dimarts, 15 de gener de 2008

Redisseny del "Quadern de Sils"


- Desde l’any 1988, quan va sortir el primer número del Quadern, fins avui, la imatge gràfica d’aquest i la seva estructura de continguts ha variat relativament poc. Els temps han evolucionat i es creu necessari fer alguns canvis d’imatge, de continguts i de periodicitat.
- Informe del director de l’Arxiu Municipal de data 2 de desembre de 2007, el qual fa referència a la necessitat de la col.laboració d’un professional del disseny gràfic per poder portar a terme aquest canvi d’imatge del nostre butlletí municipal.
- Pressupost efectuat pel proveïdor DGF DISSENY per un import de 672’80€, IVA inclòs
- Informe del departament de comptabilitat de data 14-Desembre-2007 conforme hi ha suficient consignació per fer front a dita despesa.


La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent

ACORD :

Primer.- Contractar al proveïdor DGF DISSENY el servei de disseny gràfic de la maqueta del Quadern de Sils, per un import de 672,80 € - IVA inclòs.
Segon.- Carregar la despesa a la partida 07 01 463 22602 del pressupost vigent.
Tercer.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i al Director de l’Arxiu Municipal.

http://www.webgipal.net/sils/download/081217Cg-72874958.pdf