acord és desplegar una xarxa de 15 agents locals d'igualtat en la demarcació de Girona, per tal de promoure la realització de programes i la creació d'estructures en l'àmbit local que fomentin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral, i que afavoreixin la inserció i la millora de les condicions laborals de les dones.
Una de les tasques d'aquests agents serà orientar i afavorir el desenvolupament de programes específics, i de col·laborar en la intermediació laboral de dones per part de les administracions i els agents socials i econòmics dels municipis, la igualtat d'oportunitats en el treball; afavorir la inserció laboral de les dones en situació d'atur, etc.
En un altre aspecte, s'ocuparan d'assessorar les empreses en l'elaboració del seu propi pla d'igualtat, a implementar les mesures incloses en el seu pla d'actuacions, a crear comissions específiques per garantir-ne l'aplicació i a avaluar el grau de compliment del pla. Assessoraran i orientaran les entitats públiques, locals i supralocals, i els agents socials i econòmics que realitzin aquesta funció d'intermediació als respectius municipis, per a la realització de programes específics per col·laborar en la intermediació laboral de les dones.null010 a agost de 2011, la Diputació donarà suport econòmic als ajuntaments per a la contractació dels/ de les agents de les entitats locals que continuïn adherides al programa. En concret, la corporació aportarà un 25% del cost de la contractació, i el 75% restant anirà a càrrec de les entitats locals corresponents.